Ba­ran –  Si hrdá na svoju ka­ri­éru. V práci trá­viš veľa času, a svoju mla­dosť si ve­no­vala hlavne jej bu­do­va­niu. Je­diné, čo bu­deš ľu­to­vať je to, že si si ne­dop­riala do­sta­tok voľna. Ne­spl­nila si si ne­jaké veci zo zo­znamu prianí, a to kvôli práci. Ne­ča­kaj na to, až príde deň, kedy si ich spl­níš. Ži­vot ply­nie te­raz, tak ho ži.

Býk – Bu­deš ľu­to­vať, že si strá­vila pri­veľa času s tými ne­správ­nymi ľuďmi. Dlho si zo­tr­vá­vala v to­xic­kých vzťa­hoch a bola v blíz­kosti ľudí, ktorí ti ub­li­žo­vali. A to všetko len preto, že ťa s nimi via­zali isté spo­mienky. V bu­dúc­nosti bu­deš ľu­to­vať, že tvoje štan­dardy boli pri­nízke a do­vo­lila si ľu­ďom sprá­vať sa k tebe spô­so­bom, ktorý si ne­za­slú­žiš.

Blí­ženci – Ro­bíš veci, ku kto­rým ťa do­tla­čili os­tatní, na­miesto toho, aby si ro­bila, čo chceš. Bu­deš ľu­to­vať, že si sa ne­roz­ho­do­vala podľa svojho naj­lep­šieho úsudku, a tak sa ocitla na mieste, kde si vô­bec nech­cela byť. Mala by si ro­biť veci, ktoré ťa uro­bia šťast­nou a ne­ne­chať sa do­tla­čiť nie­kam, len preto, že sa to od teba vy­ža­duje.

Rak – si prí­liš sú­stre­dená na lásku. Stále sa k sebe sna­žíš nájsť toho pra­vého, po prí­pade si mys­líš, že si ho už na­šla, a trá­viš s ním všetko svoj voľný čas. V bu­dúc­nosti by si mohla ľu­to­vať, že si sa vzdia­lila od svo­jich pria­te­ľov a ne­ve­no­vala im do­sta­tok po­zor­nosti.

zdroj: pe­xels.com

Lev – tr­píš po ti­chu. AJ keď ťa veľa vecí zo­žiera z vnútra, ne­máš od­vahu o nich ho­vo­riť. Si silná, ale každý sme len člo­vek. Preto bu­deš ľu­to­vať, že si sa tak dlho vnú­torne ubí­jala, na­miesto toho, aby si ho­vo­rila o svo­jich prob­lé­moch.

sleduj_youtube_kanal_odzadu_sk

Panna – bu­deš ľu­to­vať, že si nad všet­kým prí­liš pre­mýš­ľala. Všetko pre­hod­no­cu­ješ a veľmi ti zá­leží na ná­zore os­tat­ných ľudí. Do­okola si pre­hrá­vaš, čo sa mohlo stať inak a ako si mohla re­a­go­vať. V bu­dúc­nosti bu­deš ľu­to­vať, že si si skôr ne­uve­do­mila, akú zby­točnú váhu si dá­vala na ná­zor os­tat­ných ľudí.

Váhy – bu­deš ľu­to­vať všetky tie plány, ktoré si za­vr­hla. Všetky rande, na ktoré si ne­šla. Všetky párty, na ktoré si od­mietla po­zva­nie a na­miesto toho si os­tala doma. Bu­deš ľu­to­vať, že si čas­tej­šie ne­vyšla zo svo­jej bub­liny a ne­vyt­vá­rala si spo­mienky, ktoré by trvali večne.

Škor­piónne­trá­viš do­sta­tok času so svo­jou ro­di­nou. Vy­hý­baš sa spo­loč­ným obe­dom či osla­vám. V bu­dúc­nosti oľu­tu­ješ, že si ne­ve­no­val viac času tým, s kto­rými si vy­ras­tal a tomu, kto ťa vy­cho­vá­val.

zdroj: pe­xels.com

Stre­lec – trá­viš veľa času za­bá­va­ním sa, za­tiaľ čo za­bú­daš na prácu. Možno ti v 20 stačí, mys­lieť na ži­vot tu a te­raz a ne­sta­rať sa o to, čo bude zaj­tra, no v bu­dúc­nosti bu­deš ľu­to­vať, že si s pl­ne­ním svo­jich ži­vot­ných cie­ľov ne­za­čala skôr. Pre­staň prok­ras­ti­no­vať a za­čni sa sna­žiť.

Ko­zo­ro­žec – be­rieš ži­vot prí­liš vážne. Bu­deš ľu­to­vať fakt, ako rýchlo si do­spela a ne­užila si si do­sta­tok mla­dosti. Je dobré, že sa do­ká­žeš sprá­vať  zod­po­vedne, ale sem tam by si sa mala od­via­zať. Daj si pre­stávku a choď sa za­ba­viť.

Vod­nár – bu­deš ľu­to­vať to, aká si bola po­hodlná. Aj keď si spo­kojná so svo­jim te­raj­ším te­lom, mala by si viac cvi­čiť. Aj keď si te­raz spo­kojná so svo­jou po­kož­kou, mala by si jej do­priať pat­ričnú sta­rost­li­vosť. Čím viac sa o seba bu­deš sta­rať v 20, tým lep­šie sa bu­deš cí­tiť v 30.

Ryby – bu­deš ľu­to­vať, že si sa tak veľmi bála. Bála si sa po­zvať na rande nie­koho, kto sa ti dlho pá­čil. Ne­šla si na do­vo­lenku s pria­teľmi. Ne­nab­rala si od­vahu dať si to te­to­va­nie, po kto­rom si tak dlho tú­žila. Jed­no­du­cho oľu­tu­ješ všetko, čo si mohla uro­biť, ale ne­uro­bila.

Zdroj: thought­ca­ta­log.com

Komentáre