Máte po­cit, že ste z inej pla­néty, a že vás ľu­dia ne­chápu? Ne­bojte sa! Vô­bec v tom nie ste sami.Možno krá­čate po ulici a pý­tate sa, prečo ži­jete práve na tejto pla­néte. Ne­chá­pete, prečo sa tak veľmi lí­šite od os­tat­ných. Ho­vo­ríte, čo si mys­líte, na nič sa neh­ráte a prav­de­po­dobne máte len pra­málo pria­te­ľov. Mys­líte si, že oko­lie vás ne­znáša? Opak je prav­dou. Po­tajme vás ob­di­vuje, pre­tože do­ká­žete to naj­dô­le­ži­tej­šie. Byť sami se­bou!Ne­na­sa­dzu­jete si každé ránu masku pred zrkad­lom. Sna­žíte sa žiť au­ten­tický ži­vot a svo­jím ko­na­ním mô­žete in­špi­ro­vať os­tat­ných. Veď keď sa všetci pre­sta­neme hrať na to, čo nie sme, mô­žeme sa po­hnúť do­predu. Nie je to také ťažké, ako sa zdá. Je to cesta, ktorú sa oplatí na­sle­do­vať. Ak ste au­ten­tickí, ur­čite sa aj vy sa spoz­náte v týchto sied­mych zna­koch:

#1 Ho­vo­ríte, čo si mys­líte

Unsp­lash.com/Ta­y­lor Bry­ant

Aj keď to môže byť nie­kedy ne­prí­jemné a aj keď to oko­liu ne­vy­ho­vuje. Ak sa však ne­za­mo­táme do ne­zmy­sel­nej pa­vu­činy lží a po­lo­právd, ur­čite sa nám bude ľah­šie žiť. Ne­zna­mená to však, že bu­dete ľudí po­ni­žo­vať. Len si bu­dete stáť za svo­jím ná­zo­rom. Ne­bu­dete niečo vra­vieť len preto, aby ste dru­hému dali za pravdu. Máte svoj ná­zor a viete si ho ob­há­jiť. Túto vlast­nosť vám teda majú prečo zá­vi­dieť.

#2 Vaše šťas­tie ne­zá­visí od os­tat­ných

A preto prav­de­po­dobne na so­ciál­nych sie­ťach ne­bu­dete mať „mi­li­óny“ pria­te­ľov. Bu­dete mať okolo seba pár ľudí, na kto­rých vám sku­točne bude zá­le­žať. A tí os­tatní? Čert ich ber! Ne­pot­re­bu­jete zbie­rať lajky, fa­lošné po­chvaly a ko­men­táre. Viete, že sku­točné šťas­tie je ukryté vo vnútri vás.

#3 Ne­sú­dite ľudí

Photo by ra­wpi­xel.com on Unsp­lash

Máte svoj ná­zor a os­tat­ných tiež ne­cháte, nech si ve­ria, v čo chcú. Ne­od­su­dzu­jete ich, pre­tože ne­viete, aké je to krá­čať v ich to­pán­kach. A tiež ste si plne ve­domí toho, že ne­od­su­dzo­vať a ne­hod­no­tiť os­tat­ných je ne­sku­točne oslo­bo­dzu­júce.

#4 Vaši pria­te­lia sú tiež z inej pla­néty. Rov­nako, ako vy

Prav­de­po­dobne sa stre­tá­vate s ľuďmi, ktorí ne­se­dia kaž­dému. Asi preto, že sú rov­nako au­ten­tickí, ako ste aj vy. A všetci po­známe (ne)pí­saný zá­kon, ktorý ho­vorí o tom, že po­dobné pri­ťa­huje po­dobné.

#5 Ne­zná­šate zby­točné reči a kle­bety

Unsp­lash.com/Jus­tin Lu­ebke

Ne­sku­točne vás una­vuje ho­vo­riť o po­časí či o tom, s kým spáva su­se­do­vie Zuza. Nech­cete len tak ví­riť vzduch zby­toč­nými slo­vami. Preto rad­šej od­chá­dzate z hlú­pych kon­ver­zá­cií – i keď oko­liu to môže pri­pa­dať ne­taktné.

sleduj_youtube_kanal_odzadu_sk

#6 Ne­zá­leží vám na slo­vách, ale na skut­koch

Možno toho až tak veľa ne­na­ho­vo­ríte. No ľu­dia vô­kol vás ve­dia, že môžu u vás v prí­pade prob­lé­mov za­zvo­niť aj o pol tre­tej ráno. Vy­po­ču­jete ich, po­mô­žete. Pre­tože viete, že ne­zá­leží na slo­vách, ale na skut­koch.

#7 Prob­lém je pre vás vý­zvou, nie pre­káž­kou

Uve­do­mu­jete si, že je zby­točné sú­stre­diť sa na to, ako sa to nedá. Bu­dete hľa­dať všetky mož­nosti, ako sa  uspieť. A to je niečo, čo do­káže len má­lo­kto z nás. Buďte sami se­bou. Je to to naj­dô­le­ži­tej­šie a naj­lep­šie, čo mô­žete uro­biť.

zdroj: hacks­pi­rit

Komentáre