… v pr­vom rade by ťa mal ľú­biť, 

… mal by byť k tebe úp­rimný, 

… mal by ti dô­ve­ro­vať, 

… mal by mať pred te­bou úctu,

… mal by ťa re­špek­to­vať, 

sleduj_youtube_kanal_odzadu_sk

… mal by ti po­má­hať, 

… mal by ťa chrá­niť, 

… mal by ťa mať rád takú, aká si, 

… mal by ťa „no­siť na ru­kách“, 

… mal by ti dať voľ­nosť, 

… mal by ti do­niesť kve­tiny len tak, 

… mal by ťa ro­biť šťast­nou,

… mal by byť tvo­jou spriaz­ne­nou du­šou, 

… mal by uka­zo­vať svoje po­city pred te­bou, 

… mal by sa o teba sta­rať, 

… mal by byť zo­po­vedný za svoje činy, 

… mal by ťa ve­dieť ute­šiť v zlých chví­ľach, 

… mal by byť pre teba opo­rou, 

… mal by byť čestný, 

… mal by mať dobrú po­vesť. 

zdroj: unsp­lash.com
Mal by … je toho veľa. Je toho veľmi veľa, aký by mal byť člo­vek, ktorý príde do tvojho ži­vota a do­vo­líš mu, aby ťa ľú­bil. Možno aj pri­šiel, len o tom ne­vieš. Možno si s ním práve ukon­čila vzťah a hľa­dáš niečo úplne iné alebo možno ešte len príde a ty na neho ča­káš. 

V kaž­dom rade, za­me­raj sa na seba. Po­nor sa do hĺbky tvo­jej duše a na­čú­vaj jej. Choď si za tým, čo cí­tiš, že je správne. V otázke lásky sa roz­ho­duj vždy podľa srdca, ale ne­za­budni so se­bou zo­brať aj rozum. 

Muž, kto­rého pus­tíš do svojho ži­vota ako ďal­šieho, by mal byť na­ozaj to­le­rantný k tvo­jej mi­nu­losti. Mal by ťa chá­pať a ve­dieť, čím si si pre­šla. Čo všetko si mu­sela zdo­lať, aby si bola tam, kde si. 

zdroj: unsp­lash.com
Si silná, Sna­žíš sa slzy skryť za úsmev, ale tvoj bu­dúci muž by ťa mal vi­dieť aj ne­chrá­nenú. Mal by vi­dieť tvoju nahú dušu a za­mi­lo­vať sa najprv do nej a až po­tom do tvojho na­hého tela. 

Buď opatrná, po­kiaľ ide o lásku. 

Vy­be­raj správne. 

Ve­rím, že to zvlád­neš. 

Komentáre