Po­známe filmy, ktoré nás úplne ohro­mia a my už ni­kdy ne­bu­deme takí, ako pred­tým. Av­šak aj ro­man­tické prí­behy ve­dia byť ne­uve­ri­teľne po­učné a krásne. Toto sú naše na­job­ľú­be­nej­šie vý­roky z ro­man­tic­kých fil­mov. 

“Exis­tuje prí­beh o gréc­kych bo­hoch. Nu­dili sa, tak vy­mys­leli člo­veka. Stále sa však nu­dili, tak vy­mys­leli lásku. Po­tom sa už ne­nu­dili, roz­hodli sa ju sami vy­skú­šať. Na­ko­niec vy­mys­leli smiech, aby sa to vô­bec dalo vy­dr­žať.” – Chuť lásky

“Nie­kedy veci, ktoré si naj­viac že­láš, sa ne­stanú, a čo ne­ča­káš, sa stane. Ne­viem, nie­kedy stret­neš ti­síc ľudí a ni­jak sa ťa ne­dot­knú. Až príde je­den člo­vek a tvoj ži­vot sa navždy zmení.” – Láska a iné zá­vis­losti

“Mi­lo­vať a byť mi­lo­vaný pre mňa zna­mená veľa. Z týchto vecí si vždy tak tro­chu ro­bíme žarty. Ale nie je v sku­toč­nosti všetko, čo v ži­vote ro­bíme iba sna­hou byť o tro­chu viac mi­lo­vaný?” – Pred úsvi­tom

„Vieš, čo si vra­vím? Keby som bol kto­koľ­vek iný, ne­ča­kal by som ani 24 ho­dín. Hneď by som ti za­vo­lal, či by si ne­šla na kávu alebo po­ve­dzme na ve­čeru či do kina – až po zvy­šok na­šich ži­vo­tov.” – Láska cez in­ter­net

„Vy­hrať tieto lís­tky, Rose, bola tá naj­lep­šia vec, ktorá sa mi kedy stala… pri­viedla ma k tebe a ja som vďačný za to, Rose, som vďačný. Mu­síš mi vzdať túto česť. Pri­sa­haj mi, že sa ne­vzdáš. Bez ohľadu na to, čo sa stane, bez ohľadu na to, ako bez­ná­dejná bu­deš, te­raz mi to sľú­biš, Rose, a ni­kdy sa tohto sľubu ne­vzdáš.“ – Ti­ta­nic

„Ty si od­po­veď na všetky moje mod­litby. Si pies­ňou, snom, po­šep­ka­ním. A ne­viem, ako som mo­hol tak dlho žiť bez teba. Mi­lu­jem ťa, Al­lie, viac ako si kedy do­ká­žeš pred­sta­viť. Vždy som ťa mi­lo­val a vždy bu­dem.” – Zá­pis­ník jed­nej lásky

„Naj­lep­šia vec, akú sa mô­žeš v ži­vote na­učiť je len mi­lo­vať a byť mi­lo­vaný.“ – Mou­lin Rouge

“Vždy, keď si za­čnem zú­fať nad sta­vom tohto sveta, spo­me­niem si na prí­le­tovú halu le­tiska He­ath­row. Väč­ši­nou si vra­víme, že ži­jeme vo svete ne­ná­visti a cham­ti­vosti, ale mne to tak ne­pri­padá. Mne sa zdá, že láska je všade okolo nás. Často nie je ni­jak zvlášť zrejmá alebo vý­znamná, ale vždy je tu s nami. Ot­co­via a sy­no­via, matky a dcéry, man­že­lia a man­želky, mi­lenci a mi­lenky, starí pria­te­lia. Keď sa roz­hliad­nete okolo, zis­títe, že láska je v sku­toč­nosti všade okolo nás.” – Láska Ne­beská

“Láska musí byť vá­šeň, po­sad­nu­tosť, niečo bez čoho sa nedá žiť. Stra­tiť hlavu, za­mi­lo­vať sa do nie­koho, zo­ša­lieť a to isté spra­viť jemu. A ako ho nájsť? Len po­čúvni, čo ti ho­vorí srdce. Pre­tože pravda je, že nemá zmy­sel žiť a toto ne­spoz­nať. Prejsť tú cestu a ne­poz­nať lásku, to je ako ne­pre­žiť vô­bec nič.” – Zo­známte sa, Joe Black

Komentáre