Včera tu ešte bol, dnes už tu nie je.

Láska. Tak krehká a pri­tom bo­ľavá zá­le­ži­tosť. Ak ste nie­kedy nie­koho mi­lo­vali a on vám zlo­mil srdce, viete o čom je reč. Nedá sa naňho za­bud­núť a predsa by ste chceli. Chceli by ste za­čať od­znova, ale nejde to. To, čo ne­vyšlo, sa ne­vráti späť a ne­stoja za to ani dep­re­sie ani se­baz­ni­ču­júce myš­lienky. V ži­vote to tak nie­kedy chodí. Keď to ne­vyjde s jed­ným, príde nie­kto iný. Teda, ak sa ne­zat­nete a ne­po­viete si „ni­kdy viac“.

Prij­mite sku­toč­nosť, že ho ne­pot­re­bu­jete

Včera tu ešte bol, dnes už nie je. Zbláz­nili ste sa z toho? Zo­mreli ste bez neho? Do­ká­žete fun­go­vať v nor­mál­nom re­žime, alebo mu­síte len le­žať a mys­lieť na to naj­hor­šie? Ak sa vás ani jedno z tohto ne­týka, po­tom to zna­mená, že tento člo­vek ne­bol vo va­šom ži­vote až taký po­trebný.

Nie­kedy sa nám skrí­žia cesty s nie­kým, kto nás má obo­ha­tiť, na­učiť nás no­vým ve­ciam, či jed­no­du­cho byť v ur­či­tej etape ži­vota s nami. Je to ako s ka­ma­rát­kami – na stred­nej ste ne­ro­zlučné a po výške sa stret­nete raz za pol roka, ak vô­bec. Keď prij­mete sku­toč­nosť, že prí­čina vášho zlo­me­ného srdca vlastne vo va­šom ži­vote nie je po­trebná na­toľko, aby ste sa bez nej ne­za­obišli, bude to prvý a veľmi po­zi­tívny krok k úspeš­nému štartu.

Za­me­rajte svoju po­zor­nosť na iné veci

Pria­te­lia, voľný čas, šport, práca, do­máce zviera. Každý to vidí inak a každý po­tre­buje k ži­votu niečo iné. Kým jedna svoju ne­ga­tívnu ener­giu vy­skáče na zumbe, druhá ju vy­pustí von na me­di­tá­ciách a tre­tia do­ne­ko­nečna žú­ruje s ka­ma­rát­kou, kým štvrtá si kúpi mačku. De­to­xi­kujte nie­len svoju my­seľ, ale aj svoje srdce a od­razu ani nez­ba­dáte a všetko sa za­čne vo va­šom ži­vote me­niť.

Možno to budú noví ľu­dia, ktorí vás obo­ha­tia a zme­nia váš po­hľad na vec, možno ka­ma­rátky a možno ro­dina. Možno vám do cesty skočí ná­hoda a vy náj­dete niečo, o čom ste ni­kdy ani ne­sní­vali. Jed­no­du­cho treba mať oči ot­vo­rené a za­me­rať sa na iné veci, než je stará láska a všetko s ňou spo­jené.

Hľa­dajte si se­be­rov­ných

Rov­nako zmýš­ľa­júci člo­vek je v akom­koľ­vek vzťahu vzác­nosť po akej mnohí ľu­dia tú­žia aj celý ži­vot. Náj­dite si no­vých pria­te­ľov, ktorí tú­žia po kon­takte so sve­tom ta­kisto ako vy. Nie na­darmo sú zo­znamky, chaty a po­dobné no­vo­dobé vy­mo­že­nosti. I keď to možno pri kaž­dom člo­vek ne­vyjde, v jed­nom z nich mô­žete nájsť pria­teľa alebo pria­teľku na ži­vot a na smrť.

Pod­statné je ne­za­me­ria­vať sa na mi­nu­losť ale hľa­dieť do bu­dúc­nosti. A v tej by mal byť kto­koľ­vek, len nie vaša pre­došlá láska. Tak sa zlo­me­ného srdca ni­kdy nez­ba­víte a lásku ne­zís­kate.

Sta­rajte sa o seba

Do­prajte si kú­peľ, do­vo­lenku, vý­lety s ka­ma­rátmi, alebo si kúpte niečo, po čom vaše srdce piští už dlho. Sta­rajte sa o to, aby ste sa cí­tili po­hodlne, ne­zá­visle a šťastne. Aj keby malo ta­kéto šťas­tie spo­čí­vať v kaž­do­den­nej šálke kávy v dob­rej ka­viarni s den­nou tla­čou, či v po­dobe pre­chádzky po sln­kom za­lia­tom náb­reží. Alebo vo­ňavý kú­peľ? Nová koz­me­tika? Ma­sáž? Je toho toľko!

Zmeňte účes alebo šat­ník

Ho­vorí sa, že za kaž­dou ra­di­kál­nou zme­nou účesu je muž. Zväčša je to pravda a nie je to hanba. A čo, že ste sa sko­sili na mi­kádo a pre­far­bili si vlasy na tma­vo­hnedo? Aj to je spô­sob ako za­ho­diť mi­nu­losť za hlavu a za­čať cel­kom od­znova. Ste nová osob­nosť a bez štipky se­ba­ľú­tosti by ste si mali uve­do­miť, že už ni­kdy ne­bu­dete taká ako ke­dysi. A je to dobre, pre­tože toto sa z vás stalo, kým ste si mys­leli, že váš vzťah vás obo­ha­co­val.

Za­čnite špor­to­vať

Každé bo­ľavé srdce po­tre­buje niečo iné, no spra­vidla to bý­vajú len dva druhy vy­bi­čo­va­ných emó­cií. Jedny sú tie ag­re­sívne – teda ak­tív­nym špor­tom, kde mô­žete za­pá­jať všetku svoju na­hro­ma­denú zlosť, ener­giu, či hnev (fut­bal, bas­ket­bal, ta­nečné športy, be­ha­nie, box…) a druhé sú tie me­di­ta­tívne – teda fy­zicky ne­ak­tívne ak­ti­vity, kde pra­cu­jete skôr s mys­ľou a du­šou (jóga, me­di­tá­cia…).

Na kaž­dého platí niečo iné. Kaž­do­pádne za­čí­nať so špor­tom, ktorý vám „len“ skráti deň nie je naj­ro­zum­nej­šie, i keď aj to je bez­po­chyby vý­hoda. Za­me­rajte sa na niečo, kde dáte zo seba von všetko, čo vás ťaží. Ide­álne je vy­skú­šať obe po­nú­kané rie­še­nia.

Do­prajte si dávku ná­deje

Ale nie ná­deje v to, že sa veci vrá­tia do sta­rých ko­ľají ale ná­deje v bu­dúc­nosť! Tá je dô­le­žitá a na­te­raz ste v nej len vy. Žia­den muž ne­stojí za to, aby sa z vás stala cho­diaca troska ži­júca már­nymi ná­de­jami. Nie je nič hor­šie ako ča­ka­nie na náhly zá­u­jem nie­koho, kto vás po­slal k vode a nech­cel po­čú­vať, prečo by ste mali ostať spolu.

Ne­exis­tuje si­tu­ácia, kedy by ste ne­mohli po­ve­dať, že to bude lep­šie. Pre­tože to tak či tak lep­šie bude, ibaže vy si to z ne­ja­kých za­ry­tých a ne­zmy­sel­ných dô­vo­dov od­mie­tate pri­znať.

Ne­hne­vajte sa

Hnev alebo ľú­tosť voči sta­rej láske tiež nie je rie­še­ním. To naj­lep­šie čo mô­žete uro­biť je vy­rov­nať sa so si­tu­áciou tak, ako je. Hne­vať sa na do­tyč­ného vám nedá nič ok­rem ne­ga­tív­nych po­ci­tov, ktoré bu­dete len opa­ko­vane a tým pá­dom aj ne­ús­pešne vy­bí­jať alebo v tom hor­šom prí­pade hro­ma­diť v sebe.

Rov­naké to je aj s ľú­tos­ťou. Na­ho­vá­rať si, aký je to po­ľu­to­va­nia hodný hlu­pák vám ta­kisto nič nedá, i keď v da­nej chvíli možno bu­dete mať po­cit, že hej. V ko­neč­nom dô­sledku ne­viete, čo ho ťa­halo k tomu, aby vám dal ko­pačky. Pa­mä­tajte, že len má­lo­kedy je za bo­ľa­vým roz­cho­dom pravý dô­vod. To naj­hl­b­šie si zväčša každý z nás ukrýva v tom naj­taj­nej­šom zá­kutí duše a možno keby ste jeho dô­vod po­znali, po­cho­pili by ste ho.

Ne­za­mýš­ľajte sa nad tým, prečo to uro­bil a kde sa stala chyba. Aj tak túto di­lemu ne­vy­rie­šite a hoci je to priam nad­ľud­sky ťažké, skúste to všetko ho­diť za hlavu a za­bud­núť na to, či ne­jaký dô­vod bol alebo ne­bol. Muža vám to na­s­päť ne­vráti a roz­chody sa dejú ob­vykle vtedy, keď už žiadne iné rie­še­nie je­den z dvo­j­ice ne­vidí.

zdroj: bab­ske­veci.sk (M), adme

Komentáre