Zmy­selné, vzru­šu­júce a sexy. Také sú ob­rázky, ktoré vy­tvára au­torka Frida Cas­telli. Za­chy­táva to­tiž na nich ľudí v tých na­jin­tím­nej­ších chví­ľach.
Po­zri sa v akých! 

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#9

#10

#11

Komentáre