Po­znáte to. Tie reči, že Vám to ne­vy­drží. Že ste prí­liš od­lišní. Že pro­ti­klady sa pri­ťa­hujú, ale ne­vy­dr­žia spolu. To si ty a tvoje vzťahy. Nie­kedy po­koj, ino­kedy búrky, sem tam roz­chody, šance, slzy a bo­lesti. Láska nie je jed­no­du­chá a do ži­vota ti ne­pri­ne­sie len mo­tý­liky v bru­chu a ra­dosť. Ča­sto­krát je to aj o skla­ma­niach, o bo­lesti a šanci.

Pred pár dňami prišla za mnou jedna dobrá pria­teľka. Zlo­mená z roz­chodu. Veľká bo­lesť. No ešte väč­šia láska. Po všet­kých re­čiach o tom, ako veľmi ju to zra­nilo mi však po­ve­dala: „Vieš čo, aj tak ve­rím v lásku na celý ži­vot. Možno aj s ním opäť. Možno sa máme po­u­čiť a po­cho­piť. Kto­vie, no ve­rím na ňu. Je to síce veľká vý­zva v dneš­nej dobe, ale ja ju zvlád­nem!“

Nad jej slo­vami som ešte v ten ve­čer silno uva­žo­vala. Aj vy ste v dneš­nom svete skep­tické? Aj vy sa ra­du­jete nad skve­lými mo­mentmi lásky va­šej ka­mošky, ale zá­ro­veň ju va­ru­jete, že to ne­musí do­pad­núť dobre? Lebo vraj no… dnešná doba. Kde nie je nič isté, mi­lenky a mi­lenci pri­chá­dzajú, ne­vá­žime si tých dru­hých a ideme do vzťahu s vy­so­kými ná­rokmi. Sme skla­maní, od­chá­dzame, naše sny sa bú­rajú. Pá­lime mosty. Sta­viame múry.

zdroj: unsp­lash.com

 

Ja ve­rím na lásku na celý ži­vot. Na­ozaj. Nie­kedy s po­chy­bami. Nie­kedy s oba­vami.No stále ve­rím, že exis­tuje. Ve­rím, že i dnešná doba ju ne­vy­ra­dila z reb­ríčku pri­orít. Ve­rím, že stále máme city a sme ochotní za lásku bo­jo­vať. Chce to len úsi­lie, ko­mu­ni­ká­ciu a veľa tr­pez­li­vosti. Te­ším sa z toho, keď vi­dím úp­rimnú a čistú lásku dvoch ľudí. Nie vždy do­ko­nalú. Ale taká je. Možno sa sna­žíme dnes nájsť Pána Do­ko­na­lého, ktorý bude podľa na­šich pred­stáv. Av­šak ča­kať na nie­koho, kto bude bez chýb a bude s ním všetko jed­no­du­ché, je na­ozaj ne­možné. Ob­čas mu­síme obe­to­vať niečo pre lásku, mu­síme si vy­tr­pieť a po­cho­piť.

Exis­tuje láska na celý ži­vot.

Možno ju práve za­ží­vaš.

Ve­rím, že sa o ňu prí­kladne sta­ráš.

Pre­tože všetko, čo po­tre­bu­ješ k ži­votu, je úp­rimná a čistá láska.

Verme na lásku. Na tú pravú.

Exis­tuje. Na­ozaj.

Komentáre