Každá z nás je iná a vý­ni­močná. Av­šak podľa astro­ló­gie exis­tujú spo­ločné rysy pre jed­not­livé zna­me­nia, ktoré ur­čujú spô­sob nášho sprá­va­nia a mys­le­nia. Ak aj ty máš prob­lém v dneš­ných vzťa­hoch, skús si pre­čí­tať túto vetu, ktorá ti možno po­môže od­ha­liť, kde ro­bíš chybu.

zdroj: pe­xels.com

Ba­ran – Mu­síš ve­dieť, kedy sa ot­vo­riť a za­čať dô­ve­ro­vať.

Býk – Od­stráň svoje ego a do­voľ ľu­dom mi­lo­vať ťa takú, aká si.

Blí­ženci – Ľúb člo­veka, kto­rého ľú­biť chceš, nie toho, kto sedí tvo­jim von­kaj­ším po­žia­dav­kám.

Rak – Je v po­riadku nie­koho po­tre­bo­vať, ne­mu­síš byť vždy len ty ná­po­mocná dru­hým.

sleduj_youtube_kanal_odzadu_sk

Lev – Nauč sa byť spo­kojná s oby­čaj­nými ve­cami, nie všetko je vždy per­fektné.

Váhy – Pre­staň hľa­dať pána do­ko­na­lého, taký člo­vek ne­exis­tuje.

Panna  –  Nie všetko je ako v roz­právke a ani me­dové týždne ne­trvajú večne.

Škor­pión – Do­voľ si lásku, každý ju po­tre­buje.

Stre­lec  – Ne­vzdá­vaj sa, keď si dole, stále je za čo bo­jo­vať.

Ko­zo­ro­žec – Vy­rieš svoje prob­lémy s dô­ve­rou, nie všetci sme rov­nakí.

Vod­nár – Svet sa ne­točí len okolo teba, ne­chaj iných nech o sebe ho­vo­ria a nauč sa po­čú­vať.

Ryby  – Ne­ber všetko tak vážne a nauč sa uží­vať si ži­vot.

 

zdroj: www.thought­ca­ta­log.com

Komentáre