Každý máme vo svo­jom okolí člo­veka, kto­rého sme nie­kedy možno pla­to­nicky mi­lo­vali, ale zá­ro­veň sme ve­deli, aké ťažké je si ho zís­kať. Je veľmi prav­de­po­dobné, že bol na­ro­dený v jed­nom z na­sle­du­jú­cich 4 zna­mení. Istá dávka do­bí­ja­nia je na za­čiat­koch vzťahu priam žia­duca, av­šak len do ta­kej miery, kým ti to ne­ub­li­žuje. Takže ak sa roz­hod­neš zís­kať si ho/ju a ešte stále ťa to baví, aj na­priek tomu, že hrá ne­do­stup­ného/u, tak to ne­vzdá­vaj. Ak sa na­ro­dil v je­dom z týchto zna­mení, je veľká prav­de­po­dob­nosť, že na­po­kon uspe­ješ.

Blí­že­nec – svoju dvo­j­itú osob­nosť ne­poprú ani čo sa vzťa­hov týka. Na za­čiatku pri ňom bu­deš mať na jed­nej strane po­cit, že tvoj zá­u­jem opä­tuje, na dru­hej však vy­siela rôzne zmie­šané sig­nály. Je dosť možné, že má zá­ro­veň aj via­cero lá­sok, pre­tože si tým do­ka­zuje svoju hod­notu. Bude to s ním hra, ale nie je ne­možné vy­hrať ju: ne­chaj ho tak a sle­duj, či ťa bude na­sle­do­vať.

Škor­pión – v pr­vom rade musí byť škor­pión ten, ktorý má kon­trolu nad vzťa­hom. Takže väč­ši­nou za­čína s pre­ja­vom nák­lon­nosti práve on. Po­kiaľ má po­cit, že sa niečo kazí, snaží sa toho čím skôr zba­viť, a preto sa s te­bou do­káže roz­ísť nie­koľ­ko­krát a to bez toho, aby ťa ne­chal v sku­toč­nosti ísť. Opäť si tým do­ka­zuje len svoju moc. AK sa roz­hod­neš svoj ži­vot strá­viť práve s týmto člo­ve­kom, mu­síš sa ve­dieť obr­niť a ne­brať si všetky jeho „útoky“ k srdcu.

Stre­lec – ťažko po­ve­dať, či sa stre­lec len hrá na ne­do­stup­ného, alebo to tak na­ozaj je. Ob­javí sa a zrazu zmizne. Možno sa aj vráti, no je­diný spô­sob ako to do­cie­liť, je ne­chať ho ísť. Stre­lec sa to­tiž riadi ak­tu­ál­nym po­ci­tom a túž­bami, ktoré bude na­sle­do­vať, nech sa deje čo­koľ­vek.

Vod­nár – vod­ná­rovi bude tr­vať več­nosť, kým príde na to, čo v sku­toč­nosti cíti, na­miesto toho, aby to za­čal pre­ží­vať. Práve preto si ťa budú dr­žať dlho od tela. Toto zna­me­nie po­tre­buje ne­us­tálu in­te­lek­tu­álnu sti­mu­lá­ciu, a tak naj­lep­šou ces­tou k  nemu je mu ju po­skyt­núť. Ho­vorí sa, že majú ľa­dové srdce, av­šak ak ho roz­to­píš, bude ti tým naj­ver­nej­ším pria­te­ľom. Len mu daj ve­dieť, ako ti na ňom zá­leží.

 

Zdroj: eli­te­daily.com

Komentáre