Ľúbi či ne­ľúbi? Na túto otázku exis­tuje prek­va­pivo jed­no­du­chá od­po­veď.

Za­čiatky vzťahu môžu byť krásne, i tak tro­chu ná­ročné. Najmä ak sa na­chá­dzate v štá­diu, keď sa iba vzá­jomne oťu­ká­vate, pri­čom ne­viete, na čom ste. To, že vás mi­luje, vám ešte ne­po­ve­dal/a. No aj keď to ešte z úst mi­lo­va­ného člo­veka ne­zaz­nelo, ľahko si mô­žete ove­riť, ako na tom ste. Pre­zra­dia vám to tieto tri tajné sig­nály.

Ne­mu­síte tr­hať lu­pene mar­ga­rétky. Skúste sa za­me­rať na jeho ko­na­nie. To vám po­vie oveľa viac než aký­koľ­vek kvet.

Ne­môže sa vás vy­na­dí­vať

Sku­točná pravda sa skrýva v očiach. V nich je na­ozaj všetko. Veľa vy­čí­tate už zo sa­mot­ného po­hľadu, akým sa na vás po­zerá. Ak vás mi­luje, bude sa na vás dí­vať ako na ôsmy div sveta. Upúta ho vaša je­di­neč­nosť. Dá vám po­cí­tiť, že ste preňho nie­čím vý­ni­močná. A vy sa tak na­ozaj bu­dete cí­tiť.

Ne­bojí sa uká­zať svoju emo­ci­onálnu zra­ni­teľ­nosť

Mi­lu­júci muž sa nehrá na hr­dinu, ktorý má miesto srdca kus olova. Ak k vám niečo cíti, ur­čite sa ne­bude vy­hý­bať emó­ciám. Tie sa môžu pre­ja­vo­vať v rôz­nych šká­lach. Môže byť vy­stre­so­vaný, ner­vózny, žiar­livý, pa­ra­no­idný či ná­la­dový. S veľ­kou prav­de­po­dob­nos­ťou sa bude sprá­vať ako ško­lák, ktorý sa bez­hlavo za­mi­luje do svo­jej spo­lu­žiačky. Preto ak vi­díte, že ne­vie, čo so se­bou, ne­musí to byť vždy sig­ná­lom, že máte pri sebe to­xic­kého par­tnera. V sku­toč­nosti môže byť jed­no­du­cho „len“ za­mi­lo­vaný.

Bu­duje si s vami hl­boké a dl­ho­dobé pre­po­je­nie

Zau­jí­mate ho celá. Ne­zá­leží mu pr­vo­plá­novo len na se­xu­alite. Je s vami rád aj vtedy, keď ne­dôjde k sa­mot­nému sexu. Zau­jíma sa o vás, o vaše ko­níčky, ra­dosti a stra­chy. Ne­me­nej dô­le­žitý je fakt, že vás za­čne brať ako pri­ro­dzenú sú­časť svojho ži­vota. Pred­staví vás svo­jim pria­te­ľom, pre­tože vás ne­bude chcieť ukrý­vať doma. Bu­dete preňho kle­no­tom, kto­rým sa chce po­chvá­liť.

zdroj: your­tango

Komentáre