Sú ur­čité veci, ktoré ti za­tiaľ ne­po­viem. Nie preto, že by som si nimi ne­bola istá, len preto, že ešte nie je správny čas, aby si ich po­čul. A tak ja, ex­tro­vertka všet­kých čias, zo­stá­vam pri tebe ti­cho. 

Za­ľú­bila som sa do teba.

Ve­dela som to už dávno pred­tým, ako som o tom za­čala uva­žo­vať. Za­ľú­bila som sa do teba ešte dávno pred tým, ako si ma oslo­vil. Za­ľú­bila som sa do teba ešte pred­tým, ako sme sa po­znali, vtedy, keď som o tebe ešte len sní­vala. A po­tom … Za­ľú­bila som sa do teba vtedy, keď si v noci krá­čal oproti mne a zo­bral si ma za ruku. Za­ľú­bila som sa do teba vtedy, keď si ma chy­til za pás ne­skoro ve­čer, aby si ma ochrá­nil. Za­ľú­bila som sa do teba vtedy, keď si mi do­nie­sol ruže a po­boz­kal si ma letmo do vla­sov. Za­ľú­bila som sa do teba vtedy, keď si ma v svetle po­u­lič­nej lampy po­boz­kal pr­vý­krát. Za­ľú­bila som sa do  teba vtedy, keď si po­ve­dal, že si ma vá­žiš a si gen­tle­man. Dal si mi znova chuť do ži­vota. Vrá­til si mi úsmev na pery a vrá­til si mi jas do očí. A každý deň sa do teba za­ľú­bim viac a viac vďaka tomu, že si. 

Zdroj: tum­blr.com

Všetky chvíle s te­bou sú ne­ko­nečné, no na­priek tomu čas beží tak ne­úp­rosne rýchlo. Ča­kám na teba dlho, no sme spolu len chvíľu. Chvíľu, ktorú si v tom mo­mente na­plno uží­vam.

Chcem ti len po­ve­dať, že som tu pre teba. Som pri­pra­vená byť po tvo­jom boku vždy, keď sa stane niečo zlé, no aj keď sa bu­deš ra­do­vať. Chcem, aby si ve­del, že sa na mňa mô­žeš spo­ľa­hnúť v kaž­dej si­tu­ácii. Vieš, že ťa vy­po­ču­jem za­kaž­dým, keď za mnou prí­deš. Ni­kdy ťa ne­od­miet­nem. Do­voľ mi sta­rať sa o teba, pre­tože som stra­chom bez seba, keď ne­viem, čo sa s te­bou deje. Zá­leží mi na tebe. Veľmi. Chcem, aby sme si tieto dni a chvíle užili spolu na­plno. Aby si bol šťastný tak, ako som ja pri tebe. 

Tak pro­sím, neh­raj so mnou hry, o kto­rých aj tak dobre vieš, že ne­vyh­ráš. Buď mu­žom, do kto­rého som sa za­ľú­bila a ne­meň nič me­dzi nami.

Zdroj: her­cam­pus.com

Sľúb mi len, že vždy, ak sa stane niečo zlé me­dzi nami,  bu­deme mať šancu to na­pra­viť. Som dievča, ktoré ho­vorí vždy všetko na ro­vinu a ne­mám rada, keď ne­viem, na čom som. Nech­cem, aby toto ti­cho trvalo dlho.

Ne­ute­kaj odomňa, pro­sím, zo­staň tu a po­vedz mi, čo ťa trápi a hlavne, do­voľ mi ťa ľú­biť. 

„I just cal­led to say I love you
I just cal­led to say how much I care
I just cal­led to say I love you
And I mean it from the bot­tom of my he­art.“ – Ste­vie Won­der, I just cal­led to say I love you 

Komentáre