Vieš, čo sa o na­šej ge­ne­rá­cií bude ho­vo­riť za nie­koľko de­sia­tok ro­kov?

His­tó­ria nás na­učila, že to bude niečo ne­ga­tívne. A bo­jím sa, že bu­deme ozna­čení ako ge­ne­rá­cia, ktorá sa vzdala lásky. Ge­ne­rá­cia, ktorá navždy za­budla na kla­sické, ro­man­tické a lás­ky­plné vzťahy.

Prečo sme skon­čili ako tí, ktorí za­budli mi­lo­vať a ni­kdy ne­po­cho­pili lásku?

Pre­tože chceme všetko okam­žite

Vy­rástli sme v pro­stredí, v kto­rom máme na do­sah ruky prak­ticky čo­koľ­vek. Chceme jedlo, tak si ho nie­koľ­kými klikmi ob­jed­náme. Ak sa nu­díme, máme v mo­bile stovky ap­li­ká­cií. Ak sa po­tre­bu­jeme spý­tať na cestu, GPS to vy­rieši v prie­behu se­kúnd.

Prob­lém je, že láska takto ne­fun­guje. Láska je niečo, na čom sa má dl­ho­dobo pra­co­vať. Tak sme si však zvykli na to, aké je všetko jed­no­du­ché, že sa tieto oča­ká­va­nia pre­niesli aj tam, kam ne­mali.

zdroj: unsp­lash.com

Pre­tože pre­spá­vame všade, len nie doma

Nie­ktorí viac, nie­ktorí me­nej. No mnohí a mnohé vy­s­trie­dame v prie­behu roka nie­koľko par­tne­rov. Väč­šina z nás však po­tvrdí, že ten po­cit po­tom – to sa dá na­zvať je­dine práz­dno.

Na za­čiatku je to vá­šeň a túžba, no na­po­kon sme ešte osa­me­lejší. O to hor­šie je, že celé toto na­sta­ve­nie robí lásku ešte zlo­ži­tej­šou. Miesto toho, aby sme sa ve­no­vali nie­komu špe­ciál­nemu, strá­came čas s ľuďmi, ktorí pre nás nič ne­zna­me­najú.

Pre­tože sme ego­cen­trickí

Každý na svete je ego­cen­trik. Všetci ve­ríme, že naše po­treby sú tie naj­dô­le­ži­tej­šie. Je jedno, či je to dobré alebo zlé, taký je svet. Je to na­šou sú­čas­ťou.

Prob­lém je, keď ego­cen­triz­mus zničí schop­nosť em­pa­tie. A to sa nám stalo. Sú­stre­díme sa na seba, svoje po­treby, svoje túžby. Nič na svete nie je dô­le­ži­tej­šie a ak nám v tom nie­kto bráni, vy­ha­dzu­jeme ho zo ži­vota. Vieš si asi pred­sta­viť, čo spraví ta­kýto prí­stup vzťahu..

zdroj: pe­xels.com

Pre­tože nie sme fa­nú­ši­ko­via kom­pro­mi­sov

„Bu­dem si ro­biť veci po svo­jom, prečo by som to mal ro­biť inak?“

Na tejto vete nie je v pod­state nič ne­správne – až kým nie sme vo vzťahu. Keď sme s nie­kým, sme sú­časť celku. Čo chceme a po­tre­bu­jeme ne­musí byť o nič viac dô­le­žité ako to, čo po­tre­buje náš vzťah.

Vzťah jed­no­du­cho po­tre­buje kom­pro­misy. A tak kon­číme s di­le­mou. Čo sa zme­nilo je, že ke­dysi ľu­dia tieto kom­pro­misy boli schopní uro­biť. Dnes už nie.

Ve­ríme, že je možné byť per­fektný

Nie je. Ni­kdy ne­bolo a ni­kdy ne­bude. Na­priek tomu stále hľa­dáme per­fektnú osobu. Ča­sto­krát na­priek tomu, že sa ňou ne­sna­žíme stať sami. Vy­be­ráme si po­ten­ciál­neho par­tnera, no ne­chá­vame si dvierka ot­vo­rené pre nie­koho lep­šieho. Lebo nie­kde tam ten do­ko­nalý/do­ko­nalá je.

Nie je.

Tráva je na dru­hom brehu vždy ze­len­šia. Ale prečo mu­síme hľa­dať ze­len­šiu trávu?

zdroj: unsp­lash.com

Sú­stre­díme sa na vlastné ciele, no za­bú­dame pri­tom na na­šich par­tne­rov

Sme ge­ne­rá­ciou, ktorá sa sú­stredí na osobný rast a ktorá chce do­siah­nuť veľké veci. Áno, som pyšný na to, že naša ge­ne­rá­cia môže byť ozna­čená aj ako tá, ktorá bude ako prvá rad­šej pra­co­vať za me­nej na seba, ako za viac pre nie­koho iného.

Mať sny a ciele je ne­smierne dô­le­žitá vec. Prob­lém je, že sa sú­stre­díme na naše ciele a za­bú­dame pri­tom na naše vzťahy. Od­kla­dáme ich na ne­skôr, pre­tože nič nie je dô­le­ži­tej­šie, ako toto. Práve správny muž/žena po boku je však ten po­sledný die­lik do skla­dačky, ktorý ti chýba k do­sia­hnu­tiu úspe­chu. Ni­kdy som ne­do­sia­hol väč­šie veci, ako keď som sa za­ľú­bil a ne­chal som sa ňou in­špi­ro­vať.

Ani ne­vieme, ako správne mi­lo­vať

Láska je pre nás mä­túca. Mení sa s kaž­dým no­vým par­tne­rom. Láska je tak kom­plexná, že jej jed­no­du­cho ne­ro­zu­mieme. Nie je to hanba, no je to dô­vod na obavy. Stá­vame sa hor­šími v láske?

Naši ro­di­čia prav­de­po­dobne vy­s­trie­dali oveľa me­nej par­tne­rov, než sme vy­s­trie­dali my. Veci ne­kom­pli­ko­vali, ne­ro­bili nič z toho, čo som spo­me­nul v článku. Jed­no­du­cho boli spolu a vá­žili si je­den dru­hého.

Dnes je mnoho ľudí stra­te­ných a ne­tuší, čo vlastne láska zna­mená. A ak ju ne­po­cho­píme – jej vý­znam, jej hra­nice a jej po­treby – ni­kdy ne­bu­deme šťastní.

To je jed­no­du­cho fakt.

Komentáre