Paulo Co­elho. Asi ho ne­mu­sím pred­sta­vo­vať, však? Bra­zíl­sky spi­so­va­teľ, ktorý ho­vorí, že isté veci sú také dô­le­žité, že člo­vek ich musí ob­ja­viť sám, je sku­toč­ným gé­niom, preto by bola škoda ne­spo­me­núť jeho kle­noty-čiže knihy. Vy­brala som teda 4 knihy, ktoré mi pri­niesli do ži­vota ob­rov­skú ra­dosť, pri kto­rých som sa na­učila, že každý člo­vek má svoj osobný prí­beh a že je po­trebné po­ro­zu­mieť sa­mej sebe. 

Al­chy­mista

Rok vy­da­nia: 1988

Nedá sa ne­spo­me­núť túto knihu. Kto by už len ne­poz­nal Al­chy­mistu? Pro­stred­níc­tvom sym­bo­lic­kého ja­zyka al­chý­mie sa Paulo Co­elho v tejto knihe snaží spro­stred­ko­vať po­zna­nie, v čom spo­číva pod­stata šťas­tia i to, že po­sla­ním kaž­dého člo­veka je ísť po sto­pách zna­mení za svo­jím Osob­ným prí­be­hom. Al­chy­mista bol pre­lo­že­ných do 42 ja­zy­kov sveta. Veľmi od­po­rú­čam!

Ve­ro­nika sa roz­hodla zo­mrieť

Rok vy­da­nia: 1998

Zdá sa, že Ve­ro­nika má všetko, čo si môže mladé dievča že­lať. Chodí na ve­čierky, stre­táva sa s at­rak­tív­nymi mla­dými mužmi, a predsa nie je šťastná. Niečo jej chýba. A tak sa jedno ráno Ve­ro­nika roz­hodne zo­mrieť. Po ne­ús­peš­nom po­kuse o sa­mov­raždu sa ocitá v lu­xus­nom sa­na­tó­riu pre du­ševne cho­rých a za nie­koľko vy­pä­tých dní, ktoré jej le­kári dá­vajú do konca ži­vota, s prek­va­pe­ním v sebe ob­ja­vuje ne­poz­nané city: ne­ná­visť, strach, zve­da­vosť, lásku – aj se­xu­álnu túžbu. Nové zá­žitky ju na­po­kon pri­vedú k po­zna­niu, že každú se­kunda jej ži­vota je voľ­bou me­dzi ži­vo­tom a smr­ťou. Ak nie si mo­men­tálne šťastná aj keď  vlastne máš všetko, roz­hodne si pre­čí­taj túto knihu. Prí­deš na množ­stvo od­po­vedí svo­jich otá­zok.

zdroj: unsp­lash.com

Zá­hir

Rok vy­da­nia: 2005

Paulo Co­elho v tomto ro­máne skúma, čo dnes zna­mená pre muža a ženu spo­ločný ži­vot a ako ne­re­zig­no­vať na ri­ziko a dob­ro­družné hľa­da­nie „osob­ného prí­behu“. Prí­beh je o zná­mom spi­so­va­te­ľovi a vo­jen­skej ko­reš­pon­detke, ktorí majú obaja úspešný pra­covný ži­vot a žijú v Pa­ríži v ne­kon­venč­nom man­žels­tve. Jed­ného dňa však žena zmizne a spi­so­va­teľ ne­vie, či ide o útek, únos alebo vraždu. Keď sa vydá na cestu s cie­ľom nájsť ju, ob­javí nie­len krásy sveta, ale aj krásy svojho vnútra, no aj otázky spo­jené s ľud­skou exis­ten­ciou. Túto knihu ve­no­val Paulo svo­jej man­želke.

11 mi­nút 

Rok vy­da­nia: 2003

Ne­ve­dela by som lep­šie opí­sať túto skvelú knihu, lep­šie vám to opíše len sa­motný au­tor: „Už dl­h­šie som chcel na­pí­sať knihu, ktorá by bola o se­xu­alite, ale ne­mal som dobrý zau­jí­mavý prí­beh. Až jed­ného dňa som bol v Že­neve a stre­tol som tam pros­ti­tútku. Opý­tala sa ma: viete aké je to byť sám? Ja som jej od­po­ve­dal, že viem, ale ona sa ma spý­tala: Ale viete aké je to, keď si sa­motu vy­be­riete? A to už je kom­pli­ko­va­nej­šie. Zdalo sa mi, že to by mohla byť zau­jí­mavá téma. Ak som chcel pí­sať o po­svät­nej stránke sexu, najprv som mu­sel po­cho­piť, prečo bol tak veľmi zne­uc­tený. Moja kniha nechce byť štú­diou o pros­ti­tú­cii,“ vraví Paulo Co­elho a do­dáva: „Po­kú­sil som sa úplne zba­viť aké­ho­koľ­vek mo­ra­li­zá­tor­ského tónu, ne­sú­dim hlavnú po­stavu za roz­hod­nu­tie, ktoré urobí. V sku­toč­nosti ma zau­jí­majú po­stoje člo­veka k sexu.“

Komentáre