Všetko vy­zerá mil­šie vo veľ­kosti hra­chu.

Tat­too ume­lec Witty But­ton sa špe­cia­li­zuje na práve tento druh te­to­va­nia, ktorý nie je väčší ako vlas a vy­zerá jemne a osobne.

But­ton sa za­me­riava na čierny at­ra­ment, kto­rým na­vrhuje zá­kladne tvary, bežné sym­boly,  ručne pí­sané slová a rôzne kve­ti­nové vzory.  Väč­šina jeho kli­en­tov sa roz­hodla mať te­to­va­nie na ot­vo­re­ných čas­tiach tela, ako sú členky, ra­mená, či do­konca uši. Vzhľa­dom na svoju veľ­kosť a miesto ne­musí  byť ľahké, ich od­ha­liť.  Tieto jemne le­mo­vané krásky vy­ža­rujú ne­po­pie­ra­teľ­nou mi­los­ťou a do­ka­zujú, že krása nie je pri­me­raná veľ­kosti.

sleduj_youtube_kanal_odzadu_sk

he­a­led

A post sha­red by 위티버튼 (@wit­ty­but­ton_tat­too) on

Zdroj: bo­red­panda.com

Komentáre