Možno aj vy bu­dete prek­va­pení z toho, čo všetko sa ocitlo na tomto zo­zname.

Muži pre dl­ho­dobý vzťah ne­hľa­dajú žiadnu „tig­ricu“, ktorá im splní každé se­xu­álne že­la­nie. V sku­toč­nosti hľa­dajú niečo iné. Toto je 5 kva­lít, ktoré muži po­va­žujú v dl­ho­do­bom vzťahu za na­jat­rak­tív­nej­šie. Majú ich mnohé ženy, no len má­lo­ktoré z nich im ve­nujú po­zor­nosť. A to je škoda.

Žia­den muž ne­hľadá ženu, ktorá ho bude vy­cho­vá­vať a celý deň bude okolo neho be­hať s mo­pom v ruke. Po­ria­dok je dô­le­žitý, aj aké-také pra­vidlá vo vzťahu. Ale muži nechcú pri sebe ani svoju matku, ani gaz­dinku. Chcú ženu, ktorá vie, čo chce. A toto je päť kva­lít, na kto­rých by si mala dať zá­le­žať každá žena. Viete, ktoré sú to?

Se­ba­ve­do­mie

Ak sa máte rady taká, aká ste, tak po­cit spo­koj­nosti z vás bude sá­lať na ki­lo­metre ďa­leko. Jedno kilo na­vyše pre vás nie je žiad­nou tra­gé­diou. Bu­dete si ve­domá svo­jej hod­noty a práve tento vnú­torný po­stoj vás do­ve­die k tým správ­nym roz­hod­nu­tiam. Ne­bu­dete cho­diaci ba­lí­ček kom­ple­xov. Ta­kúto ženu by chcel vedľa seba každý muž.

zdroj: Photo by Jo­el­Valve on Unsp­lash.com

Ne­zá­vis­losť

Ste do­spelá žena? Ak áno, prav­de­po­dobne bu­dete pri­pra­vená na se­ri­ózny vzťah. S do­spe­los­ťou sa však viaže aj ne­zá­vis­losť. Čo to vlastne zna­mená? To, že sa do­ká­žete po­sta­viť za vlastné roz­hod­nu­tia. Ne­pot­re­bu­jete ni­koho, kto by vás dr­žal za ruku a uchrá­nil vás od všet­kých prob­lé­mov. Ste ne­zá­vislá a be­riete muža ako rov­no­cen­ného par­tnera. Hľa­da­nie spon­zora? To nie je nič pre vás. Muži majú radi ženy, ktoré ve­dia žiť svoj ži­vot. Majú svoju ka­ri­éru, aj svoje zá­ujmy. Vzťah sa ne­stáva je­di­ným zmys­lom ich ži­vota. Aj toto je pre nich jedna z najp­rí­ťaž­li­vej­ších kva­lít, ktoré sú be­ne­fi­tom pre dl­ho­dobý vzťah.

Zmy­sel pre hu­mor

Viete sa smiať? Tak po­tom ste vy­hrali na pl­nej čiare. Ak mi­lu­jete smiech, viete sa za­smiať aj na svoj účet a ne­be­riete sa až tak vážne, máte ur­čite body k dobru. Ste oveľa lep­šou al­ter­na­tí­vou než par­tnerka, ktorá sú­stavne pro­testne mlčí či odúva sa pre každú ma­lič­kosť. Smiech je ne­vy­hnutná esen­cia šťast­ného ži­vota, tak sa jej ne­vy­hý­bajte.

zdroj: Photo by Je­remy Cai on Unsp­lash.com

Viete si uží­vať sex

Aj sex si treba ve­dieť vy­chut­nať. Nie­komu sa mi­lo­va­nie môže zdať ako ho­tová veda, no žena, ktorá je spo­kojná sama so se­bou, si vie sex vy­chut­nať. Ot­vo­rene po­vie, čo sa jej páči a čo nie. Ne­mu­síte sa zme­niť na žiadnu do­minu. Dô­le­žité je ve­dieť sa o sexe ot­vo­rene po­roz­prá­vať.  Veď ko­mu­ni­ká­cia je zá­klad, pri­čom ob­lasť sexu by ne­mala byť vý­nim­kou.

Žen­skosť

Ženy by mali ostať že­nami. No mnohé z nich sa vo vzťahu me­nia na „par­ťáka“, ktorý ab­so­lútne pre­stane dbať o svoj vzhľad. Ne­vra­víme, že mu­síte za­čať cho­diť doma vo vy­so­kých lo­dič­kách, av­šak ne­mali by ste za­bú­dať as­poň na zá­kladnú úp­ravu. Muži sa o nás radi po­sta­rajú, len mu­síme as­poň ob­čas dať na­javo svoju žen­skosť.

Pre mu­žov sú na­jat­rak­tív­nej­šie vlast­nosti práve au­ten­tic­kosť a zdravé se­ba­ve­do­mie žien. Ak sa viete smiať, ne­chýba vám žen­skosť a viete sa ot­vo­rene roz­prá­vať i o in­tím­nych ve­ciach, ten pravý na seba ur­čite dlho ne­ne­chá ča­kať.

zdroj: your­tango

Komentáre