Koľ­ko­krát som už po­čula od babky vetu: „Cvič bru­šáky a schud­neš z bru­cha. Po­zri, akási tučná. A kde máš ten pás?“ A ani si ne­viete pred­sta­viť, ako ma tieto vety vy­tá­čajú do ne­prí­čet­nosti.

Ur­čite ste už po­čuli po­jem lo­kálne chud­nu­tie. „Chcem schud­núť z bru­cha, bu­dem cvi­čiť na bru­cho.“ „Chcem schud­núť zo ste­hien, bu­dem cvi­čiť na stehná.“

Ale tak to ne­fun­guje. Je to mý­tus.

zdroj: pe­xels.com pe­xels.com

Mys­líš si, že keď bu­deš cvi­čiť bru­cho, stra­tíš z neho tuk.  No na to, aby si stra­til z bru­cha alebo zo ste­hien tuk, mu­síš najprv upra­viť stravu. Celé chud­nu­tie je najmä o strave, ktorá tvorí 80% úspe­chu a chud­nu­tia.

Ak nie­kto pre­cvi­čuje daný sval (či už ide o bru­cho, za­dok) a myslí si, že za­me­ra­ním naň pod­nieti túto časť k efek­tív­nemu spa­ľo­va­niu tu­kov, žiaľ, stráca dra­ho­cenný čas. Do­konca ani zá­zrač­ných 200 bru­šá­kov každý deň ne­umožní, že bu­deš mať me­nej tuku na bru­chu.

Naj­lep­šie pri schud­nutí tuku z bru­cha alebo zo za­dku či ste­hien je na­ozaj upra­viť stravu. Ne­ho­vo­rím, že po­hyb a cvi­če­nie sú zby­točné, no keď zme­níš stravu, bu­deš sa viac kon­tro­lo­vať a ne­pre­je­dať sa slad­kos­ťami, ur­čite to pôjde rých­lej­šie. Lebo ako sa ho­vorí: „Bru­cho sa v ku­chyni tvorí, bru­cho v ku­chyni aj mizne.“

zdroj: the­i­ro­nyou.com

Mô­žem ti za­ru­čiť, že ak odo­láš tej čo­ko­láde, čo leží na stole, bu­deš bliž­šie k svojmu cieľu, ako keby si sa mala trá­piť so sto bru­šákmi za deň. Rad­šej urob 30 po­riad­nych a jedz kva­litne. Uvi­díš vý­sledky omnoho rých­lej­šie.

Komentáre