Tak ako je už kaž­dému známe po jed­ným z na­job­ľú­be­nej­ších roč­ných ob­dobí opäť po­maly pri­chá­dza zima. Zá­pady slnka a ho­rúce letné po­ča­sie vy­s­trieda fa­rebná a o niečo chlad­nej­šia je­seň. Ak ti čí­ta­nie ro­bilo spo­loč­nosť po­čas vy­va­ľo­va­nia sa na slnku, ur­čite si rada spra­víš pekný ve­čer pri čaji a dob­rej knihe aj po­čas je­sene. Po­nú­kam ti teda zo­pár mo­jich ti­pov na knihy, ktoré by ťa mohli  ba­viť. 

5. 14 000 vecí prečo byť šťast­ným- Bar­bara Ann Kip­fer

V kníh­ku­pec­tve náj­deš ko­pec mo­ti­vač­nej li­te­ra­túry, ale nájsť po­riadnu, ktorá ťa na­ozaj pri­núti za­mys­lieť sa nad svo­jim ži­vo­tom a nad tým, čo ti môže po­môcť pre­žiť každý deň s úsme­vom na tvári vie byť nie­kedy po­riadne ťažké. Mys­lím, že zo všet­kých mo­ti­vač­ných kníh, ktoré som do­te­raz čí­tala mi naj­viac po­mohla táto. O knihe je známe, že au­torka si za­čala zo­znam vecí, ktoré ju ro­bia šťast­nou pí­sať ešte v út­lom veku. Keď do­spie­vala do­pĺňala svoj zo­znam vždy o niečo nové až sa na­ko­niec zo zo­znamu stala kniha. V knihe ne­náj­deš žiadne po­známky pod čia­rou, ana­lýzy, žiadne ná­zory, do­konca tam ne­náj­deš ani žiadne prí­kazy čo mu­síš ro­biť, aby si bola šťastná. Je to len oby­čajný zo­znam, ktorý nie­koho robí šťast­nou a kto sa o to s te­bou chce po­de­liť, Úsmev na pe­rách bu­deš mať teda pri kaž­dej stránke knihy. A čo ty vieš, možno v knihe náj­deš  zo­znam vecí, ktoré ro­bia šťast­nou práve teba.

go­od­re­ads.com

4. Kam zmizla Al­jaška- John Green

Johna Gre­ena ur­čite po­znáš podľa filmu Na vine sú hviezdy. Je­den z naj­po­pu­lár­nej­ších spi­so­va­te­ľov má na svo­jom konte dobré čí­ta­nie a nie­kedy je ťažké vy­brať si, ktorú knihu od neho chy­tiť do ruky. Hlavný hr­dina knihy Mi­les má ne­zvy­čajnú zá­ľubu v po­sled­ných slo­vách sve­to­vých osob­ností. Zo všet­kých naj­rad­šej má po­sledné slová Fran­ci­osa Ra­be­lais, kto­rého po­sledná veta znie: „Idem hľa­dať to veľké azda.“ Mi­les však nechce pre­žiť niečo po­dobné a pre­svedčí svo­jich ro­di­čov, aby mo­hol cho­diť na in­ter­nátnu školu. V škole spozná veľa no­vých tvári a ľudí, za­žíva dob­ro­druž­stvá a pr­vý­krát sa za­mi­lo­váva do ne­pred­ví­da­teľ­nej Al­jašky. Čo však zmení Mi­le­sov po­hľad na jeho „Veľké azda?“

ama­zon.com

3. Ne (verná)- Jar­mila Slo­vá­ková 

Mladá slo­ven­ská spi­so­va­teľka, ktorá v knihe roz­práva svoj ži­votný prí­beh. Ur­čite sa s tým každá z nás stretla. Láska, za­ľú­be­nosť… Každá vieme, že tieto po­city spre­vá­dza nie len ra­dosť a úsmev, ale aj skla­ma­nie a plač. Nie vždy je ten, koho mi­lu­jeme, zdie­ľame s ním jednu do­mác­nosť a vy­cho­vá­vame deti je ten pravý. Čo sa však stane, keď to zis­tíme ne­skoro? Keď chvíľka ne­po­zor­nosti môže roz­biť všetko to, čo ste spo­ločne bu­do­vali? Ako som na za­čiatku spo­mí­nala prí­beh je zo zá­ku­li­sia au­tor­kinho ži­vota a ur­čite zaujme aj teba, ja som po­lo­vicu knihy zhl­tla za deň. Možno v nej náj­deš po­cho­pe­nie alebo príp­ravu na to, čo sa ti v ži­vote môže stať, ale aj ne­musí a ak sa ti to už stalo, tak možno náj­deš po­cho­pe­nie od nie­koho, kto si tým pre­šiel tiež.

FB: Ne­verná – Jar­mila Slo­vá­ková

2. Milk and Ho­ney- Rupi Kaur 

Nie vždy musí byť po­é­zia nudná. Milk and ho­ney je zbierka po­é­zie, ktorá je roz­de­lená do šty­roch ka­pi­tol. Každá ka­pi­tola sa za­oberá nie­čím iným… za­oberá sa rôz­nymi bo­les­ťami a po­máha lie­čiť trá­pe­nia. Milk and ho­ney ťa zo­be­rie na cestu ži­vo­tom, ktorá je nie vždy sladká ako med. Kniha je pí­saná jed­no­du­cho a predsa má na či­ta­teľa ne­sku­točný efekt. Kniha si ťa získa úplne celú, takže ne­po­chy­bu­jem o tom, že ju zhl­tneš tak za ho­dinu a mys­lím, že keď sa do­sta­neš ku koncu, bu­deš chcieť stále viac.

go­od­re­ads.com

1.TO- Step­hen King

Kin­govky si v po­sled­nej dobe zís­ka­vajú veľkú ob­ľubu. O jeho naj­nov­šej sfil­mo­va­mej tvorbe si už ur­čite po­čula a preto tá ne­prek­vapí, že táto kniha skon­čila na pr­vom mieste. Film to­tiž za prvý ví­kend za­ro­bil 180 mi­li­ó­nov a preto ne­po­chy­bu­jem, že aj kniha si získa rov­naký po­čet fa­nú­ši­kov. King sa pri tvorbe tohto prí­behu in­špi­ro­val stra­chom svo­jich ra­to­lestí. Veď predsa každý sme mali z nie­čoho strach, keď sme boli deti. Hlavné po­stavy sú teda deti. Prí­beh sa odo­hráva v mes­tečku Derry, kde kaž­dých 27 ro­kov miznú ľu­dia ale pre­dov­šet­kým deti. Par­tia ško­lá­kov sa ale roz­hodne strá­viť leto vy­šet­ro­va­ním tejto zá­hady. Dob­ro­druž­stvo spre­vá­dzané mies­tami stra­chom a zá­ba­vou skončí šťastne av­šak prí­beh po­kra­čuje, ak sa teda ob­čas rada bo­jíš táto kniha je pre teba.

ama­zon.com

Komentáre