Je ta­kisto ne­ná­padný ako silná žena. A tiež si ho ne­mu­síš vždy všim­núť. Na jed­nej strane vie byť veľmi ne­ná­padný, no nie­kedy si ho hneď všim­neš, pre­tože je nie­čím zvláštny. Je iný. No ja ne­ho­vo­rím o jeho fy­zic­kej kon­dí­cií ani sva­loch. Ho­vo­rím o tom, čomu už dnešná doba chápe tro­chu me­nej a ho­vorí, že dnes to už ľu­dia moc ne­rie­šia. Naše vnútro. Jeho vnútro. Na jed­nej strane ti ten cha­lan ne­sku­točne uča­ruje, no na dru­hej ho mô­žeš pre­hlia­dať do­kým to na ňom ne­spoz­náš sama. A vtedy mu už ne­odo­láš. Je je­di­nečný. Na prvý po­hľad ab­so­lútne vy­rov­naný sám so se­bou, no vo vnútri ob­čas zmä­tený a ne­istý. Tak ako vie ho­diny usta­vične ho­vo­riť, vie byť aj veľmi ta­ju­plný a ti­chý. Drží sa hesla: „Slovo robí chlapa.“

large-10

pin­te­rest.com

Je veľmi zručný a nemá prob­lém strá­viť celý ví­kend u dedka a rú­bať mu drevo. Zau­jíma sa o svet a jeho prob­lémy. Mi­luje prí­rodu a hor­ské chaty, z kto­rých rád chodí na túry. Svoju ženu ne­pod­vá­dza a vždy sa vie s ňou o prob­lé­moch po­roz­prá­vať. Vy­berá si ženu veľmi zod­po­vedne a nechce žiadnu lacnú či ľah­ko­my­seľnú. Uve­do­muje si, že chce mať milú, slušnú a dobrú ženu, ktorá by s ním zdie­ľala šťas­tie a ra­dosť. Spolu s ním by osla­vo­vala lásku, ktorú si za­slú­žia.

Nemá prob­lém ni­komu po­môcť a zau­jíma sa o dru­hých ľudí. Na svoju ro­dinu nedá do­pus­tiť a veľmi rád s ňou trávi čas. Mi­luje po­ti­chu no ce­lým srd­com. Pria­te­ľov si vy­berá veľmi poc­tivo. Je veľmi spon­tánny a vie len tak na pár dní ísť sto­po­vať do Nór­ska. Veľmi rád sa učí nie­čomu no­vému a vý­zvam ho­vorí jasné ÁNO.

large-7

pin­te­rest.com

I keď je silný chlap, ho­vorí, že aj muži by mali pla­kať a za svoje slzy smútku sa ne­hanbí. Smrť be­rie iba ako ďal­šie dob­ro­druž­stvo. Zbož­ňuje smiech! Je ľud­sky se­ba­ve­domý a ne­hanbí sa za svoje činy či ná­zory. Žena je preňho jemná by­tosť, ktorá by sa mala ochra­ňo­vať. Je to veľký gen­tle­man, ktorý si váži ženy. Ku svo­jej matke sa správa ako ku krá­ľov­nej a ak s ňou má dobrý vzťah, veľmi rád sa jej pýta na ná­zory a ne­chá si dobre po­ra­diť. Nie je met­ro­se­xuál, ale má rád svoj vkus a štýl. Je za to, aby muž vždy vo­ňal.

Verí v niečo. V Boha, v seba, v iných. Jed­no­du­cho verí a po­máha mu to na ceste ži­vo­tom. Nemá prob­lém za­hrať si te­nis, ho­kej alebo si len tak ísť za­be­hať. Je ot­vo­rený vý­zvam. Snaží sa každý deň zlep­šo­vať. Vie si pri­znať svoje chyby a ne­us­tále pra­cuje na tom, aby ich zme­nil na plusy. Je toho ná­zoru, že člo­vek by sa mal stále roz­ví­jať a spoz­ná­vať. Mi­luje ces­to­va­nie a nemá prob­lém na­sad­núť na vlak a od­ísť. Je veľmi in­te­li­gentný, rád číta a vzde­láva sa vo fil­moch. Stojí pri svo­jej žene v dob­rých i zlých ča­soch. Vy­chut­náva si každý oka­mih na­plno a veľmi rád spoz­náva ľudí. Vždy vie po­ra­diť a vy­po­čuť, preto si ho veľa žien po­ple­tie ako naj­lep­šieho pria­teľa na­miesto svojho muža.

josh-hartnett-20040902113942171-000

pin­te­rest.com

Ne­zat­ra­cuje lásku, aj keď sa už po­pá­lil. O svo­jich bý­va­lých pria­teľ­kách ho­vorí vždy s úc­tou a re­špek­tom. Ak­cep­tuje, keď sa niečo ne­vy­darí a prijme to. Ži­vot be­rie ako veľké dob­ro­druž­stvo, ktoré by sme si mali užiť. Je vďačný a veľmi rád po­u­žíva slovo Ďa­ku­jem. Nie je zá­vislý od ľudí, vie, že vždy nie­kto príde a od­íde. Vždy sa vie za­stať svo­jich pria­te­ľov a ro­diny. Ak mi­luje, tak na­ozaj vrúcne.

Ho­vorí, že je stvo­rený pre lásku a pre ži­vot. Váži si sa­mého seba a vie, kedy je čas od­ísť. Vždy sa správa ľud­sky. Vie kaž­dého po­tľap­kať po ra­mene a po­ve­dať, že to bude dobré. Vždy rád pod­porí svoju ženu a je na ňu vždy hrdý.

Je po­dobný sil­nej žene. A vie, že silná žena na­ozaj žije.

Vám, sil­ným mu­žom, kto­rých si ne­smierne vá­žim a re­špek­tu­jem. 

Viem, že exis­tu­jete.

 

Komentáre