Kon­ver­zá­cie môžu byť nie­kedy veľmi ob­tiažne. Najmä pre in­tro­ver­tov to vie byť na­ozaj ka­ta­strofa. Av­šak tieto typy mi­lujú sku­točne fi­lo­zo­fické úvahy a roz­prá­va­nie sa o dô­le­ži­tých té­mach. Preto sme pre teba pri­pra­vili 30 otá­zok, vďaka kto­rým spoz­náš toho dru­hého na úplne inej úrovni.

1, Aká je jedna vec, na ktorú si na­ozaj hrdý?

2, Čo ťa do­káže úp­rimne ro­zo­smiať?

3, Akými ľuďmi sa ob­klo­pu­ješ vo svo­jom ži­vote?

4, Čo je pre teba naj­väč­šia ži­votná vý­zva?

5, Aká je tvoja najk­raj­šia spo­mienka z det­stva?

6, Za čo si vo svo­jom ži­vote sku­točne vďačný?

7, V akej ce­leb­rite/osob­nosti sa vi­díš naj­viac?

8, Ak by si si mal vy­brať isté ob­do­bie v his­tó­rií, v kto­rom by si mal pre­žiť deň, ktoré by to bolo?

9, Aká je naj­lep­šia vec na tvo­jom ži­vote práve te­raz?

10, Čo si mys­líš o sebe ako o osobe?

11, Čo ťa naj­viac desí?

12, Aká je najh­lú­pej­šia vec, akú si kedy uro­bil?

13, Za čo sa naj­viac han­bíš?

14, Je niečo, čo si ne­po­ve­dal a mrzí ťa to?

15, Keby máš tvoj ži­vot zhr­núť v jed­nej pes­ničke, aká by to bola?

16, Aký je tvoj ob­ľú­bený vý­rok/ci­tát?

17, Ak by si mal jesť len jedno jedlo do konca ži­vota, aké by to bolo?

18, Ak by si mal byť su­per­hr­dina, ktorý by si bol?

19, Aká je jedna vec, ktorá ťa sku­točne de­fi­nuje?

20, Akú svoju ma­te­riálnu vec si naj­viac ce­níš?

21, Ak by zaj­traj­šok mal byť tvoj po­sledný deň na Zemi, čo by si uro­bil?

22, Ak by si sa mal opí­sať v troch slo­vách, aké by to boli?

23, Ako by ťa opí­sali os­tatní?

24, Ako si pred­sta­vu­ješ svoje ide­álne prvé rande?

25, Ak by si mo­hol bý­vať kde­koľ­vek na svete, kde by to bolo?

26, Čo naj­rad­šej ro­bíš cez ví­kend?

27, Ako si pred­sta­vu­ješ svoje deti?

28, Čoho sa naj­viac bo­jíš ohľa­dom tvo­jej bu­dúc­nosti?

29, Cho­díš rad­šej v pia­tok ve­čer na párty alebo si doma?

30, Aká je najb­láz­ni­vej­šia vec, ktorú si uro­bil kvôli diev­čaťu?

Komentáre