Nie­ktorí ľu­dia to majú pri­ro­dzene v po­vahe. Ich ži­vot sa točí okolo os­tat­ných, na kto­rých mys­lia ešte pred­tým, než mys­lia na seba. Niet sa čo ču­do­vať, že väč­ši­nou sú títo ľu­dia v spo­loč­nosti veľmi ob­ľú­bení. Av­šak ob­čas sa stáva, že sa ne­chá­vajú vy­uží­vať. Veď nie na­darmo sa ho­vorí, za dob­rotu na žob­rotu. Ak máš vo svo­jom okolí člo­veka na­ro­de­ného v jed­nom z na­sle­du­jú­cich zna­mení, ubez­peč sa, že jeho dobré skutky ne­be­rieš ako sa­moz­rej­mosť.

Rak –  jeho srdce je vždy pri­pra­vené na lásku

Nech má ako­koľ­vek na­bitý prog­ram po­vin­nos­ťami, mô­žeš si byť istá, že člo­vek na­ro­dený v zna­mení raka si na teba vždy nájde čas. Jeho dob­ro­sr­deč­nosť z neho priam sála a nemá prob­lém po­môcť svo­jim najb­liž­ším vždy, keď to po­tre­bujú. Po­kiaľ ho máš vo svo­jom okolí, sama naj­lep­šie vieš, že vďaka jeho em­pa­tii je rak skve­lou bút­ľa­vou vŕ­bou.

Lev  – urobí všetko preto, aby si sa ba­vila

Lev je často známy vďaka svo­jej túžbe byť ne­us­tále stre­do­bo­dom po­zor­nosti. Pri­tom však ne­treba za­bú­dať na to, aké po­city do­káže vy­vo­lať v ľu­ďoch, ktorí s ním sú. Lev urobí všetko preto, aby si sa ba­vila. Mi­nie ko­pec pe­ňazí, ne­hľa­diac na to, koľko ho to stálo, len aby ti pri­pra­vil ne­za­bud­nu­teľný zá­ži­tok. A to bez toho, aby oča­ká­val po­ďa­ko­va­nie.

Panna – ubez­pečí sa, že všetky tvoje po­treby sú na­pl­nené

Jej snaha po do­ko­na­losti vo všet­kých sfé­rach ži­vota za­hŕňa aj na­pl­ne­nie po­trieb ľudí, ktorí sú jej blízky. Panna je plá­no­vač a pra­cant a tak nič ne­ne­chá na ná­hodu. Musí sa ubez­pe­čiť, že jej pria­te­lia a ro­dina majú všetko, čo k ži­votu po­tre­bujú. Ak po­tre­bu­ješ po­moc s plá­no­va­ním ne­ja­kej oslavy alebo za­hra­nič­nej cesty, vieš na koho sa máš ob­rá­tiť.

Váhy – do­káže v ľu­ďoch vzbu­diť po­cit po­hod­lia a bez­pe­čia

Váha po­tre­buje vi­dieť, že sú jej blízki šťastní. A ak to tak nie je, urobí všetko preto, aby boli. Vo svo­jej po­vahe má pri­ro­dzenú schop­nosť uro­biť ľudí v jej prí­tom­nosti spo­koj­nými. Má prob­lém s od­miet­nu­tím akej­koľ­vek po­treby, pre­tože sa snaží všet­kým po­ro­zu­mieť a vy­jsť v ús­trety. Nič ju ne­urobí šťast­nej­šou, ako keď vidí úsmev na tvári tomu, koho mi­luje.

 

Zdroj: eli­te­daily.com

Komentáre