Časy, keď ro­di­čia za­krý­vali svo­jim de­ťom oči, ak sa ná­ho­dou v te­le­ví­zii vy­skytla „boz­ká­va­cia“ scéna, alebo ne­jaké iné ná­znaky in­tím­nosti, sú už dávno preč. Všetko, čo bolo ke­dysi tabu a scho­vané za dve­rami spálne je už bežne ví­da­vané, či už vo fil­moch, na in­ter­nete, v ča­so­pi­soch, alebo pri bež­ných roz­ho­vo­roch. In­tím­nosti, ktoré by mali zo­stať skryté sú mno­ho­krát té­mou roz­ho­vo­rov číslo jedna.

Pred­stavy žien a mu­žov o tom, čo je sexy sa vý­razne lí­šia, preto mi to ne­dalo a spý­tala som sa 10 mu­žov, čo je pre nich v spálni naj­viac sexy. A ako to vi­dia? Tu sú ich od­po­vede:

,,Pre mňa je sexy, keď má žena na sebe zvodné spodné prádlo. Je to taký ten po­cit prek­va­pe­nia, že tam niečo ešte stále pod ním je, niečo vzdia­lené a tak blízke. Stačí jedno stia­hnu­tie, jedno ro­zo­pnu­tie, ale ne­chá­vaš si to na ne­skôr a vy­chut­ná­vaš si ten po­cit, že je to skryté, pre­dl­žu­ješ si to prek­vapko. Preto ak si žena dá na seba niečo také, alebo si dá pod­väzky či opätky, je to veľmi sexy a muža to raj­cuje, as­poň podľa mňa.“

,,Ja mám rád, keď je žena uvoľ­nená a dráždi muža akým­koľ­vek spô­so­bom.“

,,Pod­väzky sú top a keď vie muža uspo­ko­jiť, vtedy vie muž uspo­ko­jiť ženu tiež.“

,,Je veľa sexy vecí, tak na­prí­klad keď si dá žena ne­jaké sexy ob­le­če­nie, svetlo alebo sviečka (nie tma) vy­tvára prí­jemnú at­mo­sféru, ma­sáž, pri­pú­tať ženu je sexy, váš­nivé, po­malé mi­lo­va­nie. Po­sluš­nosť patrí za stôl, nie do po­stele.“

,,Naj­viac sexy, alebo vzru­šu­júce je, keď je žena ak­tívna, keď aj ona príde s ne­ja­kým ná­pa­dom, ná­vrhom, jemne zvr­hlá, keď sa ne­hanbí. Ale v pod­state, keď tak nad tým roz­mýš­ľam, žena je sexy sama o sebe, tam ne­treba žiadne „špe­cia­lity“, ťažko sa to vy­svet­ľuje.“

zdroj: pe­xels.com

,,Pre kaž­dého asi niečo iné. Sex je veľká vá­šeň. Keď to klape v po­steli je to su­per, ale čo je naj­viac dô­le­žité v po­steli? Pre mňa ur­čite, aby som k tej diev­čine niečo cí­til. Viac­krát som skú­šal ná­hodný sex so že­nou, ku kto­rej som nič ne­cí­til alebo sme sa zhodli na „ka­ma­rát­stve  s vý­ho­dami“. Chvíľku som mys­lel, že to je su­per, cho­dil som si k nej uží­vať a ho­tovo, ale vô­bec to ne­bolo ono. Ide o to, čo cí­tiš po sexe, či je tam ten po­cit, že pri tej žene chceš zo­stať le­žať, tú­liť sa k nej a ďa­ko­vať aké to bolo alebo sa zo­brať a od­ísť čo naj­rých­lej­šie preč. Sex nie je pud. Je to vá­šeň so všet­kými citmi. Nie je to len o pô­žitku, ale o po­ci­toch.“

,,Mys­lím si, že naj­viac sexy je žena, keď sa od­viaže, keď sa ne­bojí skú­šať nové veci.“

,,Tak ako mám rád, keď žena vie čo chce mimo spálne, mys­lím si, že to je sexy aj v po­steli. Ak pre­be­rie ini­cia­tívu, po­vie čo má rada a ako to má rada, to je podľa mňa sexy.“

,,Na žene je naj­viac sexy, keď je nahá.“

,,Žena je sama o sebe sexy tým, aká je, že je to naj­než­nej­šie, kreh­kej­šie po­hla­vie a čo sa týka spálne, tak tam je sexy vtedy, ak je to tá pravá, keď to nie je len ne­jaká „oko­lo­idúca“ a vtedy je jedno, čo ma na sebe, alebo ako vy­zerá. Nie je nič kraj­šie, ako byť v spálni so že­nou, ktorú zbož­nu­ješ.“

Ďa­ku­jem res­pon­den­tom za od­vážne od­po­vede. Pri­znám sa, nie­ktoré ma veľmi milo prek­va­pili. Tak čo dámy, zho­du­jete sa s tý­mito ná­zormi?

Komentáre