Žia­den chlap ne­stojí za to, aby si vnútri seba po­cho­vala to dievča, akým si bola. Akým si bola pred­tým všet­kým. 

My ženy sme ne­pou­či­teľné. Za­mi­lu­jeme sa a sme ochotné uro­biť všetko možné, aby sa do­tyčný muž za­mi­lo­val tiež. Po­čula si, že má rád ženy s krát­kymi vlasmi? Ne­vá­haš a ostri­háš sa. Vieš, že mi­luje pizzu? Na­pí­šeš mu a po­zveš ho. Ne­vadí, že ty ju ne­máš rada a oveľa rad­šej by si si po­chut­nala na ces­to­vi­nách. Pizza je predsa te­raz aj tvoje ob­ľú­bené jedlo. Má rád me­tal? Zo dňa na deň si aj ty ich fa­nú­šička. Po­vie ti, že má rád drzé a uš­ti­pačné ženy? No kráska, asi je čas na zmenu nie? Ani chvíľu nad tým ne­pre­mýš­ľaš a ne­máš úctu pred ni­kým.

Fun­guje to. Tvoj vy­sní­vaný muž si ťa všimne. Bo­hu­žiaľ, je to len na krátko.

pe­xels.com

Stra­tila si ho tak rýchlo, ako pri­šiel. Ja viem, zlatko. Mala si ho rada. Bola si pre neho ochotná sa zme­niť, uro­biť zo seba iného člo­veka a pre­hod­no­tiť svoj ži­vot len preto, aby si ťa vši­mol. Pla­češ. Veľmi. Celé noci ne­spíš a ne­ži­ješ len preto, že uva­žu­ješ čo si ro­bila zle.

Ja ti to po­viem. 

sleduj_youtube_kanal_odzadu_sk

Stra­tila si samú seba. 

Stra­tila si sa nie­kde me­dzi tým byť jeho vy­sní­va­nou že­nou a byť sama se­bou. 

Uro­bila si strašnú vec. 

Ni­kdy, ale na­ozaj ni­kdy ne­do­voľ, aby zo­mrelo to dievča v tebe. Tá žena, ktorá vie, čo chce a vie byť úp­rimná. Tá dáma, ktorá si váži svo­jich ro­di­čov a ľudí na­okolo. Si tá, ktorá má rada dlhé vlasy a naj­viac mi­luje, keď môže každý me­siac vy­skú­šať novú farbu. Si do­spelá žena, no keď príde tá ná­lada, ideš a po­zrieš si nie­ktorú z Dis­ney roz­prá­vok. Mi­lu­ješ kla­sickú hudbu a náv­števy di­vadla. Rada sa na­pchá­vaš zmrz­li­nou no každý deň ťa je vi­dieť v po­si­lovni. Trá­viš čas osa­mote v lese a do­bí­jaš si ba­terky. Ne­vadí ti no­siť tep­láky a ne­máš na sebe každý deň make-up. Si am­bi­ci­ózna, zlatko, tak mi po­vedz kde si sa po­dela? Kde si zmizla? 

pe­xels.com

Zo­stalo z teba to, čo chcel on. No ja viem že to nie si ty. Ty nie si tá, na ktorú sa hráš. Na­sa­dzu­ješ si každý deň na seba masku a účin­ku­ješ v di­vadle, ktoré má ná­zov re­a­lita. No toto nie je tvoja re­a­lita. 

Toto bolí viac ako ten stra­tený vzťah. Pre­tože to nie je o ňom. Nie je to o nie­kom, kto by ťa chcel len keby si mala iné vlasy. Len keby si po­čú­vala iný druh hudby. Len keby si mala iné zá­ľuby.

Pre­tože ten pravý ťa bude ľú­biť práve preto, aká si. Bude ťa mi­lo­vať bez pod­mie­nok. 

Je to o tebe. Ne­strá­caj sa, kráska, pre nie­koho, komu na tebe ne­zá­leží. Ne­nič tú ženu, ktorá je úp­rimná a mi­luje tento svet. Si úžasná taká, aká si. Si per­fektná so všet­kými tvo­jimi zvykmi, ktoré máš a ktoré si ani ne­uve­do­mu­ješ, že ro­bíš. Si pre­krásna po ráne, keď si uva­ríš kávu. Si vý­mi­močná preto, že zvlá­daš tento svet s úsme­vom. Si spon­tánna, keď krá­čaš uli­cou a sme­ješ sa. Vtedy si sama se­bou. Tak sa ne­zat­ra­cuj.

pe­xels.com

Mi­luj sa. 

Presne ta­káto. 

Po­tom príde muž, ktorý si ťa za­slúži. 

Po­čkaj si. 

Komentáre