Nie­ktoré z nás majú toľko šťas­tia, že už na­šli toho pra­vého na celý ži­vot. Ne­kon­venč­ným spô­so­bom, ako po­ve­dať svetu o svo­jej láske, sú te­to­va­nia pre páry. Ta­kéto te­to­va­nia v sebe sym­bo­licky skrý­vajú aj zá­vä­zok dl­ho­trva­jú­ceho vzťahu. Ak by si ne­jaké to te­to­va­nie so svo­jím dra­hým chcela mať aj ty pri­ná­šam ti nie­koľko in­špi­ra­tív­nych ná­pa­dov alebo ti tieto in­špi­rá­cie môžu po­môcť do bu­dúcna.

Vy­znať lásku svojmu dra­hému tak,aby o tom ve­deli čo naj­viac ľudí na­vô­kol teba nie je žiadny prob­lém, či už pá­ro­vými trič­kami alebo zla­de­nými out­fitmi pri­bú­dajú čo­raz via­cej trvalé te­to­va­nia, v kto­rých jedno do­pĺňa to druhé. Toto roz­hod­nu­tie je však dobre zvá­žiť, pre­tože ak ne­pred­po­kla­dáš, že bu­dete krá­čať spo­ločne ži­vo­tom večne a vaša roz­právka sa rozp­ly­nie, tvoje te­to­va­nie ti bude ne­šťastný ko­niec va­šej lásky ne­us­tále pri­po­mí­nať, ale ak ste obaja rov­nako na­la­dení, smelo do toho.

Komentáre