Ur­čite si už po­čula známu vetu o tom, že ženy po­chá­dzajú z Ve­nuše a muži na­opak z Marsu. Každé po­hla­vie má svoje do­mi­nantné po­va­hové črty, na zá­klade kto­rých koná. U žien pre­vláda cit­li­vosť a srdce, za­tiaľ čo muži bý­vajú ra­ci­onálni.

Každá z nás sa za­mi­lo­váva iným spô­so­bom. Kým jed­nej stačí pár pek­ných chvíľ a lieta v tom až po uši, iná po­tre­buje ur­čitú dobu, kým sa nie­kto pre­bo­juje až k jej srdcu. Ale žena, ktorá mi­luje je schopná všet­kého. Vždy sa bude za každú cenu po­kú­šať biť za lásku a za toho, koho mi­luje. Bude sa ju sna­žiť ochrá­niť zo všet­kých svo­jich síl. Do­káže od­su­núť na bok svoju hr­dosť, a sem tam sklo­niť hlavu. Bude od­púš­ťať, kým bude mi­lo­vať. Za­hr­nie ťa ne­hou a lás­ka­vos­ťou. Spraví pre teba prvé aj po­sledné. My ženy sme jed­no­du­cho také. Keď mi­lu­jeme – mi­lu­jeme ce­lým srd­com.

Good mor­ning @dul­ce­ida #win­ter­Mood

A post sha­red by WO­MANS­LOOK RUS­SIA 🇷🇺 (@wo­mans­look) on

Keď však ľú­biť pre­stane, za­ru­čene to spoz­náš.

Zrazu príde chlad. Uve­do­míš si, že niečo nie je v po­riadku. Že ti niečo chýba. Po­cí­tiš len jej ne­prí­tom­nosť. Nie, ne­bude kri­čať, tries­kať dvermi ani sa hne­vať. Toto sú emó­cie, ktoré pre­zrá­dzajú, že nám na tom dru­hom stále zá­leží, a že stojí za to aby sme oň bo­jo­vali. Žena, ktorá ne­mi­luje sa po­maly vy­tratí z tvojho ži­vota a ne­chá po sebe práz­dno. Po­cí­tiš to v tom, keď ti ráno ne­za­želá dobré ráno. Keď viac ne­bude ča­kať na to, či jej na­pí­šeš na dobrú noc. Pre­stane sa zau­jí­mať kde si bol a s kým.

sleduj_youtube_kanal_odzadu_sk

Ne­chá ťa tak. Uve­domí si, že bo­jo­vala pri­dlho a je vy­čer­paná. Veľmi dobre vie, kedy sa oplatí od­ísť z boja. Ne­pres­tala ľú­biť zo dňa na deň. Ver, že to ne­bude ani o tom čo si uro­bil, ale skôr o tom čo sa ne­stalo. Ne­ro­bil si nič preto, aby os­tala. Ne­dal si jej po­cit, že je pre teba dô­le­žitá. Ne­ve­dela, že chceš aby tu bola na­ďa­lej pre teba. A tak sa vzdia­lilo. Jej srdce oc­hladlo a viac už ne­ľúbi.

 

Pro­ti­kla­dom krásy nie je ška­re­dosť, ale ľa­hos­taj­nosť. Opa­kom ver­nosti nie je zrada, ale ľa­hos­taj­nosť. A pro­ti­kla­dom ži­vota nie je smrť, ale ľa­hos­taj­nosť. Pro­ti­kla­dom lásky nie je ne­ná­visť. Je to ľa­hos­taj­nosť.“

-Elie Wie­sel

Komentáre