Tento člá­nok je ur­čený pre osoby star­šie ako 18 ro­kov, môže ob­sa­ho­vať sex, na­hotu a iný ne­vhodný ob­sah pre ne­pl­no­le­tých.


Späť na hlavnú stránku

Na­stú­pili do vý­ťahu a stla­čila tla­čidlo 13. Po­maly stú­pali na­hor. Všade boli veľké zrkadlá a on ju mal mož­nosť sle­do­vať z kaž­dej strany. Boli ti­cho. Šmát­rala v ka­belke a hľa­dala kľúče od bytu.

Sle­do­val ju s úža­som. Ne­ve­del sa vy­na­dí­vať na jej po­stavu. Mala na sebe jed­no­du­ché čer­vené šaty s mierne roz­ší­re­nou suk­ňou a ručne zdo­be­ným čier­nym opas­kom s rôz­nymi ka­mien­kami. Na no­hách mala čierne ot­vo­rené lo­dičky na vy­so­kých pod­pät­koch.

Bola v jeho očiach do­ko­nalá ako vždy. Rád sa na ňu po­ze­ral. No ten­to­krát to bolo iné. Pre­ze­ral si ju od­spodu až na­hor. Po­hľa­dom pre­ska­ko­val na zrkadlo, aby ju vi­del z kaž­dého uhlu. V čer­ve­nej vy­ze­rala ešte viac žen­sky, sexi a zmy­selne. Po­hľa­dom sa za­sta­vil na jej hrud­níku. Sle­do­val ju, ako rýchlo dý­cha a jemu sa mysli tvo­rili naj­taj­nej­šie hriešne myš­lienky.

Tú­žil sa jej dot­knúť, pri­tla­čiť ju ku stene vý­ťahu a cí­tiť jej dych. Dot­knúť sa jej pier a hla­diť ju po jej heb­kej po­kožke. Túžba sa stup­ňo­vala a on ve­del, že to ne­môže spra­viť. Od­vrá­til zrak z jej tela nad dvere vý­ťahu. Boli na 11. po­schodí. Od­ľahlo mu, keď ve­del, že čo­skoro budú vy­stu­po­vať.

Zdvo­rilo ho vtiahla do bytu, usa­dila a po­núkla kávu. Se­del na po­hovke a mal tro­chu sties­nený vý­hľad do ku­chyne, no vi­del priamo na ňu. Ot­vo­rila skrinku a na­čiahla sa po šálky. Jemne sa jej na­dvihli šaty. Bol v kon­coch. Zdvi­hol sa a šiel za ňou do ku­chyne.

Bola za­mys­lená, a preto ani ne­pos­trehla, že stojí rovno za ňou. Chy­til ju za ple­cia a vy­chut­ná­val si jej vôňu vla­sov. Ako po­cí­tila jeho ruky na ple­ciach, stuhla. Pre­šiel cez ňu prúd vášne, celá sa ro­zo­chvela a po­lo­žila na linku dózu s ká­vou. Chcela sa oto­čiť, keď v tom za­cí­tila ho­rúce bozky na jej ra­mene. Jed­nou ru­kou pre­šiel po jej boku až na bruško a dru­hou si od­hŕňal husté čierne vlasy, aby ju mo­hol po­hl­tiť boz­kami aj na jej krku.

Sklo­nila hlavu k ľa­vému ra­menu a ne­chala sa uná­šať váš­ňou. Ru­kou jej pri­dŕ­žal vlasy, boz­ká­val ju a hla­dil po brušku a zo­zadu mal vý­hľad na jej pr­sia. Dý­chala rých­lej­šie ako vo vý­ťahu. Hrud­ník sa jej pri kaž­dom ná­dy­chu zdví­hal a jeho to stále viac a viac vzru­šo­valo. Pra­vou ru­kou pre­šiel na jej pr­sia a ja­zýč­kom pre­chá­dzal od krku až po jej uško. Tíško za­ste­nala a celá sa mu od­dala.

Voda v kan­vici sa dlho va­rila, kým sa sama vy­pla. Zo­zadu sa k nej pri­tla­čil a ona ucí­tila jeho vzru­še­nie. Bozky ustali. Oto­čila sa tvá­rou k nemu. Si­tu­ácia sa na chvíľu upo­ko­jila, akoby si obaja v tom mo­mente uve­do­mili, že ro­bia niečo za­ká­zané. Dych­tivo však na seba po­ze­rali. „Ne­mali by sme…“ za­šep­kala.

Ob­jal ju. Od­su­nula sa z jeho zo­vre­tia tak, aby sa mu mohla po­ze­rať do očí. Na­pä­tie sa me­dzi nimi dalo cí­tiť z diaľky. Bez slov na seba po­ze­rali. V mysli sa jej vy­ná­rali vý­čitky, chcela sa mu vy­tr­hnúť z ná­ru­čia, ale zá­ro­veň mala ob­rov­skú túžbu znovu cí­tiť jeho bozky.

Ruky mala po­lo­žené na jeho hrudi, aby si udr­žala od­stup. Ve­dela, že takto už dl­h­šie ne­vy­drží. Dr­žal ju nad za­dkom a ča­kal, čo sa bude diať. Nech­cel na ňu tla­čiť, aj keď mal veľkú túžbu do­kon­čiť, čo za­čal. Kle­sol jej zrak na jeho pery, ru­kou mu pre­šla z hrude po krku až do vla­sov. Pri­tiahla si jeho tvár k svo­jej a za­čala ho boz­ká­vať.

Jeho ruky klesli na jej za­dok, pevne ho sti­sol a po­sa­dil ju na ku­chyn­skú linku. Mal ju presne tak, ako tú­žil, tak aby mu ne­utiekla. Za­tvo­rila oči a ne­chala sa uná­šať jeho slast­nými boz­kami a jem­nými do­tykmi. Všet­kých miest, kto­rých sa dot­kol ju vzru­šo­vali, akoby presne po­znal jej túžby a po­treby. Pre­šiel jej ru­kou po no­hách až pod šaty, za­tiaľ čo ona mu ro­zo­pí­nala jed­nou ru­kou ko­šeľu a dru­hou sa hrala s jeho vlasmi.

Hlavy mali opreté o seba če­lami a obaja tíško ste­nali. Ro­zo­pla mu ko­šeľu, spus­tila ju na pod­lahu a pred ňou sa zja­vil ob­raz muža s mierne za­ras­te­nou hru­ďou. Gom­bíky pri do­tyku s pod­la­hou ne­patrne za­škria­bali. Ro­zo­pí­nal sa a hl­tavo hľa­del na ňu.

Chy­tila mu opa­sok, pri­tiahla ho, čo najb­liž­šie k sebe a no­hami ho obopla okolo pása. Na­dvi­hol jej šaty a po­su­nul si ju ešte bliž­šie. Ne­mala na sebe žiadne spodné prádlo. Pre­šla mu ru­kou do no­ha­víc a slastne sa s ním hrala. Me­dzi nimi sa strie­dali nežné do­tyky s váš­ni­vými boz­kami. Keď do nej po­maly vsú­val pe­nis, za­ryla sa nech­tami do jeho chrbta a on na­hlas za­vzdy­chal. Vzru­šo­valo ju to. Uží­vali si každý po­hyb a ne­mys­leli na ich prob­lémy. Boli len oni.

Tu a te­raz.

Komentáre