Byť krásna, okúz­ľu­júca, ne­za­bud­nu­teľná, ta­jomná, zvodná… Ta­kéto a mnohé ďal­šie prí­vlas­tky od dneš­ných žien vy­ža­duje „ideál žen­skosti“. Naše mamky, babky ani tety sa o to ne­sta­rali a predsa nám v pa­mäti navždy utk­veli. Prečo?Aud­rey Hep­burn raz po­ve­dala: „Krása ženy nie je v ša­tách, ktoré nosí, ani v po­stave, akú má. Krásu ženy zba­dáte v jej očiach, pre­tože tie sú vcho­dom do jej srdca, do miesta, kde sídli láska. Sku­točne krásna žena je tá, ktorá má krásnu dušu. Jej krása spo­číva v sta­rost­li­vosti o iných, vo vášni, s kto­rou žije a vo vrás­kach, ktoré jej rokmi zdo­bia tvár…“

Po­vzbu­dzu­júce, však? Áno, milé dámy, ženy, diev­čatá, chceme vás dnes po­vzbu­diť a uká­zať vám, čím mô­žete byť aj vy ne­za­bud­nu­teľné. A ne­mu­síte mať pri­tom po­stavu mo­delky alebo tvár z ti­tulky. Buďte se­bou, samy se­bou…

Ne­zá­vis­losť

Nie, ne­zna­mená to, že ste prí­sna in­di­vi­du­alis­tka, to vô­bec nie. Ne­zá­vis­losť je o tom, že sa do­ká­žete po­sta­rať sama o seba, uve­do­mu­jete si hod­notu toho, čo máte, vá­žite si to a presne viete, kto ste a aká je vaša hod­nota – čo vás zá­ro­veň ve­die k tomu, aby ste sa po­dob­nou opti­kou ako na seba, dí­vali aj na iných.

Unsp­lash.com/Jo­na­tan Be­cerra

Lás­ka­vosť

Pri­ne­siete ju so se­bou všade, kam prí­dete. Táto schop­nosť do­káže ako slnko pre­žia­riť aj po­chmúrny a za­mra­čený deň. Bez ohľadu na to, koľ­ko­krát boli vaše lás­kavé slová alebo skutky od­ig­no­ro­vané, ne­po­cho­pené či vy­smiate, ne­vzdá­vajte sa ich. Váš prí­stup k iným svedčí o vás, a na­opak. Ó, a len tak na okraj, uve­do­mili ste si nie­kedy, že aj malý úsmev či po­vzbu­de­nie do­káže nie­komu ob­rá­tiť deň k lep­šiemu?

Obe­ta­vosť

Spo­meňte si na svoju ba­bičku, tetu, či na akú­koľ­vek inú ženu, ktorá je pre vás vzo­rom a po­ložte si otázku: Do­ká­zala po­sta­viť po­treby iných nad svoje vlastné? Áno? Nuž, žena s lás­ka­vým srd­com bude vždy dá­vať viac, než do­stane. Aj na­priek tomu, že dnešná doba dik­tuje opak.

Pô­vab

Čaro osob­nosti, cha­rizma, gra­ci­óz­nosť. In­špi­ru­júce ženy majú v sebe také to niečo s veľ­kým N. Je to im vlastný špe­ci­fický pô­vab, ktorý sa pre­ja­vuje v de­tai­loch a pre­sa­huje celé ich by­tie. Je to ten po­cit, keď na ne­jakú ženu po­viete, že by vy­ze­rala dobre, aj keby mala ob­le­čené vrece od ze­mia­kov. Pre­tože pô­vab nie je o po­stave a odeve, je o po­kore a lás­ka­vosti.

Unsp­lash.com/Ja­mes For­bes

Vá­šeň

A nie ho­ci­jaká vá­šeň! Ale ná­kaz­livé nad­še­nie pre veci, ktoré sú pre vás dô­le­žité a v kto­rých vi­díte svoje po­sla­nie. Je to vá­šeň pre veci veľké i malé, vá­šeň, ktorá do­káže po­vzbu­diť a nad­c­hnúť dru­hých.

Pod­pora

Či už ide o sú­ro­denca, ka­ma­rátku, alebo vášho mi­lo­va­ného par­tnera, do­ká­žete im byť opo­rou v ťaž­kých ča­soch. Aj keď si nie vždy do­ko­nale roz­umiete, vždy sa do­ká­žete po­sta­viť za tých, ktorí sú pre vás dô­le­žití.

Nad­hľad

Uve­do­mu­jete si svoje pred­nosti aj ne­dos­tatky, viete, na čo máte ta­lent a v čom by ste raz mohli byť dobrá. Ne­zne­po­ko­ju­jete sa, že ak­tu­álny stav sa od ide­ál­neho líši, lebo viete, že dobré veci po­tre­bujú čas a rá­tate aj s tým, že ži­vot je často plný prek­va­pení.

Ener­gia

Od­vaha, s kto­rou sa púš­ťate do no­vého dňa, alebo s kto­rou za­čí­nate usku­toč­ňo­vať svoje plány, je ne­oby­čajná. Ne­pot­re­bu­jete mať okolo seba fa­nú­ši­kov, ktorí by vám tlies­kali, ste si sama se­bou vo vnútri istá a ve­ríte svojmu srdcu na­toľko, že sa ním ne­cháte viesť. Sna­žíte sa pl­niť svoje po­sla­nie bez toho, aby vás za to nie­kto po­tľap­kal po pleci, či denne vás za to od­me­nil.

Unsp­lash.com/Bro­oke Cagle

Úp­rim­nosť

K ľu­ďom sa sprá­vate milo a zdvo­rilo, no keď je to po­trebné, ne­robí vám prob­lém na­zvať veci pra­vým me­nom a na ro­vinu po­ve­dať, čo si mys­líte. Aj za cenu toho, že na vás nie­kto ukáže prs­tom.

Vy­trva­losť

V dneš­nom svete je mi­mo­riadne ná­ročné ostať se­bou sa­mým a ne­ne­chať sa stiah­nuť prú­dom davu. Aj vaša vy­trva­losť a ver­nosť tomu, čomu ve­ríte a o čom ste z hĺbky duše pre­sved­čená, vás robí ne­za­bud­nu­teľ­nou. Lebo nie je ťažké sa do nie­čoho pus­tiť, ale to do­tiah­nuť do konca a do de­tai­lov.

Láska

Síce je na po­sled­nom mieste v na­šom zo­zname, no v reb­ríčku va­šich hod­nôt je na pr­vej priečke. Mi­lu­jete mi­lo­vať a dá­vať dru­hým na­javo, že sú pre vás dô­le­žití. Ne­ča­káte za to žiadnu od­menu, ste šťastná, lebo iní sú šťastní.

Usp­lash.com/An­dressa Vol­to­lini

Na zá­ver Ti chcem, milá či­ta­teľka, po­ve­dať len jedno: keď sa dí­vaš do zrkadla, ne­hľa­daj na sebe ne­dos­tatky, ktoré ťa vzďa­ľujú od „do­ko­na­losti“. Po­zri sa do zrkadla a dí­vaj sa tak dlho, až kým v ňom ne­uvi­díš seba. A po­tom choď a buď tým, kým máš byť, lebo keď to uro­bíš, pri­ne­sieš do tohto sveta oheň, vodu, farbu, vý­ni­moč­nosť, je­di­neč­nosť… Veď vieš, čo mys­lím…

zdroj: po­we­rof­po­si­ti­vity

Komentáre