Veď vieš, všetky sme krásne. Aj tak si že­láme byť ešte kraj­šie, a tak sia­hame po rôz­nych pro­duk­toch, ktoré nám sľu­bujú ho­tové zá­zraky. Ale ktoré sku­točne fun­gujú a pri­tom ťa ne­dos­tanú na mi­zinu? 

My sme sa po­zreli na ove­rené a ob­ľú­bené pro­dukty, ktoré by ne­mali chý­bať na koz­me­tic­kej po­ličke žiad­nej ženy. Také, ktoré účinne po­má­hajú a pri­tom ne­stoja toľko, že by si si ich ne­mohla do­vo­liť. Toto je 5 na­šich fa­vo­ri­tov, ktoré zo­že­nieš ako v dro­gé­riách, tak aj na in­ter­nete a ich cena ne­bude pre­sa­ho­vať ani len 10 €!

Ča­jov­ní­kový olej

Ča­jov­ní­kový olej, alebo tiež tea tree, je známy olej po­chá­dza­júci z Aus­trá­lie. Pre svoje an­ti­bak­te­riálne účinky je skve­lou prí­rod­nou vy­chy­táv­kou koz­me­tic­kého sveta najmä pri boji s akné, či po­dráž­de­nou po­kož­kou. Po­u­ží­vaj ho lo­kálne priamo na pos­ti­hnuté miesto, alebo si pri­daj pre­ven­tívne pár kva­piek do svojho ple­ťo­vého krému. Trá­pia ťa lu­piny? Ešte pred ich umy­tím si do po­kožky vma­sí­ruj tento olej pre do­ko­nalú vý­živu. Náj­deš ho tak­mer všade okolo 3 €.

Ru­žová voda

Prí­rodný pro­dukt, ktorý je v koz­me­tic­kom prie­mysle pre svoju vše­stran­nosť mi­mo­riadne ob­ľú­bený. Ex­trakt z ruží je známy hlavne pre svoje vy­soko an­ti­bak­te­riálne a hyd­ra­tačné účinky. Máš prob­lém s akné alebo su­chou po­kož­kou? Roz­hodne by si mala za­čať pra­vi­delne po­u­ží­vať ru­žovú vodu. Pleť de­z­in­fi­kuje a keďže ne­ob­sa­huje al­ko­hol, ne­do­volí jej vy­sc­hnúť a bo­juje proti pr­vým vrás­kam. Mô­žeš ho po­u­ží­vať ako to­ni­kum, len tak na osvie­že­nie pleti alebo aj ako fi­xá­tor make-upu. Náj­deš ju od 3 do cca 8 € v rôz­nych e-sho­poch, ale aj v dro­gé­riách.

Bam­bucké maslo

Ide o tuk, ktorý sa zís­kava z ore­chov Bam­buc­kého stromu, ktorý ob­sa­huje pros­pešné mastné ky­se­liny, vi­ta­míny A, E a fe­noly – tie majú an­ti­oxi­dačné účinky. V koz­me­tike sa vy­užíva najmä na bal­zamy na pery, do te­lo­vých mliek alebo kré­mov na ruky, pre­tože má hyd­ra­tačné a zvláč­ňu­júce účinky. Takže, ak ťa trápi su­chá či po­dráž­dená po­kožka, ne­vá­haj a siahni po tomto pro­dukte. Pre vy­su­šené a po­ško­dené vlasy je tak­tiež skve­lým bal­za­mom, ktorý zo­že­nieš tak­mer v kaž­dej pre­dajni s koz­me­ti­kou.

Biely íl

Známy aj ako ka­olín je naj­pou­ží­va­nejší íl v koz­me­tike. Je veľmi jemný a vhodný pre cit­livú a su­chú po­kožku. Pô­sobí de­to­xi­kačne, čistí a od­stra­ňuje odum­reté bunky. Tiež je bo­hatý na mi­ne­rály. Ob­ľú­bený je najmä v mas­kách a pí­lin­goch, no naj­lep­šie je, ak si ho kú­piš sa­motný a vy­ro­bíš si tak ple­ťovú masku presne podľa seba. Stačí pri­dať na­prí­klad ru­žovú vodu a na­mie­šať si lie­čivú „ka­šičku“ na pleť. Kú­piš ho už od 4,90 € a vo svo­jej po­nuke ho má So­ap­ho­ria či Sa­loos, ktorý náj­deš aj v DM dro­gé­rii.

Do­ko­nalý čer­vený rúž

Ho­vorí sa, že každá žena musí vlast­niť „malé čierne“ šaty a čer­vený rúž, pre­tože viac jej k do­ko­na­losti ne­treba. S týmto vý­ro­kom úplne sú­hla­sím a čer­vený rúž by som za­ra­dila do po­vin­nej vý­bavy kaž­dej ženy. Do­ko­nale sa hodí kaž­dému typu a je ne­uve­ri­teľne zvodný a sexy. Tiež je ide­ál­nym do­pl­n­kom špor­to­vých, le­žér­nych, ale aj sláv­nost­ných lo­okov. Dô­le­žité je si vy­brať ten správny od­tieň, ktorý sa ti naj­viac páči. V dro­gé­riách náj­deš veľa dru­hov a roz­hodne sa zmes­tíš do 10 eur.

Komentáre