Ob­čas u nás na­stane rušné ob­do­bie. Práca, bri­gáda, uče­nie na štát­nice a množ­stvo iných po­vin­ností, s kto­rými sa mu­síme po­pa­so­vať. Keď si spl­níme všetko čo máme, tak si uve­do­míme, že nám ne­zvý­šil žia­den čas a ani ener­gia na to, aby sme sa vy­brali do fit­ness cen­tra a vy­dali tam zo seba ma­xi­mum. To ešte ne­zna­mená, že mu­síme prísť o svoju ťažko vy­dretú formu. Exis­tuje zo­pár tri­kov, ktoré ti ju po­môžu udr­žať, po­kiaľ si ne­náj­deš znovu čas na cvi­če­nie.

  1. Pi veľa vody – ovocné džúsy či iné sla­dené ná­poje na­hraď čis­tou vo­dou. Ráno za­čni tým, že vy­pi­ješ po­hár vody a až po­tom sa na­ra­ňaj­ku­ješ.
  2. Ak máš nie­kam ísť, snaž sa ísť peši – tak za­po­jíš as­poň nie­ktoré svaly a vy­dáš ener­giu. Možno sa to nezdá, ale aj také umý­va­nie riadu či žeh­le­nie ti po­môže spá­liť ne­jaké ka­ló­rie.
  3. Za­me­raj sa na stravu – zá­klad k tomu, aby si ne­strá­cala sva­lovú hmotu a na­opak ne­pri­be­rala na tuku je udr­žať si svoj prí­jem biel­ko­vín, sa­cha­ri­dov a zdra­vých tu­kov. Snaž sa udr­žať si vy­soký prí­jem biel­ko­vín a sa­cha­ridy ob­medz na tie zdravé (ov­sené vločky, ce­lo­zrnná ryža, kus-kus atď). Tuky čer­paj z rýb, rôz­nych se­mien alebo avo­káda.
  4. Ak máš chuť na sladké, vy­ber si lep­šiu va­riantu – keď máme stres zvyk­neme siah­nuť po nie­čom, čo upo­kojí naše chute. Zväčša si však vy­be­ráme ne­zdravé veci, ktoré ok­rem vy­so­kého ob­sahu ra­fi­no­va­ného cukru, ob­sa­hujú na­vyše aj množ­stvo tuku. Ak po­tre­bu­ješ niečo dobré, siahni po ovocí. Taký ba­nán má na­prí­klad vy­soký hor­číka a iných mi­ne­rál­nych lá­tok, ktoré ti po­môžu lep­šie v noci spať. Lesné ovo­cie, ako ja­hody a rôzne bo­bule majú nízky ob­sah cukru a chu­tia vý­borne.
  5. Dobrý spá­nok je zá­klad – po­čas neho sa to­tiž ne­uvoľní len tvoja my­seľ, ale aj telo. Dobrý spá­nok ti po­máha zni­žo­vať stre­sové hor­móny, ktoré ok­rem iného môžu aj za zvý­šené ukla­da­nie tu­kov.
  6. Ak káva, tak bez cukru! – v ča­soch, kedy si kávu or­di­nu­jeme tri­krát denne, je dobré uro­biť ne­jaké škrty. Ono sa to ne­musí zdať, ale keď si ku kaž­dej ká­vičke do­pra­jeme dve ly­žičky cukru, mliečko a ešte niečo sladké pod zub, prí­jem ka­ló­rii sa nám po­kojne môže na­vý­šiť aj o tri stovky.
  7. Ne­opúš­ťaj sa – to, že pár dní, či týž­dňov ne­máš čas nav­ští­viť fitko ešte ne­zna­mená, že celá drina musí vy­jsť naz­mar. Všetko sa dá udr­žať, ak si zvo­líš správnu stravu a ne­zač­neš sa pod ná­tla­kom pre­je­dať.

Komentáre