Po­hľad na te­to­va­nia sa po­stupne mení a už dávno nie sú ľu­dia, kto­rých telo zdo­bia práve te­to­va­nia od­su­dzo­vaní. Presne tak, ako sa mení móda ob­lie­ka­nia, tak isto sa po­stupne mení aj móda pri te­to­va­niach a z kla­sic­kých čier­no­bie­lych ob­ry­sov žien alebo pred­me­tov na pred­lak­tiach sa stá­vajú ho­tové ume­lecké diela. Inak tomu nie je ani pri na­sle­du­jú­cich fot­kách ukra­jin­ského ta­téra  An­dreya Lu­kov­ni­kova.  Dú­fame, že ťa s nimi in­špi­ru­jeme. 🙂

 


double-exposure-tattoos-andrey-lukovnikov-14double-exposure-tattoos-andrey-lukovnikov-15double-exposure-tattoos-andrey-lukovnikov-9double-exposure-tattoos-andrey-lukovnikov-16double-exposure-tattoos-andrey-lukovnikov-19-1double-exposure-tattoos-andrey-lukovnikov-17double-exposure-tattoos-andrey-lukovnikov-2-1

všetky foto: ins­ta­gram.com/lu­kov­ni­kov­tat­too/

Komentáre