Omyl. Nejde mu o teba. Chce si len užiť. Tieto veci robí len muž, kto­rému na­ozaj ide len o se­xu­álny pô­ži­tok.

Nie­ktoré za­mi­lo­vané ženy ve­ria, že vzťah za­lo­žený na sexe môže pre­rásť do lásky. Stáva sa to však len zried­ka­kedy. Najmä mi­lenky že­na­tých mu­žov si na­ozaj vy­tr­pia svoje. Sna­žia sa par­tnera udr­žať ho­ci­ja­kým spô­so­bom, pro­sia ho o lásku, no pravda je krutá. Na­ozaj mu ide len o sex.

Zo­zbie­rali sme pre vás 7 si­tu­ácií, ktoré bo­hu­žiaľ dô­verne po­zná každá žena, ktorá má mi­lenca a nie par­tnera. Z nie­kto­rých z nich vám ostane smutno pri srdci. Každá žena túži byť mi­lo­vaná, aj tá, na ktorú ne­raz všetci uka­zujú prs­tom. Žijú len v noci. Cez deň len dú­fajú, že ich „ten vy­vo­lený“ za­hr­nie po­zor­nos­ťou a re­špek­tom. To sa však ni­kdy ne­stane.

Stre­tá­va­nie sa len za úče­lom sexu

Jemu ide len o jedno a vy sa tvá­rite, že vám tiež. Sta­ráte sa o seba, sna­žíte sa vy­ze­rať čo naj­lep­šie, no len sebe pri­znáte, že nie vždy máte chuť na sex. Nie­kedy by ste sa len tak k nemu pri­tú­lili a po­ze­rali pred seba, no to vô­bec ne­pri­chá­dza do úvahy. Máte vzťah za­lo­žený len na sexe a to je bo­hu­žiaľ zá­kladné pra­vidlo, ktoré ne­smiete po­ru­šiť.

Ako sova

Stre­tá­vate sa len cez noc. Príde, za­par­kuje tak, aby ne­vz­bu­dil po­zor­nosť su­se­dov. Po sexe sa vy­parí ako gá­for a sta­via na imidž su­per­za­nep­ráz­dne­ného muža. Prav­de­po­dobne má doma man­želku a dieťa. A vy možno o tom ani ne­viete.

Vždy v sú­kromí

Aj keď fun­gu­jete v „noč­nom re­žime,“ ne­doč­káte sa s ním bláz­ni­vých ve­čier­kov či náv­števy di­vadla. Všetko sa odo­hráva bez sved­kov. Od­íde prav­de­po­dobne skôr, než vy­j­dete z kú­peľne.

Len žiadne otázky, pro­sím

O sú­kromí sa ne­ho­vorí. Ni­kdy ne­prez­radí, aké jedlo má rád a akú má traumu z det­stva. Pri akej­koľ­vek otázke sa mu zje­žia chlpy a ne­raz vás po­trestá ne­vší­ma­vos­ťou. Ne­ozve sa týž­deň, dva, tri. Až keď bu­dete „dobrá“, vráti sa späť.

Pí­šete si iba o sexe

Vy­užíva aké­koľ­vek vir­tu­álne ko­mu­ni­kačné pros­triedky na to, aby vás na­žha­vil. Po­siela vám správy so se­xu­ál­nym pod­tex­tom, ale keď mu na­pí­šete, že le­žíte doma s chríp­kou v po­steli, ur­čite vám ne­od­píše. Ide mu len o jedno. S va­šou du­šou to však nemá nič spo­ločné.

Žiadne maz­na­nie

Po sexe ne­mô­žete ča­kať, že za­spíte v jeho ná­ručí. Ne­ob­jíme vás bez toho, aby ne­mal z ob­ja­tia ďalší, se­xu­álny be­ne­fit. Toto však z dl­ho­do­bého hľa­diska ne­bude sta­čiť žiad­nej žene.

Na ve­rej­nosti sa k vám ne­prizná

Ni­kdy vám na ve­rej­nosti nedá na­javo, že niečo spolu máte. Žiadne vrelé po­hľady, dr­ža­nie sa za ruku, jed­no­du­cho nič. Ni­kdy vás ne­pred­staví ro­dine ani ka­ma­rá­tom. Je to bo­les­tivé, trá­pite sa, no na­priek tomu chcete po­kra­čo­vať. Na­ko­niec vám to pri­ne­sie aj tak via­cej škody ako úžitku.

Otázka na zá­ver je jed­no­du­chá: Stojí vám to za to?

zdroj: ta­poos

Komentáre