Sú čestní, úp­rimní a úspešní, no v ži­vote im väč­ši­nou chýba je­diné. Láska. Prečo je to tak?

Ur­čite ste si už nie­kedy všimli, že tým naj­lep­ším ľu­ďom sa tá pravá – ne­fal­šo­vaná a úp­rimná láska akosi ob­lú­kom vy­hýba. Prečo je to ale tak? Na vine môže byť aj týchto 7 dô­vo­dov.

Sú ne­zá­vislí a naj­vyš­šou pri­ori­tou sú pre nich ich sny

Ne­zá­leží im na tom, čo si o nich mys­lia druhí. Majú na práci oveľa dô­le­ži­tej­šie veci, ako na­prí­klad stať sa lep­šími ľuďmi. Ne­zá­leží im na tom, čo si o nich druhí ľu­dia šep­kajú za chrb­tom, pre­tože ve­dia, že aj tak ni­kdy ne­na­berú od­vahu na to, aby im to po­ve­dali priamo do očí.

Do­sa­ho­va­nie ich cie­ľov a snov je ich pri­ori­tou. Preto sa­moz­rejme chcú, aby mal rov­nakú po­vahu aj ich par­tner. Veľmi dobre však vieme, že po­dob­ných ľudí je dnes me­nej ako šaf­ranu…

Láska pre nich nie je pri­ori­tou číslo 1

Nie­ktorí ľu­dia jed­no­du­cho ne­do­kážu byť sami. V tom, že si na­šli par­tnera, vi­dia celý zmy­sel svojho ži­vota. Ne­pot­re­bujú si bu­do­vať ka­ri­éru, ne­pot­re­bujú ces­to­vať, ne­pot­re­bujú nové zá­žitky. Pre vás však možno láska nie je pri­ori­tou číslo 1.

pe­xels.com

Sú veľmi vy­be­raví

A vô­bec sa zato ne­han­bia. Nie­kedy len ne­ve­riacky krú­tia hla­vou nad tým, s kým sú ľu­dia schopní žiť, len aby ne­boli sami. Oni sa však ne­boja pri­znať, že sú na­ozaj vy­be­raví a hľa­dajú si par­tnera na úrovni. Ak ho ne­nájdu, ne­robí im prob­lém zo­stať sin­gle – zo svo­jich po­žia­da­viek to­tiž ni­kdy ne­upus­tia.

Nie sú ochotní to­le­ro­vať klam­stvá, ne­úp­rim­nosť a ne­veru

Na­lejme si po­hár čis­tého vína. V koľ­kých vzťa­hoch sa vy­sky­tujú tieto prob­lémy? V koľ­kých vzťa­hoch sú si ľu­dia ne­verní, sú k sebe ne­úp­rimní a klamú si do očí? Je to šta­tis­ticky uvá­dza­ných 50-60% vzťa­hov? Po­roz­hliad­nuc sa okolo seba, nezdá sa vám, že je to viac? 70, 80, či možno až 90%?

Presne to­muto sa chcú ta­kíto ľu­dia vy­hnúť. Uve­do­mujú si svoju hod­notu a ne­pot­re­bujú, aby ich česť nie­kto zne­va­žo­val. Na­koľko majú voči týmto ve­ciam nu­lovú to­le­ran­ciu, rad­šej ostá­vajú sami.

Sú zrelší, než iní ľu­dia

Za­tiaľ čo ich ro­ves­níci vy­me­tajú bary a dis­ko­téky, oni si doma v po­koji čí­tajú ne­jakú dobrú knihu alebo sú na ne­ja­kom kurze, ktorý ich v ich ka­ri­ére po­su­nie opäť o čosi ďa­lej. Či už pod vply­vom ne­ja­kých tra­gic­kých uda­lostí alebo jed­no­du­cho vply­vom “ge­ne­tiky”, do­speli oveľa skôr. A to môže byť pri hľa­daní si par­tnera na­ozaj veľký prob­lém.

pe­xels.com

Sú je­di­neční

Áno, vy­tŕčajú z davu. Nie­kedy možno až prí­liš. Nie­ktorí ich zato ne­ná­vi­dia, pre iných sú zas vzo­rom. V kaž­dom prí­pade, sú je­di­neční. Ich je­di­neč­nosť ich de­fi­nuje, no prav­dou je, že nie kaž­dému musí ta­káto silná a vý­razná osob­nosť vy­ho­vo­vať.

Ne­majú radi veľké egá

Na­priek všet­kému sú skromní a po­korní. Ne­majú radi, keď sa nie­kto snaží nad nie­koho vy­vy­šo­vať, no žiaľ vi­dia, že je to prob­lém mno­hých vzťa­hov. A to ur­čite nie sú ochotní to­le­ro­vať.

zdroj: the­minds­journal

Komentáre