Ba­ran (21. ma­rec až 19. ap­ríl)

Tma­vo­čer­vená. Alebo aj krá­ľov­ská čer­vená je tvoja farba. Máš rada v ži­vote po­ria­dok a vzne­še­nosť.

Býk (20. ap­ríla až 21. mája)

Ze­lená. V ži­vote máš rada po­koj a har­mó­niu, ne­rada sa púš­ťaš do spo­rov s oso­bami. Máš rada, ak sú všetci okolo teba šťastní.

Blí­ženci (22. mája až 21. júna)

Žltá. Tvoj ži­vot žiari ako sl­niečko, si usmie­vavá a veľmi si z ne­ga­tív­nych vecí ťažkú hlavu ne­ro­bíš.

Rak (22. júna až 22. júla)

Biela. Máš rada, ak vieš do­ko­nale ovlá­dať tvoj ži­vot. Ak vieš, aké sú tvoje hod­noty –  ideš si za cie­ľom.

zdroj: unsp­lash.com

Lev (Od 23. júla do 22. au­gusta)

Zlatá. Máš rada všetko čo sa li­goce a v ži­vote máš rada pre­pych, do­pl­nky a koz­me­tiku. Za­kla­dáš si však aj na hod­no­tách sku­toč­ného ži­vota, čo má pre teba vy­sokú cenu.

Panna(Od 23. do 22. sep­tem­bra)

Šedá. Celý svoj ži­vot si taká ne­ná­padná šedá myška a ne­rada vy­tŕčaš z davu. Si rada, ak máš prácu, ro­dinu a iné ťa moc ne­ťahá. S ad­re­na­lí­nom nie si moc ka­ma­rátka.

Váhy (Od 23. do 22. ok­tóbra)

Ru­žová. Od prí­rody si veľmi šťastný člo­vek, máš rada opti­miz­mus a dobrú ná­ladu. Všade kam prí­deš rozp­rú­diš zá­bavu.

Škor­pión (23. ok­tóbra až 22. no­vem­bra)

Šar­lá­tová. Táto farba je tak ex­tra, ako ty si vý­ni­močná. V ži­vote máš rada to, ak sa ne­ja­kým spô­so­bom mô­žeš od­lí­šiť od os­tat­ných.

zdroj: unsp­lash.com

Stre­lec (23. no­vem­bra až 21. de­cem­bra)

Modrá. V ži­vote mi­lu­ješ po­koj a tmavé miesta. Kde mô­žeš pre­mýš­ľať, tvo­riť a sní­vať. To si ty.

Ko­zo­ro­žec (Od 22. do 20. ja­nu­ára)

Hnedá.  V ži­vote máš rada prak­tic­kosť. Máš rada, ak vieš čo si ráno ob­le­čieš, čo bu­deš jesť a kde bu­deš ro­biť. Iné ťa ne­zau­jíma.

Vod­nár (Od 21. ja­nu­ára do 18. feb­ru­ára)

Strie­borná. Máš rada túto farbu, pre­tože tvoje do­pl­nky od ro­diny sú strie­borné. Pri­po­mí­najú ti, že ro­dina je niečo, na čom sku­točne zá­leží.

Ryby (19. feb­ru­ára až 20. marca)

Fia­lová. Si sku­točne sama se­bou, ak je všetko podľa tvo­jich pred­stáv a až vtedy do­ká­žeš od­dy­cho­vať a re­la­xo­vať. Máš rada prácu, ideš za svoje hra­nice ale vieš aj vy­pnúť.

Komentáre