Lži. Ne­zná­šame, keď ich po­u­ží­vajú iní, no pri­znajte sa, aj vy z času na čas kla­mete. Dô­vody sú za­kaž­dým rôzne, no vždy sa snú­bia s cie­ľom vy­hnúť sa nie­čomu ne­prí­jem­nému.

Iste, te­raz si každý môže po­mys­lieť, že nemá zmy­sel kla­mať, lebo keď pravda vy­jde na­javo, je to ešte hor­šie, než sme chceli. Nuž, v re­ál­nom ži­vote to je iné – vzťahy sú kom­pli­ko­vané, ob­zvlášť tie par­tner­ské. Nie­kedy sa nech­ceme večne há­dať, ino­kedy sa chceme vy­hnúť ne­prí­jem­nému vy­svet­ľo­va­niu, alebo toho dru­hého skrátka len nech­ceme zra­niť.

Ženy väč­ši­nou klamú o svo­jom veku a hmot­nosti. Muži skôr za­stie­rajú iné veci…

Aké? Týchto 10 lží po­u­ží­vajú muži naj­čas­tej­šie.

„Oz­vem sa ti…“

Koľ­ko­krát ste už túto vetu po­čuli a koľ­ko­krát sa vám do­tyčný aj oz­val? Nuž, najb­liž­šie, keď ju bu­dete po­čuť, ne­robte si ná­deje, muži túto vetu väč­ši­nou po­u­ží­vajú ako zás­terku, za ktorú scho­vá­vajú snahu vy­krú­tiť sa z roz­ho­voru a od­ísť. Takže, ak vám po­ve­dal, že sa vám ozve, je možné, že mys­lel presný opak.

Unsp­lash.com/Han­nah Wei

„Nie je až taká pekná…“

Ko­le­gyňa, spo­lu­žiačka, su­seda… Spo­me­niete ju a on po­vie, že nie je až taká pekná? Možno to myslí vážne, no prav­de­po­dob­nej­šie je, že sa snaží ne­ura­ziť vás, lebo v sku­toč­nosti je spo­mí­naná žen­ská pekná mi­ni­málne tak, ako vy…

„Som sám…“

Ve­ríme, že s touto lžou má skú­se­nosti len málo žien. Mys­lieť si, že ste pre nie­koho je­diná a po­tom zis­tiť, že hráte druhé husle, je ex­trémne zra­ňu­júce. Žiaľ, stáva sa to. Ako zis­títe, že keď tvrdí, že je sin­gle, ne­klame? Nemá prob­lém zo­zná­miť vás s pria­teľmi, ne­správa sa čudne a s ra­dos­ťou s vami chodí na ve­rej­nosť…

„Nič mi nie je…“

Túto vetu po­u­ží­vajú aj ženy, však? Na roz­diel od nich ju ale muži po­u­ží­vajú na to, aby sa hádke vy­hli, nie aby ju vy­pro­vo­ko­vali. Dô­vod? Ne­radi roz­prá­vajú o čom­koľ­vek, čo by mohlo ub­lí­žiť ich egu tým, že ich zo­brazí v zlom svetle. Ok­rem toho, ne­radi ro­zo­be­rajú svoje po­city, to je predsa „žen­ská par­keta“…

Unsp­lash.com/Toa Hef­tiba

„Je to moja vina. Mrzí ma to.“

Po in­ter­nete ko­luje množ­stvo vti­pov o tom, že žena má pravdu aj vtedy, keď ju nemá. Je­den z dô­vo­dov, prečo vzni­kol tento ste­re­otyp je práve táto lož, kto­rou muž ustu­puje z hádky, i keď vie, že má pravdu. Skrátka sa len nechce há­dať a nemá chuť po­čú­vať, čo všetko naňho ešte žena vy­tiahne.

„Mu­sím zo­stať dl­h­šie v práci…/Tr­čím v záp­che…“

Iste, bežne sa stáva, že to tak na­ozaj je a on ne­klame. No stáva sa aj to, že tieto slová po­u­žije ako dobrú vý­ho­vorku na to, prečo sa s vami ne­môže stret­núť alebo mešká.

„Po­znáš ma predsa.“

Ďal­šia zo zo­vše­obec­ňu­jú­cich fráz, ktorá sa dá po­u­žiť ako vý­ho­vorka, alebo ako drobná lož, ktorá má vzbu­diť do­jem, že vy na­ozaj viete, aký je. Žiaľ, nie vždy to tak býva…

„Si moja prvá sku­točná láska…“

Nech­ceme spo­chyb­ňo­vať ni­čiu úp­rim­nosť, no predsa… Te­raz a v tejto chvíli tomu možno aj verí, ale kto­vie, či to ne­vra­vel aj svo­jej ex? A s naj­väč­šou prav­de­po­dob­nos­ťou aj vra­vel. Možno vám nechce vy­slo­vene kla­mať, ale svoje slová ne­musí mys­lieť ani cel­kom vážne. Ko­niec kon­cov, je to dobrá tak­tika, ako uro­biť do­jem…

Unsp­lash.com/Pablo He­im­platz

„Som na ceste…“

Keď to po­ču­jete, máte po­cit, že každú chvíľu príde a on miesto toho mešká aj ho­dinu. Ne­vadí, skrátka ste len ne­ve­deli, že touto ve­tou muži dá­vajú na­javo, že idú nie­kam, kam sa im nechce ísť. To­tiž, v prí­pa­doch, keď idú tam, kam chcú ísť, zvyknú udať čas,  za ktorý prídu. „Som na ceste“ je len dob­rou vý­ho­vor­kou, ktorá znie vie­ro­hodne.

„Si najk­raj­šia žena na svete…“

Touto ve­tou ne­mu­sia vy­slo­vene kla­mať, len pre­hnane zo­vše­obec­ňujú. Je predsa jasné, že aj keď sú sto­per­cen­tne verní svo­jej par­tnerke, ob­zrú sa za pek­nou že­nou a ne­zriedka ju v hlave po­rov­najú so svo­jou po­lo­vič­kou. Dámy, nič v zlom, ale taká je muž­ská pri­ro­dze­nosť.

Pravda je nie­kedy tvrdá a vie po­riadne za­bo­lieť, no vždy je lep­šia, než lož. Ak teda nech­cete po­čú­vať lži, v pr­vom rade ne­klamte ani sebe ani iným…

zdroj: me­sme­ri­zin­gwords

Komentáre