Ur­čite aj ty po­znáš si­tu­áciu, kedy si do­stala po­zva­nie na rande a nech­cela si ísť. Či už z dô­vodu, že sa ti ne­pá­čil alebo si bola za­daná. Stáva sa, že rande je to­tálna ka­ta­strofa a ty po­tre­bu­ješ okam­žite zmiz­núť.

Vy­spo­ve­dala som vás na Ins­ta­grame, aké naj­lep­šie vý­ho­vorky ste po­u­žili, ktoré vám po­mohli vy­hnúť sa ne­že­la­nému rande, prí­padne ako zo­sno­vať plán na útek. In­špi­ruj sa tipmi, lebo ni­kdy ne­vieš, kedy ich bu­deš po­tre­bo­vať aj ty. Pre­čí­taj si vý­ber toho naj­lep­šieho.

#1

,,Mám jednu fotku z ne­moc­nice, ktorú vy­uži­jem vždy, keď je treba. Takže moja vý­ho­vorka znela: Vieš, ja by som rada s te­bou šla von, ale som mo­men­tálne v ne­moc­nici. Fotka bola hneď pod sprá­vou a roz­hodne to vždy za­be­rie!“

zdroj: pe­xels.com

#2

,,Na­prí­klad som na jed­nom rande na­pí­sala mame SMS, nech mi za­volá a niečo si vy­myslí, aby som prišla rýchlo do­mov. Ona mi za­vo­lala, za­čala zia­pať do te­le­fónu, že máme doma po­tkana, aby som okam­žite prišla. Mu­sela som ísť predsa za­chrá­niť mamu.“

#3

,,Vždy, ale na­ozaj vždy, mu­síš byť s ne­ja­kou ka­moš­kou do­hod­nutá vo­pred, aby ti za­vo­lala tak za ho­dinu, že ťa na niečo súrne po­tre­buje. Keď to bude bl­bec, po­vieš, že mu­síš kvôli nej od­ísť a si za dobrú ka­mošku, ktorá po­môže v nú­dzi. Ak sa ti rande páči, jed­no­du­cho po­vieš, že už nie­kde si a bu­deš za dobré dievča, ktoré drží slovo. Je to za­ru­čená me­tó­da, ktorú mi po­ra­dila moja mama.“

#4

,,Mne raz mama po­ve­dala, že ju je­den cha­lan vo­lal stále von. Ne­dal sa od­ra­diť a tak mu po­ve­dala, že ide za mníšku, preto ne­môže.“

zdroj: unsp­lash.com

#5

,,Mala som rande s jed­ným mu­žom, ktorý mi pí­sal na FB. Pí­sali sme si dl­h­šiu dobu, ale po­slednú fotku mal z roku 2017. Sú­hla­sila som teda s tým, že pôj­deme na rande. Stála som pred ki­nom a ča­kala. Po chvíli mu vo­lám a on mi do te­le­fónu od­ve­til, že stojí priamo predo mnou. Tak­mer mi vy­pa­dol te­le­fón z ruky, pre­tože predo mnou stál chla­pík s mier­nou nad­vá­hou a pre­lo­že­nou ko­še­ľou. Po­tom, čo som pre­dý­chala pr­votný šok, vra­vím si ne­vadí, pí­salo sa mi s ním fajn, tak as­poň bu­deme ka­ma­ráti. Ďalší gól bol, že už do­predu kú­pil lís­tky na úplne iný film, ako sme sa do­hodli. Po filme ma po­zval na kávu, na kto­rej si však ne­dal kávu, ale pivo. Za­vo­lal ta­xík a naj­skôr sme za­viezli mňa. Ta­xík za­sta­vil a zlatý kli­nec tohto ne­vy­da­re­ného rande pred mo­jím úte­kom bola jeho otázka: ,,Dáme pusku? Alebo sa ešte han­bíme?“ S ta­xi­ká­rom sa nám stre­tol po­hľad v spät­nom zrkadle a zrejme si po­mys­lel tiež svoje. Vzala som sa a ute­kala som preč.“

Komentáre