In­ves­to­vať do nad­ča­so­vých kús­kov je lep­šie, ako pod­ľa­hnúť tren­dom na jednu se­zónu, hlavne ak sú kúsky ne­kva­litné. Som ná­zoru, že ak máš ujas­nený svoj štýl, naj­lep­šie je in­ves­to­vať do vecí, ktoré ti vy­dr­žia pár ro­kov, budú kva­litné a ľahko kom­bi­no­va­teľné. Preto som pre teba pri­pra­vila zo­pár kús­kov, do kto­rých sa sku­točne oplatí in­ves­to­vať!

Rifle

Či už dá­vaš pred­nosť ši­ro­kým, zvo­no­vým alebo ob­tia­hnu­tým, do riflí sa roz­hodne oplatí in­ves­to­vať. Naj­lep­šie však je, ak máš troje rifle (čierne a modré tmavé a bledé) a to ci­ga­re­to­vého strihu s vy­so­kým pá­som, ktoré mô­žeš ob­mie­ňať. Plus moja rada znie, že kaž­dej žene pri­stanú rifle s vy­so­kým pa­som, pre­tože pekne pre­dĺžia po­stavu.

Biela a čierna ko­šela

Je jedno, či dá­vaš pred­nosť bie­lej alebo čier­nej, ko­šeľa jed­no­du­chého strihu by u teba ur­čite ne­mala chý­bať. Tento zá­kladný kú­sok ti po­môže aj vtedy, keď ne­bu­deš ve­dieť, čo na seba. Dá sa ľahko kom­bi­no­vať a za­kom­po­no­vať do out­fity v kto­rom­koľ­vek roč­nom ob­dobí.

View this post on Ins­ta­gram

Suns­hine is the ul­ti­mate sa­ving grace 🌞

A post sha­red by Hé­lène He­ath (@he­le­ne­is­for) on

Ka­belka

Či už cross-body alebo shop­per bag, do kva­lit­nej ka­belky sa roz­hodne oplatí in­ves­to­vať! Predsa len ju ur­čite po­u­ží­vaš každý deň. Naj­lep­šia ka­belka je roz­hodne tá, ktorá sa dá tak­tiež zla­diť s via­ce­rými out­fitmi. Pri kúpe ne­za­budni na jej prak­tic­kosť.

Trenč­kot

Trenč­kot je druh plášťa, ktorý ja osobne no­sím od jari až po je­seň a roz­hodne nie­len v daž­di­vých dňoch. Ne­smr­teľná kla­sika, ktorá sa dá sku­točne kom­bi­no­vať so ša­tami, gú­makmi, rif­lami a mnoho inými kús­kami. Nie­len že vy­zerá štý­lovo, ale je veľmi efektný a vy­zerá lu­xusne.

Sl­nečné oku­liare

Ta­kisto, ako aj pri rif­liach, aj pri sl­neč­ných oku­lia­roch je dis­ku­ta­bilné, čo pre­fe­ru­ješ ty. Či už men­šie alebo väč­šie, či kla­sické čierne alebo tig­ro­vané, vý­ber ne­chám na teba. Tiež som bola toho ná­zoru, že prečo by som si mala ku­po­vať drahé oku­liare, keď som ten typ, ktorý ich ľahko pri­sadne či stratí, av­šak pri drah­ších oku­lia­roch nejde len o značku, ale aj o to, že sú sku­točne kva­litné nie­len ako módny do­pl­nok, ale aj ochrana očí.

Ro­lák

Pre mňa je­den z naj­žen­skej­ších kús­kov, ktorý bol ke­dysi za­tra­co­vaný nie­len mnou. Časy sa me­nia a dnes je ro­lák ne­smr­teľná kla­sika, ktorá sa na­ozaj hodí ku via­ce­rým mód­nymi kús­kom. Ja ho naj­rad­šej no­sím ku ka­bátu a tak mi pekne pre­dĺži si­lu­etu. Šedý, kla­sické čierny, bé­žový- vý­ber je na tebe! Naj­lep­šie vy­zerá ro­lák s vy­če­sa­nými vlasmi a ne­boj sa ani dl­h­ších ná­uš­níc, ktoré do­dajú šmrnc.

Ko­žená bunda

Je­den z mo­jich kús­kov, na ktoré ne­dám do­pus­tiť. „Stá­lica“ žen­ského šat­níku sa hodí sa či už k rif­liam, k ša­tám, k vy­so­kým opät­kom alebo k te­nis­kám. Ex­tra po­hodlnú a ko­ženú bundu si mô­žeš kú­piť v rôz­nych far­bách alebo aj dl­h­šieho strihu.

View this post on Ins­ta­gram

When the je­welry ma­kes the look ⚡️. @par­pa­la­je­welry

A post sha­red by Erica Ho­ida (@fas­hi­oned­chics­ty­ling) on

Ho­dinky

Kú­sok, do kto­rého som ni­kdy ex­tra ne­in­ves­to­vala a to bola tá naj­hor­šia chyba. Síce je fajn, že si z Alie­x­presu ob­jed­náš pekné ho­dinky za 3 eurá, ale ich ži­vot­nosť je na­ozaj krátka a keby si mám spo­čí­tať, koľko ho­di­niek som už mala, na­ozaj som mohla mať jedny po­riadné. Ho­dinky sa ho­dia k rôz­nym out­fi­tom a dajú sa na­ozaj rôzne kom­bi­no­vať, preto, ak sa do nich roz­hod­neš in­ves­to­vať, zvoľ si tie, ktoré zla­díš na­ozaj skoro so všet­kým.

Te­nisky

Ak si žena, ktorá si po­trpí na po­hod­lie, po­trp si aj na dobré te­nisky! In­ves­tuj do tých, ktoré vieš, že sku­točne vy­no­síš a pár se­zón ti vy­dr­žia. Je hlú­posť si kú­piť lacné, ktoré ti ne­vy­dr­žia ani jednu se­zónu a tak len zby­točne vy­ha­dzu­ješ pe­niaze, za ktoré si už mohla mať sku­točne kva­litné te­nisky.

Ka­bát

Ak cez zimu pre­fe­ru­ješ ka­báty, vždy je dobré zain­ves­to­vať do ta­kých, ktoré ti vy­dr­žia nie­koľko se­zón. Túto zimu sú po­pu­lárne do­konca aj žlté alebo ze­lené army ka­báty. Je sa­moz­rejme na tebe, akú farbu si vy­be­rieš, ale ja som si mo­men­tálne túto zimu za­ob­sta­rala hnedý aj kvôli prak­tic­kému la­de­niu s inými kús­kami.

View this post on Ins­ta­gram

OOTN win­ter la­y­ers ✨

A post sha­red by Sasha Si­món • Lo­la­Rio/Style (@lo­la­ri­os­tyle) on

Komentáre