Aké je to stret­núť správnu osobu, no v ne­správny čas?

Čas je dra­ho­cenný. Vô­bec si túto sku­toč­nosť ne­uve­do­mu­jeme – teda až do chvíle, keď sa čas za­čne po­hrá­vať aj s na­ším ži­vo­tom. Po­čas na­šej exis­ten­cie stret­neme množ­stvo ľudí a kaž­dého z ne­ja­kého kon­krét­neho dô­vodu. Každý člo­vek nám do ži­vota pri­ne­sie ur­čitú lek­ciu, vďaka kto­rej vy­zre­jeme ešte viac. Aj na­priek tomu však raz stret­neme tú pravú osobu – tú, ktorá nám bola ur­čená spo­me­dzi všet­kýchViete, čo je však naj­hor­šie? Ak v tej chvíli čas ne­bude hrať v náš pros­pech a my stret­neme tú správnu osobu, no v ne­správny čas.

Psy­cho­ló­go­via sa už stihli ve­no­vať aj to­muto prob­lému. Čo sa s nami deje a ako sa cí­time, keď stret­neme tú správnu osobu, no v ne­správny čas? Ich od­po­veď na otázku je jed­no­du­chá: cí­time sa, akoby sme v nie­čom ne­us­peli. Akoby sme ne­jakú vec ne­mali šancu do­kon­čiť. A keď sa všetky fak­tory do­kopy spo­čí­tajú a my ne­dos­ta­neme to, čo chceme (teda našu vy­snenú osobu, ktorú už máme na do­sah), môže to v nás vy­vo­lať po­city straty, smútku či ľú­tosti a my sa, sa­moz­rejme, bu­deme za­me­ria­vať iba na všetko ne­ga­tívne.

Keď stret­neme nie­koho ide­ál­neho, je jasné, že chceme, aby v na­šom ži­vote os­tal. Je jasné, že sa zo všet­kých síl sna­žíme, aby to fun­go­valo. Bo­hu­žiaľ, aj keď ko­nečne je všetko tak, ako má byť, no na­ča­so­va­nie je jed­no­du­cho ne­správne – či už pre nás alebo pre danú osobu, ne­do­ká­žeme uro­biť  nič, čo by túto si­tu­áciu mohlo zme­niť.

Je to ťažké po­cho­piť, no možno stret­núť nie­koho v ne­správny čas ko­niec kon­cov zna­mená, že on alebo ona nie je tá správna osoba.

unsp­lash.com

Dobre, a čo ak by ste sa na vec po­zreli z ta­ké­hoto uhlu? Aj keď daná osoba sa zdá byť ide­álna a spĺňa všetky kri­té­riá, ktoré by ste od svojho par­tnera oča­ká­vali, táto osoba prišla do vášho ži­vota v ne­správny čas. A toto zlé na­ča­so­va­nie je bo­hu­žiaľ dô­vod, ktorý pre­dur­čuje váš vzťah k zá­niku. Opý­tajte sa teda sa­mých seba – bola to na­ozaj tá správna osoba?

sleduj_youtube_kanal_odzadu_sk

Možno nie. Možno, ak by na­ozaj bola tou správ­nou oso­bou, zja­vila by sa presne vtedy, keď by čas hral vo váš pros­pech a vy by ste mohli byť spolu.

Takže, možno to nie je presne to, čo chcete po­čuť, ale ak ste stretli „správnu“ osobu, v „ne­správny“ čas, prav­de­po­dobne to ne­bude tá správna osoba.

Buďte ot­vo­rení no­vým vzťa­hom

Ne­ve­šajte však hlavu. Pevne ve­rím, že tam vonku na kaž­dého čaká jeho spriaz­nená duša – jeho chý­ba­júca po­lo­vička. Je­diné, čo mu­síte uro­biť, je ostať sami se­bou a neb­rá­niť sa no­vým vzťa­hom. Pre­tože, ko­niec kon­cov, tá pravá láska si vás nájde. A ešte lep­šie bude, že vy bu­dete na ňu pri­pra­vení (aj keď si možno bu­dete mys­lieť opak).

zdroj: li­fe­hack

Komentáre