Tento člá­nok je ur­čený pre osoby star­šie ako 18 ro­kov, môže ob­sa­ho­vať sex, na­hotu a iný ne­vhodný ob­sah pre ne­pl­no­le­tých.


Späť na hlavnú stránku

Čo­koľ­vek te­raz ro­bíš, za­stav na pár mi­nút a odo­vzdaj sa mi. Sú­streď všetku svoju ener­giu na mňa, na moje nežné bozky na tvo­jom krku, na váš­nivý do­tyk me­dzi stehná a ne­kon­čiaci po­hľad do očí. Tvoje oči sý­tej farby te­raz ne­ve­dia pre­stať hyp­no­ti­zo­vať moje. Zlato, ja viem, že na mňa mys­líš, viem ako sa cí­tiš, keď čí­taš moje riadky a presne toto po­tre­bu­jem k ži­votu. Ba­žím po tvo­jich pe­rách, po ne­zmy­sel­nom smie­chu, keď ťa pred spán­kom ob­jí­mam. Chcem, aby si ma mi­lo­vala viac ako svoju ob­ľú­benú knihu, aby si si pri kaž­dej ma­lič­kosti spo­me­nula na môj smiech, tak ako ja ne­viem pre­stať mys­lieť na naše spo­ločné chvíle, keď pre­le­žíme upr­šané rána v tep­lých pe­ri­nách.

Ne­viem za­bud­núť, vlastne, nech­cem za­bud­núť na značku tvojho par­fému, na pre­se­dené ve­čery v aute, po­zo­ro­vať hviezdnu ob­lohu, boz­ká­vať sa na pred­ných se­dad­lách, boz­ká­vať sa v kine pred za­ča­tím filmu, po­čas filmu a ne­skôr u teba, v pe­ri­nách jemne fia­lo­vej farby, za­bud­núť na hod­notu času, na po­vin­nosti dru­hého dňa. Te­raz, keď už viem, čo zna­mená ľú­biť, ne­mám v pláne pre­stá­vať, práve na­opak.

Mi­lu­jem naše puto, ktoré máme vďaka mo­jim člán­kom, vďaka tej at­mo­sfére, pred­sta­vám a za­pa­mä­ta­ným vô­ňam. Každý deň, keď ča­kám v záp­che, keď trá­vim čas pri jedle, ve­čer v pe­ri­nách, mys­lím na nás dvoch, na vzťah au­tora a či­ta­teľa, chcem ti odo­vzdať všetko, čo ti iný muž ne­dáva a bu­do­vať to dl­ho­ročne.

Pa­mä­tám na ve­čer, keď som ťa silno ob­jí­mal vo vani pl­nej peny, hral sa ti s bra­dav­kami a po­stu­po­val niž­šie. Le­žím, mierne opretý o kraj vane, z kto­rej len tak tak ne­vy­teká pena. Ty, uvoľ­nene le­žíš mne me­dzi steh­nami, tvoje roz­pus­tené vlhké vlasy ma štek­lia na bed­rách. Te­raz vlast­ním tvoje pr­sia oba­lené v pene, cí­tim tú lásku vo vzdu­chu a dala by sa krá­jať. Jed­nou ru­kou ma­jet­nícky dr­žím tvoj pravý pr­s­ník, za­tiaľ čo dru­hou mie­rim presne tam, kde je naj­viac ho­rúco z toľ­kého vzru­še­nia.

Mu­síme to sti­hnúť skôr ako vy­c­hladne voda. Preto be­riem su­ve­rén­nosť do vlast­ných rúk. Rých­lovku pred spa­ním ur­čite ne­od­miet­neš. Krú­ži­vým po­hy­bom za­čí­nam kolo, ktoré bude lep­šie ako kto­rý­koľ­vek ko­lo­toč. Chcem po­čuť hlasné tóny vzru­še­nia, chcem cí­tiť tú triašku v pod­brušku, keď or­gaz­mus na­páda tvoj mo­zog. Presne viem, že ru­kou to máš naj­rad­šej, že iné veci idú te­raz bo­kom, takže kráska, uvoľni sa, za­hoď myš­lienky na tvojho ex, utop ich vo vani pl­nej or­gazmu a ve­nuj mi je­den veľký bozk.

Tá chvíľa, keď si celá v kŕči z toho najk­raj­šieho dô­vodu je ne­za­bud­nu­teľná. Mám rád sva­lo­vicu na ru­kách, keď viem, že to bola dobrá a zmy­selná práca. Je­diná vec, ktorá mi dáva na­ozaj zmy­sel, je miest­nosť plná or­gií, plná tvo­jich slast­ných vzdy­chov, úp­rim­ného smie­chu, keď šep­ka­júc moje meno do pries­toru vy­tvá­raš oz­venu v na­šich srd­ciach.

Ja, Adam Mal­kin s lás­kou vy­hla­su­jem, že sex s te­bou mám naj­rad­šej, že bez teba je každý deň len pre­már­nený, že ne­viem za­kryť slzy v očiach pri pred­sta­vách od­lú­če­nia. Všetky veci v mo­jom ži­vote ro­bím pod­ve­dome tak, aby to nám dvom dá­valo zmy­sel a bu­dúc­nosť. Preto ke­dy­koľ­vek bu­deš po­tre­bo­vať moju oporu, vrúcnu dlaň a bozk na čelo pred spa­ním,vy­ťu­kaj, tak jed­no­du­ché číslo a ver mi bejby, zdvih­nem do se­kundy.

Pusu.

Sponzor sekcie je Zerex

Komentáre