Vraví sa, že žen­ská my­seľ patrí me­dzi naj­väč­šie zá­hady ľud­stva. V okolí kaž­dého z nás, sa na­chá­dzajú ženy (ses­try, ka­ma­rátky, fra­jerky, mamky ), ktoré sú na­ro­dené v ur­či­tom zna­mení. Poďme sa po­zrieť na to, čo majú rady a čo im na­opak pre­káža, na zá­klade zna­me­nia, v kto­rom sa na­ro­dili.

Ba­ran – žije ak­tív­nym spô­so­bom a rada sa ob­klo­puje ľuďmi, ktorí majú rov­naké zá­ujmy. Je lo­ajálna a za každú srandu. Av­šak ne­rada ostáva dlho na jed­nom mieste, a preto po­tre­buje byť ne­us­tále v po­hybe.

Býk – do­mác­nosť pre ňu veľa zna­mená, a tak ve­nuje značnú časť ener­gie do bu­do­va­nia svojho do­mova. Je roz­umná a mi­luje svo­jich pria­te­ľov a ro­dinu. Vo vzťahu vy­ža­duje ver­nosť a ro­man­tiku, no zá­ro­veň sa ne­smie nu­diť.

Blí­že­nec – kom­bi­ná­cia, vtipu, in­te­li­gen­cie a ne­us­tá­lej žia­dos­ti­vosti po ži­vote z nej robí na­ozaj kom­pli­ko­vanú ženu, ktorá je však stále pri­pra­vená če­liť rôz­nym ži­vot­ným ná­stra­hám  a dob­ro­druž­stvám. Je zve­davá a túži spoz­ná­vať nové veci.

Rak –žena v tomto zna­mení je sú­citná a emo­ci­onálna, preto do svojho ži­vota pri­ťa­huje ľudí, kto­rým ne­us­tále po­máha. Jej hú­žev­natá po­vaha z nej robí skvelú ka­ma­rátku, ktorá vie zvlád­nuť zlo­žité po­vahy ľudí a ži­votné uda­losti.

sleduj_youtube_kanal_odzadu_sk
zdroj: unsp­lash.com

Lev –ro­dený vodca. Jej po­va­hové vlast­nosti uka­zujú na to , že mi­luje byť v cen­tre po­zor­nosti, je hlučná a plná ener­gie. Má veľmi vý­raznú osob­nosť, ktorá jej po­máha byť po­pu­lár­nou v spo­loč­nosti. Na to aby ju ľu­dia re­špek­to­vali, po­tre­buje ovlád­nuť svoj šé­fov­ský tem­pe­ra­ment.

Panna –  do­káže zor­ga­ni­zo­vať tak­mer všetko a to vďaka jej prak­tic­kosti. Chaos má pod kon­tro­lou, a ak za ňou príde sku­točne vy­ner­vo­vaný člo­vek, ona je tá pravá na to, aby ho upo­ko­jila. Je to vcelku jed­no­du­chá a prak­tická žena, av­šak má veľmi ši­roký roz­hľad.

Váhy – snaží sa nájsť rov­no­váhu a to vždy a všade.  Ob­ja­vuje rov­no­váhu v ži­vote a preto sa hodí do za­mest­na­nia, ktoré po­tre­buje spro­stred­ko­va­teľa. Verí v har­mo­nické rie­še­nie ar­gu­men­tov, pri kto­rých aj tak na­ko­niec zví­ťazí rozum nad citmi.

zdroj: unsp­lash.com

Škor­pión-  jej dy­na­mická osob­nosť ju robí skve­lým šé­fom. Rada sa ob­klo­puje svo­jimi pria­teľmi a za každú lás­ka­vosť sa od­platí de­sať­ná­sobne. Je ta­jomná a do svojho vnútra si pustí na­ozaj len člo­veka, kto­rému na 100% dô­ve­ruje.

Stre­lec – Jej poc­ti­vosť zis­tíš pri rôz­nych roz­ho­vo­roch s ňou, a je na­ozaj ná­kaz­livá. Toto dievča je veľmi pria­teľ­ské a dob­ro­družná po­vaha ju núti stále ob­ja­vo­vať nové miesta. Preto je pre os­tat­ných jej ži­vot vzru­šu­júci a zau­jí­mavý.

Ko­zo­ro­žec – byť jej pria­teľ­kou môže byť chá­pané ako česť. Do svojho blíz­keho kruhu to­tiž no­vých ľudí ne­púšťa ľahko a ani často. Nie­kedy má prob­lém s uka­zo­va­ním emó­cii a môže sa zdať ľa­hos­tajná, čo však nie je pravda.

Vod­nár – je jed­ným z naj­viac je­di­neč­ných a ino­va­tív­nych ľudí zo zna­me­nia zve­ro­kruhu. Vod­nárka pre­mýšľa, cíti a robí čo­koľ­vek bez ohľadu na to, ako ju os­tatní vní­majú. Je to tá pravá osoba, za kto­rou pôj­dete s prob­lé­mom, ktorý zdan­livo nemá žiadne rie­še­nie.

Ryby – táto žena je kre­a­tívna, in­tu­itívna a vždy hľadá spô­soby ako sa vy­jad­riť. Vďaka svo­jej cit­li­vosti  vie po­môcť a pod­po­riť ľudí v ťaž­kých ži­vot­ných si­tu­áciách. Jej stu­peň em­pa­tie je veľmi vy­soko.

Komentáre