Toto sú to­xické frázy, ktoré nás po­maly, ale isto ru­inujú.

My, ľu­dia, ne­pot­re­bu­jeme ni­koho, kto by nás sa­bo­to­val. S pre­hľa­dom to zvlá­dame aj sami. Sami si každý deň opa­ku­jeme tie to­xické slová, vety a frázy, ktoré nás už vo­pred od­sú­dia k ne­ús­pe­chu a po­stupne nás ni­čia. A o ktoré vety ide?

„Nie som pri­pra­vený.“

A kto z nás je? Prav­dou je, že ľu­dia ča­kajú celý svoj ži­vot na ten správny čas. Ale viete čo? Správny čas a ide­álne pod­mienky ne­budú ni­kdy. Ni­kdy ne­bu­dete do­sta­točne pri­pra­vení. A čím skôr sa s tým zmie­rite, tým lep­šie. Načo ča­kať? Všetko, čo chcete, urobte tu a te­raz a ne­ča­kajte. Os­tatné príde aj samo.

„Nie som do­sta­točne dobrý.“

Na to, aby ste za­čali, ne­mu­síte byť dobrí. Po­znáte po­re­kadlo: „Cvik robí maj­stra“? Alebo: „Ni­kto učený z neba ne­spa­dol“? Ur­čite áno. Tak pre­staňte sa už pod­ce­ňo­vať. Možno ešte nie ste „do­sta­točne dobrí“, ale po­kiaľ máte od­vahu za­čať a gu­ráž po­kra­čo­vať, po­tom dobrí ur­čite raz bu­dete.

„Ži­vot je prí­liš ťažký.“

Ži­vot je len taký, aký si ho uro­bíme. Áno, sa­moz­rejme, každý z nás sem tam pre­žíva v ži­vote krušné chvíle, kedy si mys­líme, že no­síme na ple­ciach ťar­chu ce­lého sveta. Ale pa­mä­tajte si jednu vec: ni­kdy nie je tak zle, aby ne­mohlo byť ešte hor­šie.

„Ne­bu­dem šťast­ným, kým…“

Veľa ľudí si myslí, že šťas­tie im pri­nesú až ur­čité veci, ktoré do­siahnu alebo si ich kú­pia. Ta­jom­stvo však je, že šťas­tie ne­spo­číva v des­ti­ná­cii, ale v ceste k nej. Áno, keď si kú­pite nový mo­bil, možno bu­dete mať ra­dosť, ale bude to zna­me­nať aj to, že ste si kú­pili šťas­tie? Nie. Pre­tože šťas­tie sa nedá nájsť v hmot­ných ve­ciach.

„Je prí­liš ne­skoro.“

„Ni­kdy nie je ne­skoro,“ je možno naj­viac otre­paná fráza, ktorú ste kedy po­čuli. Ale čo mô­žeme ro­biť, keď tak per­fektne sedí na všetky naše si­tu­ácie? Ni­kdy nie je ne­skoro, ni­kdy nie ste prí­liš starí alebo prí­liš mladí, alebo čo­koľ­vek iné na to, aby ste sa do nie­čoho pus­tili. Na to, aby ste si spl­nili svoje sny.

„Ne­mám čas.“

V dneš­nej dobe sa už každý sťa­žuje na ne­dos­ta­tok času. Prav­dou však je, že máme vše­tok čas sveta. Každý deň do­stá­vame do vienka 86 400 se­kúnd a je len na nás, ako s nimi na­lo­žíme. Či ich celé pre­mr­háme, alebo bu­deme žiť na­plno.

„V ni­čom ne­vy­ni­kám.“

Aj keď vás ne­po­znám, s ur­či­tos­ťou si do­vo­lím tvr­diť, že to nie je pravda. Ne­mu­síte vy­ni­kať v tan­co­vaní, spie­vaní, ma­ľo­vaní alebo v iných čin­nos­tiach, ako iní ľu­dia. Možno do­ká­žete mo­de­lo­vať lie­ta­dielka. Možno viete dobre pre­svied­čať ľudí. Je kopa vecí, v kto­rých mô­žete vy­ni­kať. Váš ta­lent môže byť skrytý nie­kde hl­boko vo vás a čaká, kým ho roz­ba­líte.

„Ne­pa­su­jem tam.“

Každý z nás sa ur­čite nie­kedy cíti, akoby do ne­ja­kej spo­loč­nosti ne­pa­so­val alebo ne­za­pa­dal. Možno je to aj tro­chu pravda, ale ur­čite to ne­berte ako tra­gé­diu. Dô­le­žité je mať okolo seba tých správ­nych ľudí, tých pra­vých pria­te­ľov, ktorí vám vždy ukážu, že aj vy ste sú­čas­ťou všet­kého.

„Ur­čite zly­hám.“

Ak na niečo bu­dete ne­us­tále mys­lieť, po­tom sa to aj stane. Čiže je už iba na vás, akými myš­lien­kami si na­pl­níte hlavu. Môžu byť ne­ga­tívne, kvôli kto­rým ni­kdy ne­us­pe­jete. Alebo tie po­zi­tívne, vďaka kto­rým ni­kdy ne­zly­háte a ví­ťazs­tvo bude na va­šej strane.

„Moje sny a ciele sú ne­možné a ne­u­sku­toč­ni­teľné.“

Ako­koľ­vek ne­re­álne a šia­lene môžu vaše sny znieť, pa­mä­tajte, nič nie je ne­re­álne. Ľu­dia sú úžasné tvory. Ak bu­dete do­sta­točne ve­riť a ak bu­dete ro­biť všetko pre to, aby ste svoje ciele do­siahli, do­ká­žete aj ne­možné.

zdroj: sim­ple­ca­pa­city

Komentáre