Mô­žeš byť na tom naj­lep­šom a naj­šťast­nej­šom mieste na svete, s tými naj­mil­šími ľuďmi, no predsa naňho mys­líš. Po­ze­ráš do mo­bilu, či ti ne­od­pí­sal na tvoju sms „Ľú­bim ťa. Chý­baš mi.“. Pria­te­lia okolo teba po­ci­ťujú piat­kovú dobrú ná­ladu, všetko je po­ho­dové, uvoľ­nené, ale ty stále ne­vieš pus­tiť ten mo­bil. „Hálo! Vy­pni to. Pre­ži­jete bez seba je­den ve­čer. Te­raz si s nami. Uží­vaj mo­ment!“, máva ru­kami pred te­bou ka­ma­rátka, ale ty nič. Iba znu­dene od­po­vieš: „Som ou­kej. Ba­vím sa.“

Dobre. Dosť drahá moja. Aký bol tvoj ži­vot pred ním? Áno, pred tým, ako si za­čala cho­diť s tvo­jím skve­lým mu­žom? Bol nudný či ne­zá­živný? Po­chy­bu­jem. Mys­lím, že bol šia­lený a každý mo­ment si si ve­dela vy­chut­nať. To, keď ste s ka­moš­kou pre­ke­cali celú noc a oho­vá­rali snáď kaž­dého. Ten ži­vot, kedy ste cho­dili na rôzne vý­lety či túry a ty si po ce­lom dni vy­čer­paná, a una­vená ľahla s úsme­vom do po­stele. Alebo ten ži­vot, (do­plň si).

ff0x69fiayk-arkady-lifshits

foto: thought­ca­ta­log.com

Drahá moja krásna, za­daná žena. Je skvelé, že máš vedľa seba nie­koho, komu roz­umieš, kto ťa po­bozká na dobrú noc, kto ti nosí kvety a s kto­rým sa ne­us­tále sme­ješ a ob­jí­maš sa. Roz­umiem ti, sama mi­lu­jem ten po­cit, keď si po­viem, že som šťastne za­daná a žia­rim šťas­tím i po 3 ro­koch.

Ale te­raz na­ozaj úp­rimne. Mys­líš, že je dobré ne­us­tále vy­pi­so­vať kde je, že ti chýba a po­dobne? Dobre. Be­riem to, každý po­tre­bu­jeme spriaz­nenú dušu. Av­šak dievča, nie je tvo­jou po­vin­nos­ťou byť stále s ním za­tiaľ čo tvoje ka­ma­rátky sa ti do­pro­sujú, aby si s nimi ko­nečne vy­behla na pár dní na chatu či ná­kupy. Ne­seď vedľa ro­diny či pria­te­ľov ako bez ži­vota, lebo tvoja láska ne­môže byť mo­men­tálne s te­bou. Ne­máš preto dô­vod na ra­dosť?

large-3

foto: we­he­ar­tit.com

Ale máš! Predsa jeho. On je tvo­jim šťas­tím, tvo­jou ra­dos­ťou a dô­vo­dom, prečo by si mala ďa­ko­vať Bohu a každý deň sa usmie­vať, akého máš skve­lého muža! Me­dzi­tým, ako ty roz­mýš­ľaš, čo asi tak on robí, uniká ti re­a­lita a pod­stata mo­mentu na­okolo.

sleduj_youtube_kanal_odzadu_sk

Si je­di­nečná a navždy slo­bodná žen­ská, ktorá musí žiť či už s chla­pom alebo bez chlapa. To, že si za­daná, ne­zna­mená, že dý­chaš iba pre toho dru­hého. Stále máš svoj ži­vot, skvelú ro­dinu, pria­te­ľov a celý ži­vot pred se­bou. Ži­vot plný ob­ja­vo­va­nia, krás­nych chvíľ a tvo­jich úsme­vov. Si tak krásna, keď sa usmie­vaš, te­šíš sa a ži­ješ. Ži­vot má pre teba pri­pra­ve­ných toľko krás­nych vecí. Tan­co­va­nie v daždi, ces­to­va­nie, smiech. Či už bez neho alebo s ním.

On príde. Ob­jí­meš ho. Usme­ješ sa. Po­roz­prá­vaš mu, čo nové si za­žila. Čo nové si sa na­učila, po­cho­pila a pri­jala.

Ži­ješ krásny ži­vot. Je hlavne o tebe. Ne­pre­mr­haj ho drahá moja. Dr­žím ti palce na tejto krás­nej ceste.

Komentáre