Vi­díš ju. To dievča, čo si tak veľmi chcel. No vaše cesty sa na dlhú dobu roz­de­lili a te­raz sa zase spo­jili.

Ale ona už nie je ako pred­tým.

Po­znal si ju. Ve­del si o nej všetko. No až te­raz si si uve­do­mil, že si po­u­žil mi­nulý čas. Že to, aká bola pred­tým sa už stra­tilo. Že stra­tila v sebe všetko, či si jej vy­čí­tal. Po­znal si ju, keď bola ešte mladá, ne­vinná a ne­skú­sená. Vtedy … keď ešte ne­poz­nala tento zlý svet do hĺbky.

No te­raz je iná. Je presne taká, akú si chcel. Chcel si ženu. Chcel si nie­koho do­bý­vať a vlast­niť ju. Ne­pá­čilo sa ti, že vtedy by sa ti celá roz­dala. Vtedy si chcel ženu s ná­zo­rom, nie takú, ktorá ti na všetko pri­kývne. Chcel si ženu s úp­rim­ným mys­le­ním, nie dievča, ktoré tára celý deň ne­zmysly. Chcel si dámu, ktorá bude mať svoju cenu, nie dievča, ktoré sa kaž­dému pod­hodí.

zdroj: unsp­lash.com

Te­raz to prišlo.

Te­raz stojí tá žena, akú si dávno chcel pred te­bou. Je tu. Je tak blízko a zá­ro­veň tak ďa­leko, lebo nie je tvoja. Pre­mr­hal si svoju šancu uro­biť túto ženu šťast­nou. Za­bil si jej túžby len preto, aby ne­bolo tebe ub­lí­žené. Za­cho­val si sa ako zba­be­lec, lebo si sa bál. Bál si sa tej veľ­kej lásky, ktorá by pre­pukla me­dzi vami.

Vtedy bolo všetko inak. Mys­lel si si, že uro­bíš správne, ak od­ídeš. Že to tak bude lep­šie. No te­raz, keď sa dí­vaš do jej sma­rag­do­vých očí chá­peš, akú veľkú chybu si uro­bil. Že si za­ho­dil veľký dia­mant, len aby si mo­hol mať viac ma­lých ka­mien­kov.

Možno … ke­byže sa ne­stret­nete pred­tým. Ke­byže sa stret­nete te­raz, o 5 ro­kov … vy­šlo by to.

No osud má ob­čas divný zmy­sel pre hu­mor.

Som tu.

Taká, akú si dávno chcel.

No nie som tvoja.

Komentáre