Tam nie­kde vonku je člo­vek, ktorý sa ťa snaží nájsť v kaž­dej jed­nej osobe, ktorú stretne.Tam nie­kde vonku je člo­vek, ktorý chce cí­tiť lásku a možno je práve te­raz z nej aj skla­maný. Blúdi sve­tom, spoz­náva ľudí, dô­ve­ruje, sklame sa, žije ďa­lej. Ces­tuje, spoz­náva, ob­ja­vuje, chce, túži. Túži po láske, po jed­no­du­chej, vrúc­nej a nád­her­nej. Má tie hod­noty, ktoré ty hľa­dáš. Nie je do­ko­nalý, kto však áno? No je to ten, ktorý ak príde do tvojho ži­vota, bu­deš hneď ve­dieť, že je to on. Ten pravý. Ten, ktorý si ťa bude vá­žiť. Ten, s kto­rým láska ne­bude ťažká. Ten, ktorý o láske ne­bude ho­vo­riť ne­pekne a ne­bude sa jej brá­niť. Ten, kto po­tre­buje presne také dievča, akým si ty. A ty po­tre­bu­ješ jeho.

Snaží sa ťa nájsť v kaž­dej osobe, ktorú stretne. Hľadá ťa, no za­tiaľ márne. Aj tvoje hľa­da­nie je márne, tiež ho ne­vieš nájsť. No ver, mi, že sa raz náj­dete. A vtedy to po­cho­píš.

we­he­ar­tit.com

Ja ne­ho­vo­rím o Pá­novi Do­ko­na­lom, ktorý bude spĺňať všetky tvoje po­žia­davky a bude ne­uve­ri­teľné okúz­ľu­júci. Ja ho­vo­rím o nor­mál­nom mu­žovi. O tom, koho hľa­dáš. Možno si to ne­uve­do­mu­ješ a ho­vo­ríš, že ty ni­koho ne­hľa­dáš, ale každý chceme lásku a aj keď sme ob­čas skla­mané, tú­žime po dob­ro­druž­stve pl­nom ci­tov a nád­her­ných oka­mi­hov.

„Môj otec ho­vorí, že ak sa raz za­mi­lu­ješ, zmení ťa to navždy a ne­zá­leží na tom, ako moc sa bu­deš sna­žiť, ten po­cit skrátka ne­zmizne.“ (Ni­co­las Sparks)

pin­te­rest.com

Možno aj ty te­raz blú­diš ta­kisto ako aj on. Možno te­raz skú­šaš, učíš sa a pre­mýš­ľaš. Možno si ešte po­tre­bu­ješ niečo za­žiť, niečo po­cho­piť a po­su­núť sa ďa­lej. Možno ešte nie je ten správny čas. Možno ťa ešte ne­nájde a ty ne­náj­deš jeho.

Čas. Vy­drž, drahá.

Nájde ťa a ty náj­deš jeho.

Buď tr­pez­livá.

Po­viem ti jedno. Tam nie­kde vonku je člo­vek, ktorý sa ťa snaží nájsť v kaž­dej jed­nej osobe, ktorú stretne. Snaží sa nájsť to, čo hľadá. Možno ťa nájde zaj­tra, možno o pár me­sia­cov či ro­kov. Pro­sím, po­čkaj na ňho.

Drahá moja, ver, že príde.

Komentáre