Či si dievča, alebo žena, je to jedno. Tento reb­rí­ček TOP se­riá­lov proste mu­síš vi­dieť a ak si ich ne­vi­dela, mala by si si ich okam­žite po­zrieť.  Sú to se­riály, takže ti to za­be­rie dosť voľ­ného času. No, čo je lep­šie ako prísť do­mov, za­ne­chať všetky po­vin­nosti za dve­rami a od­po­čí­vať pri tvo­jom ob­ľú­be­nom se­riály, či už s ka­kaom, ča­jom alebo vín­kom 🙂

TOP 1: SEX AND THE CITY – Sex v meste

Mi­lu­jem tento se­riál a ur­čite 90% po­pu­lá­cie ho už sle­do­valo. No mu­sela som ho dať na túto priečku, pre­tože je to pre mňa naj­lepší se­riál, aký som kedy vi­dela. Ne­ho­vo­riac o pred­sta­vi­teľ­kách. Hlavnú úlohu hrajú štyri ka­ma­rátky, ktoré za­ví­tali do New Yorku, ako mladé diev­čatá a mali v pláne žiť svoj New Yor­ský sen.  Pr­vo­radé bolo sa­moz­rejme za­ľú­biť sa a nájsť svojho pána Bož­ského. No ako v kaž­dom ži­vote sa tam stre­tá­vame s rôz­nymi prob­lé­mami a pre­káž­kami, ktoré im sám ži­vot pri­nie­sol. Sex v meste je pre mňa kle­not.

73e1b6932ac1610538051b50076e18f6
photo: pin­te­rest.com

TOP 2: DES­PE­RATE HOU­SE­WI­VES – Zú­falé man­želky

Na dru­hej priečke pri­ná­šam ďalší veľmi úspešný se­riál, v kto­rom sú pred­sta­vi­teľky tro­cha star­šie, no ne­po­znám člo­veka, ktorý by tvr­dil, že ho to ne­zau­jalo. Znova sa tu stre­tá­vame so štyrmi ka­ma­rát­kami, ktoré žijú na ma­leb­nom pred­mestí vo svo­jich krás­nych do­moch a pred­sta­via nám ich ro­diny, ta­jom­stvá a sa­moz­rejme su­se­dov. Stret­neme sa s mo­del­kou, ktorá má svoje pre­py­chové ná­vyky, s mat­kou, ktorá je pre­hnane sta­rost­livá a svoj­ská, s pun­tič­kár­kou, ktorá má vo všet­kom po­ria­dok a so že­nou, ktorá ma v ur­či­tých si­tu­áciách proste smolu.

6599047129b5ffe7dff7319df0de1456
photo: pin­te­rest.com

TOP 3: GOS­SIP GIRL 

V tomto si prídu na svoje hlavne mlad­šie roč­níky, keďže sa dej odo­hráva me­dzi štu­dentmi na stred­nej a ne­skôr vy­so­kej škole. No prí­beh kon­flik­tov, zá­ple­tiek, lásky, ne­very a pria­teľ­stva zau­jíma kaž­dého. Tento se­riál mal skvelý ná­met. Po­pi­suje štu­den­tov z bo­ha­tých aj me­nej bo­ha­tých ro­dín a ich prí­behy. Každá časť ma zau­jala a ni­kdy som sa ne­nu­dila. V prí­behu sú hlav­nými pred­sta­vi­teľ­kami dve naj­lep­šie ka­ma­rátky, ktoré sa pa­sujú so svo­jimi ži­votmi. Rie­šia lásku, kon­flikty v škole, ro­dinu a ich pria­teľ­stvo. Kto ne­pozná Se­renu a Blair, tak je na čase, aby ich spoz­nal.

2050552e807bfdc0421f01c397688d27
photo: pin­te­rest.com

TOP 4: DE­VI­OUS MAIDS – Pre­fí­kané slúžky

Pred­sta­vu­jem Vám štyri his­pán­ske slúžky z Be­verly Hills a ich osudy. Spolu pre­ko­najú mnoho kom­pli­ko­va­ných oka­mi­hov spolu so svo­jimi bo­ha­tými a snob­skými za­mest­ná­va­teľmi. Čo sa týka na­šich pred­sta­vi­te­liek, spo­známe slo­bodnú matku Ro­sie, ta­len­to­vanú spe­váčku Car­men, Zo­ilu, ktorá je z nich naj­star­šia a dlhé roky pra­cuje, ako slúžka a Ma­ri­sol, ktorá je me­dzi nimi úplne nová. Prí­beh je na­to­čený zá­bavne a tak sa ani pri tomto ne­bu­dete nu­diť. Každá časť pri­ne­sie niečo nové a ani ty sa ne­bu­deš ve­dieť od neho od­tr­hnúť.

0be1407ddad3c1f7d5c9411f5f59f249

photo: pin­te­rest.com

TOP 5: MIS­TRES­SES – Mi­lenky

Moju TOP 5 za­kon­ču­jem dra­ma­tic­kým se­riá­lom, ktorý znova po­pi­suje prí­behy šty­roch pria­te­liek, ktoré sú plné pro­ti­kla­dov. Každá z týchto pred­sta­vi­te­liek má svoj ži­vot a každá sa snaží o niečo. Či to je ka­ri­érny po­stup, zmie­re­nie sa so smr­ťou blíz­keho, za­lo­že­nie ro­diny, alebo vy­bu­do­va­nie no­vého ži­vota. Stre­tá­vame sa s osudmi a prob­lé­mami dneš­nej doby. Je veľmi po­učný a vy­soko ná­vy­kový 🙂

8518409e760eee840a5c67f57d49e729
photo: pin­te­rest.com

Dú­fam, že si as­poň nie­ktoré se­riály z môjho reb­ríčka vi­dela a ak nie všetky, tak vrelo od­po­rú­čam ich ur­gentné sle­do­va­nie!!!

Komentáre