Vzťah nie je pre­chádzka ru­žo­vou záh­ra­dou. To vie veľmi dobre každý z nás.Možno aj vás prek­vapí správa o roz­vode či roz­chode páru, o kto­rom si všetci mys­leli, že je úplne do­ko­nalý. Asi aj oni sami boli pre­sved­čení o tom, že ur­čite spolu zo­starnú. No niečo sa po­ka­zilo a už sa na­ťa­hujú o spo­ločný ma­je­tok či deti. Ako sa to mohlo stať? V sku­toč­nosti kaž­dému do cesty pri­chá­dza zo­pár zna­mení. A nie­kedy stojí za to ich po­čú­vať!

Nič sa ne­deje len tak. Aj roz­chod má via­cero prí­čin. Dnes vám uká­žeme 5 naj­čas­tej­ších fak­to­rov, kvôli kto­rým skon­čil už ne­je­den vzťah.

#1 Unáh­lené roz­hod­nu­tia

Na­ta­lia Ku­la­kova

Ne­raz po­čas krízy v man­žels­tve či vo vzťahu máme chuť zba­liť si kufre a hľa­dať lásku v inom ná­ručí. Av­šak nie vždy majú tieto unáh­lené roz­hod­nu­tia zmys­lel. Preto si dajme na­čas a po­riadne o vzťahu pop­re­mýš­ľajme. Su­se­dova tráva nie je vždy ze­len­šia, i keď sa nám to tak môže ja­viť z na­šej strany plotu.

#2 Striktné pra­vidlá v do­mác­nosti ni­čia vzťah

Na­ta­lia Ku­la­kova

Do­konca je to aj ve­decky do­ká­zané. Chá­peme, všetci chceme mať ne­jaký sys­tém, aby nám do­mác­nosť či deti ne­pre­rástli cez hlavu. Ale skúste sa na­dých­nuť. Ne­mu­síte predsa vy­sá­vať každú so­botu. Miesto toho sa vy­berte do lesa. A do­mác­nosť upra­cete spo­ločne, keď na to bu­dete mať chuť. Do­mác­nosť má predsa slú­žiť vám a nie vy jej!

#3 Po­zor na roz­vod va­šich pria­te­ľov

Na­ta­lia Ku­la­kova

Stáva sa to. Aj v na­šom blíz­kom okolí. Zrazu sa roz­íde/roz­ve­die ne­jaký pár a my už za­čí­name uva­žo­vať nad tým, či by to aj pre nás ne­bolo to naj­lep­šie rie­še­nie. Skúste tieto myš­lienky stop­núť čo naj­skôr. A o tom, čo cí­tite, sa ne­za­bud­nite po­roz­prá­vať so svo­jím par­tne­rom.

#4 Práca by ne­mala byť na pr­vom mieste

Na­ta­lia Ku­la­kova

Av­šak bo­hu­žiaľ, mnohí ľu­dia ju majú na pr­vom mieste osob­ného reb­ríčka hod­nôt.  Všetci mu­síme pra­co­vať. Ale ak z práce uro­bíme zmy­sel svojho ži­vota, mô­žeme prísť o to  naj­dô­le­ži­tej­šie. A ne­mať sa ku komu vra­cať je na­ozaj smutné. Všetko s mie­rou. Na to by sme na­ozaj ne­mali za­bú­dať.

sleduj_youtube_kanal_odzadu_sk

#5 Za­tĺka­nie svo­jej ne­very

Na­ta­lia Ku­la­kova

Vieme, u nás je ne­pí­sané pra­vidlo, ktoré radí ne­veru za každú cenu za­tĺkať. Av­šak skôr či ne­skôr aj tak vy­jde na­javo. A pri­znať sa k zly­ha­niu do­káže len na­ozaj silný cha­rak­ter. Pa­ra­doxne práve pri­zna­nie pravdy vám môže za­chrá­niť man­žels­tvo.

Roz­vo­do­vosť bo­hu­žiaľ kaž­dým ro­kom stúpa. Av­šak mali by sme mať na pa­mäti, že ak bu­deme na na­šich vzťa­hoch sku­točne pra­co­vať, mô­žeme to zme­niť. Naj­hor­šie je, ak sa par­tneri za­čnú vzá­jomne vní­mať ako úplnú sa­moz­rej­mosť. Pre­stanú sa o jed­ného sna­žiť a vzťah po­maly, ale isto speje k ne­vy­hnut­nému koncu. Pevne ve­ríme, že toto ne­bude va­šim prí­pa­dom!

zdroj: brigth­side

Komentáre