“Stret­nu­tie dvoch osob­ností je ako kon­takt dvoch che­mic­kých lá­tok: ak dôjde k re­ak­cii, obe sa pre­me­nia.” – Carl Gu­stav Jung

Sa­moz­rejme, sply­nu­tie dvoch par­tne­rov na psy­chic­kej úrovni je pre tr­vácny a pl­no­hod­notný vzťah ab­so­lútne ne­vy­hnutné. Po­ve­dzme si však úp­rimne – ak sa zo vzťahu po čase vy­tratí is­kra, kaž­dému je zrejmé, že ta­kýto vzťah-ne­vzťah už ne­bude mať dlhé trva­nie. Ako teda zis­tiť, že u vás všetko fun­guje tak, ako má?

Toto je 15 zna­mení, ktoré sú dô­ka­zom toho, že vo va­šom vzťahu fun­guje ché­mia na 100%

#1 Keď sa na­vzá­jom dot­knete, po­cí­tite niečo, čo ste ne­cí­tili ešte ni­kdy pred­tým. Kaž­dým do­ty­kom pre­ží­vate elek­tri­zu­júcu ra­dosť a chve­nie, ktoré ne­zos­labne ani po me­sia­coch.

#2 Keď sa na­vzá­jom po­zriete do očí, ne­ro­zu­miete prečo, no jed­no­du­cho akosi cí­tite, že ten­to­krát to bude na­ozaj NAVŽDY.

#3 Aj keď ste v miest­nosti pl­nej ľudí, máte po­cit, že me­dzi vami dvomi je isté sú­kro­mie, ktoré si ni­kým ne­ne­cháte na­ru­šiť.

#4 Vo va­šom vzťahu ne­cí­tite žiadnu po­čia­točnú ne­is­totu. Už po týždni ste mali po­cit, že sa po­znáte celé roky.

#5 Pro­ti­klady sa pri­ťa­hujú? Áno, ale raz ich toľká “pro­ti­klad­nosť” omrzí a ak sú dvaja ľu­dia úplne roz­dielni, ur­čite to spolu dl­ho­dobo ne­vy­dr­žia. Preto si ce­níte vaše spo­ločné zá­ujmy a práve tie sú jed­ným z hlav­ných pi­lie­rov vášho vzťahu.

#6 Re­špek­tu­jete je­den dru­hého. Pri­ro­dzene, ne­chá­vate sa uniesť aj váš­ňou, no viete, kde je hra­nica, kto­rej pre­kro­če­nie je tomu dru­hému už ne­prí­jemné.

#7 Ho­vo­ríte ja­zy­kom sar­kazmu. Viete, že to, čo je me­dzi vami, je také pevné, že zo­pár uš­ti­pač­ných po­zná­mok to ne­po­kazí, práve na­opak.

#8 Zá­leží vám na ma­lič­kos­tiach. On vie, ktorú farbu má ona na nech­toch naj­rad­šej a ona zas vie, aké ce­re­álie si on do­praje na ra­ňajky naj­čas­tej­šie.

#9 Viete, čo toho dru­hého ro­zo­zs­meje alebo as­poň roz­ve­selí. Sa­moz­rejme to ne­vá­hate “po­u­žiť”, keď viete, že vaša po­lo­vička mala zlý deň.

#10 Keď si práve ne­máte čo po­ve­dať a na­stane ti­cho, nie je vám to ne­prí­jemné – práve na­opak. Ob­čas do­konca máte po­cit, že to ti­cho vy­jad­ruje viac, než zby­točné slová.

#11 Na vzťahu sa po­die­ľate obaja rov­nako a naj­viac, ako viete. Ani je­den z vás nie je jeho “ťa­hú­ňom”.

#12 Ste zrkad­lo­vým ob­ra­zom toho dru­hého. Ne­uve­ri­teľná ché­mia me­dzi vami je dô­vo­dom, prečo sa na svoju po­lo­vičku za­čí­nate po­ná­šať na­prí­klad spô­so­bom pre­javu či nie­kto­rými myš­lien­kami.

#13 Dô­ve­ru­jete si. Váš par­tner vám ni­kdy ne­dal zá­mienku na to, aby ste mu ne­ve­rili – všetko, čo vám do­te­raz po­ve­dal, bola 100%-ná pravda. Vie, že lži sú úbohé.

#14 Vždy si na seba náj­dete čas. Ché­mia, ktoré me­dzi vami je, vás jed­no­du­cho vždy pri­tiahne k sebe – aj keď máte množ­stvo pra­cov­ných či iných po­vin­ností.

#15 Keď ste spolu, vždy máte po­cit, akoby čas šiel 2x rých­lej­šie.

zdroj: the­minds­jour­nal

Komentáre