Ba­ran – Je lo­gicky za­lo­žené zna­me­nie zve­ro­kruhu a  prvky lo­giky pre­náša aj do vzťa­hov. Ba­rani sú plní ener­gie a ži­vota. Sú to ro­dení lídri a takto sa sprá­vajú aj k par­tne­rom. Keď si nájdu lásku, sna­žia sa v nej byť ra­ci­onálny a ne­stra­tiť hlavu, no zá­ro­veň mi­lujú stálo a jed­no­značne.

Býk – sú zmy­selní a pevne spo­jení s fy­zic­kou strán­kou ži­vota. Rov­nako ako aj u ba­ra­nov, aj oni chcú mať veci pod kon­tro­lou, no na dru­hej strane ak ich nie­kto sku­točne fy­zicky pri­ťa­huje, ne­trvá dlho a za­mi­lujú sa až po uši. Ako náhle nájdu svoju spriaz­nenú dušu, veľmi radi sa usa­dia a uží­vajú si prí­tom­nosť toho dru­hého.

Blí­ženci – ľu­dia na­ro­dení v tomto zna­mení sú ro­dení opti­misti, a tak ne­majú prob­lém svoju bu­dúcu po­lo­vičku zau­jať vti­pom. No ok­rem toho sú aj bez­ná­dejní ro­man­tici. Ne­majú radi sa­motu, preto keď sa za­mi­lujú do­kážu sa veľmi na­via­zať a naj­rad­šej by každú se­kundu strá­vili s par­tne­rom. Je dô­le­žité aby si uve­do­mili, že zdravý a fun­gu­júci vzťah po­tre­buje pries­tor.

zdroj: fre­e­pik.com fre­e­pik.com

Rak – Naj­viac ro­dinne za­lo­žené zna­me­nie. Keď sa za­mi­luje, mi­luje hl­boko, ale ni­kdy nie bez­hlavo. Sú opatrní a par­tnera si hľa­dajú na vážny vzťah. Do­kážu byť skve­lými po­slu­cháčmi, a dajú si zá­le­žať na tom, aby ich par­tner ni­kdy ne­bol smutný.

Lev – S náj­de­ním par­tnera prob­lém ne­majú. A to hlavne vďaka ich mag­ne­tizmu, cha­rizme a se­ba­ve­do­miu, ktoré vy­ža­rujú. Majú radi svoju slo­bodu, ale keď sa sku­točne za­mi­lujú, berú to zod­po­vedne. Lásku do­kážu po­vzniesť nad všetko os­tatné, no ne­us­tále po­tre­bujú po­čuť akí sú zbož­ňo­vaní a mi­lo­vaní. Sú trošku ego­isti, a preto sa ne­raz pre­javí ich žiar­li­vosť a ma­jet­níc­kosť.

Panna – Sna­žia sa byť v láske nad ve­cou, ale v sku­toč­nosti sa boja toho, že ostanú ra­není. Sú ťažko či­ta­teľní, ale mi­lujú in­ten­zívne. Majú ne­po­kojnú my­seľ, kvôli kto­rej sa nie­kedy môžu ich par­tneri cí­tiť ne­isto, pre­tože ne­tu­šia čo im ide v hlave. Láska ich do­káže po­hl­tiť, no zdá sa, že sami sebe ne­do­kážu do­priať po­koj a šťas­tie a tak stále vy­mýš­ľajú dô­vody na hádky. No sú to milí a tr­pez­liví ľu­dia a nie je prob­lém ich mi­lo­vať.

zdroj: fre­e­pik.com fre­e­pik.com

Váhy – ex­trémne or­ga­ni­zo­vaní a cie­ľa­ve­domí ľu­dia. Keď príde na lásku, do­kážu byť úplne v po­hode sami alebo vo vzťahu. Preto sa ni­kdy ne­us­po­koja s nie­kým, kto pre nich nie je tým pra­vým člo­ve­kom. Majú ten­den­ciu ne­chať na seba dlho ča­kať, kým sa s nie­kým za­viažu. Keď sa za­mi­lujú, ich hlav­nou pri­ori­tou je udr­ža­nie po­koja a har­mó­nie vo vzťahu. Upred­nost­ňujú lo­gickú kon­ver­zá­ciu a dô­le­ži­tosť pri­kla­dajú hlavne ko­mu­ni­ká­cii.

Škor­pión – Veľmi oh­niví a váš­niví ľu­dia, ktorí najprv mys­lia svo­jim te­lom až po­tom srd­com. Láska je pre nich všetko, a ich vzťahy sú plné drámy. Mi­lujú in­ten­zívne ale zá­hadne. A preto majú vždy veľa ta­jom­stiev. Po­tre­bujú ne­us­tále vzru­še­nie, a ak im ho ich par­tner ne­po­núkne, vy­hľa­dajú ho inde.

Stre­lec – Láska je pre nich dob­ro­druž­stvom. Sú slo­bo­do­my­seľní a ne­boja sa tak­mer ni­čoho. Majú ten­den­ciu na­sle­do­vať svoje srdce a ich vy­soká in­te­li­gen­cia ich núti nájsť si rov­na­kých par­tne­rov. U svo­jich po­lo­vi­čiek oce­ňujú ces­to­va­teľ­ského du­cha a túžbu po no­vých skú­se­nos­tiach. Má­lo­kedy ostá­vajú dlho na jed­nom mieste a usa­dia sa s nie­kým, kto sa ni­kdy nechce usa­diť.

zdroj: fre­e­pik.com fre­e­pik.com

Ko­zo­ro­žec – Ne­majú čas na vzťahy, ktoré ni­kam ne­vedú. Radi pra­cujú na nie­čom, čo má bu­dúc­nosť a hlavne s člo­ve­kom, ktorý to vidí rov­nako. Ži­vot berú veľmi vážne, a preto ne­majú tr­pez­li­vosť s ľuďmi, ktorí nie. Sú ro­dinne za­lo­žení, chcú sa usa­diť a žiť po­hodlný šťastný ži­vot. Mi­lujú za­mi­lo­va­nie, ale vy­hý­bajú sa chvíľ­ko­vému po­bláz­ne­niu.

Vod­nár – Vod­nári majú veľké srdce. Ich ne­zišt­nosť z nich robí skve­lých par­tne­rov, a svo­jim lás­kam ve­dia ve­no­vať množ­stvo po­zor­nosti a času. Že­lajú si ex­trémne váš­nivú, po­vzbu­dzu­júcu a ho­rúcu lásku, bez kto­rej by ne­mohli žiť. Ne­pot­re­bujú hrať hry, hľa­dajú tú pravú osobu a keď ju nájdu, majú ob­rov­ský prob­lém ne­chať ju od­ísť.

Ryby –  Sú veľmi cit­livé a každá bo­lesť ich za­siahne priamo do srdca. Obá­vajú sa toho, žeby im nie­kto mo­hol zlo­miť srdce, no ešte viac ich desí to, že sa ni­kdy ne­za­mi­lujú. Ak sú v mi­lu­jú­com vzťahu, hádka s par­tne­rom im do­káže zni­čiť celý deň, ale stačí jedno milé slovo a všetko je opäť v po­riadku. Vo vzťa­hoch mi­lujú in­ten­zívne a mu­sia si dá­vať po­zor aby pre po­treby toho dru­hého, ne­stra­tili sa­mých seba.

Komentáre