Nie­ktoré ci­táty a vý­roky nám po­má­hajú za­le­piť rany na srdci, iné nám do­dajú od­vahu a se­ba­ve­do­mie. Tie dnešné ti po­môžu za­mys­lieť sa nad ži­vo­tom.

„Vždy by si mal uká­zať, kto si. Je zby­točné chcieť vy­ze­rať inak, byť lepší v očiach os­tat­ných, pre­tože ni­kto nie je do­ko­nalý. Jed­no­du­chosť ne­nosí masky.“

„Nech je ži­vot ako­koľ­vek zlý, vždy jes­tvuje niečo, čo mô­žete ro­biť a do­siah­nuť v tom úspech. Kým je ži­vot, ostáva ná­dej.“ Step­hen Ha­wking

„Na úpl­nom dne sa na­učíš niečo, čo by si sa na vr­chole ni­kdy ne­nau­čila.“

„Ľu­dia za­budnú na tvoje slová, skutky, no ni­kdy ne­za­budnú na po­cit, ktorý si v nich vy­vo­lala.“

„Ži­vot je na­pl­ne­ním sna mla­dosti. Mladí, majte svoj vlastný sen a ucho­vajte si ho až do jeho po­di­vu­hod­ného na­pl­ne­nia.“

 

zdroj: Photo by JC Gel­li­don on Unsp­lash.com

„Na konci nám bude ľúto šancí, ktoré sme ne­zob­rali, vzťa­hov, kto­rých sme sa báli a roz­hod­nutí, nad kto­rými sme prí­liš dlho vá­hali. – Le­wis Car­roll

„Mŕtvi ľu­dia do­stá­vajú viac kve­tov ako živí, pre­tože smú­tok je sil­nejší než vďač­nosť.“ – Anna Frank

„Keď sa deň čo deň stre­tá­vame stále s tými is­tými ľuďmi, títo ľu­dia sa na­po­kon stanú sú­čas­ťou nášho ži­vota. A keď sú už sú­čas­ťou nášho ži­vota, po­maly za­čnú chcieť me­niť naše ži­voty. A ak sa ne­sprá­vame podľa ich oča­ká­vaní, na­hne­vajú sa na nás. Lebo všetci majú presnú pred­stavu o tom, ako by mali žiť iní. Pri­tom im však vô­bec ne­pre­káža, že ne­ve­dia, ako by mali žiť oni sami.“ – Paulo Co­elho

„Úlo­hou die­ťaťa je žiť svoj vlastný ži­vot a nie ži­vot, ktorý si jeho úz­kost­liví ro­di­čia mys­lia, že by mal žiť, ani ži­vot podľa účelu pe­da­góga, ktorý si myslí, že vie, čo je pre dieťa naj­lep­šie.“

Komentáre