Ani tento rok ne­mo­hol chý­bať 18. roč­ník Plesu v opere, ktorý sa nie­sol v du­chu osláv za­lo­že­nia pr­vého čes­ko­slo­ven­ského štátu v his­to­ric­kej bu­dove Slo­ven­ského ná­rod­ného di­vadla v Bra­ti­slave. Väč­šina dám zvo­lila šaty od zná­mych úspeš­ných slo­ven­ských ná­vrhá­rov Jany Piš­te­jo­vej a Fera Mik­loška, ktorí pred­viedli ako vždy pr­vo­triednu prácu. Roz­hod­nite, kto­rej dáme bude pat­riť ti­tul Krá­ľovna plesu 2018 v opere?

 

 

 

 

 

 

 

Last Night’s De­but 🍸 Vče­rajší ve­čer na Ples v Opere ❤️ Ďa­ku­jem @mis­hell­be­auty za vlasy a vi­záž, ďa­ku­jem Na­da­cie Orange za po­zva­nie, ďa­ku­jem @lu­mir­mati za do­pro­vod a garde, a da­ku­jem Mi­lan Kraj­ňá­kovi za sr­diečko okolo krku, ktoré vy­ro­bili ši­kovné rom­ské deťi, ktoré sa od vaś učia a kto­rým po­ma­háte tým, že bo­ju­jeťe proti pred­sud­kám. Ro­bila som ten na­hr­del­ník 2 hodky pred ple­som, a mod­lila som sa že mi ne­spadne do šiat, ale som na­ko­niec veľmi rada že som ju mala blízko k srdci celý ve­čer 🙏🏻 #Ples­VO­pere #ce­les­te­buc­kin­gham #na­da­cia­orange #pod­po­ra­dob­rej­veci #srdce #he­art #cha­ri­ty­ball #event #de­bu­tant #than­kyou #gre­at­ful #vdacna #ple­so­va­nie #saty

A post sha­red by Ce­leste Buc­kin­gham (@cel­buc­kin­gham) on

 

Moje drahé fa­nú­šičky, via­ceré mi pí­šete, že ste roz­ča­ro­vané nad tým, že sa moja fotka z Plesu v opere ne­ob­ja­vila v žiad­nych mé­diách a reb­ríč­koch najk­raj­ších rób. Žiaľ ne­viem vám po­ve­dať prečo to tak je, ale vý­ber fo­tiek je ve­rím pod­mie­nený via­ce­rými fak­tormi nie len krá­sou šiat. Šperky ro­bím pro­fe­si­onálne už 14 ro­kov. Za tú dobu som za­žila ob­rov­ské množ­stvo spo­lo­čen­ských ak­cií, ale tieto ak­cie ne­boli ni­kdy kom­pa­ti­bilné s mo­jou po­va­hou. Ja mám rad­šej kľud na tvorbu, prí­rodu, ro­dinu a blízky okruh pria­te­ľov. Ni­kdy som ne­bola do­sta­točne spo­lo­čen­sky fle­xi­bilná na­toľko aby som sa stala pri­márne známa a prav­du­po­ve­diac som pre to ne­uro­bila tak­mer nič. Vždy mi skôr zá­le­žalo na tom aby za mňa ho­vo­rila moja práca. A za moju prácu som do­stala po­zva­nie na Ples v opere, ktoré si veľmi vá­žim. Stretla som tam 3 dámy s mo­jimi ná­uš­ni­cami a to je pre mňa ob­rov­ská pocta. Som rada, že som sa ho mohla zú­čast­niť bol to pre mňa obo­ha­cu­júci zá­ži­tok. Nie­ktoré zá­žitky je dobre za­žiť na vlastnú kožu, ni­kto vám ich ne­môže do­sta­točne pre­tl­mo­čiť. Ja som o nové skú­se­nosti bo­hat­šia a verte mi, po­su­nuli ma ob­rov­skými krokmi vpred. Pre mno­hých ľudí som však stále ne­známa a je mi tro­chu ľúto, že som módnu ná­vrhárku An­dreu Po­jez­dá­lovú, ktorá dva me­siace ručne šila tieto krásne šaty, ne­rep­re­zen­to­vala lep­šie. Ve­rím, že keby ich mala na sebe kto­rá­koľ­vek z ve­rejne zná­mych osob­ností, tak by sa umiest­nila na pop­red­ných prieč­kach reb­ríč­kov. Te­ším sa však, že tieto šaty uro­bia ra­dosť nie­kto­rej z vás to je pre mňa oveľa dô­le­ži­tej­šie ako fo­to­gra­fia v mé­diách a ďa­ku­jem vám za vašu pod­poru. #ples­vo­pere

A post sha­red by Petra Toth (@pet­ra­toth­je­wel­lery) on

 

 

 

 

 

Komentáre