Len sku­toční muži si za­slú­žia sku­točné ženy.

Aj v dneš­nom svete sú ženy ešte stále pod­ce­ňo­vané. Nie sú brané vážne. Veľa chla­pov si z nich robí žarty, že sú to len upla­kané uzlíky ner­vov. Ale chlap, ktorý si myslí, že ženy nie sú silné a od­vážne, ni­kdy ne­bude mať po svo­jom boku sku­točnú ženu. Na­opak, praví muži ve­dia oce­niť silu a kva­lity sil­nej ženy a toto je 21 z nich.

Je tvrdo­hlavá

Po­ve­dzte jej, aby niečo uro­bila, no ona urobí presný opak, len aby vás na­štvala. Po­ve­dzte jej, že ne­môže ro­biť niečo čo robí – a robí to dobre, a zis­títe, že žena je sku­točná bo­jov­níčka, ktorá je ochotná vždy uro­biť to, čomu sama verí. Ne­pot­re­buje ni­koho sú­hlas.

Je ne­zá­vislá

Ne­pot­re­buje os­tat­ných. Do­káže sa po­sta­rať sama o seba. Do­káže všetko vy­ba­viť a vy­rie­šiť a do­konca s úsme­vom na pe­rách.

Má se­ba­dô­veru

Ne­to­le­ruje, keď s ňou nie­kto za­ob­chá­dza zle. Po­zná svoje hod­noty a ne­do­volí ni­komu, aby ju stia­hol so se­bou dole.

unsp­lash.com

Je úp­rimná

Keď ste úp­rimný, ne­mu­síte si pa­mä­tať všetky klam­stvá, ktoré ste os­tat­ným na­roz­prá­vali. A silná žena je presne ta­kýto typ člo­veka.

sleduj_youtube_kanal_odzadu_sk

Myslí hl­boko

Je to typ člo­veka, ktorý veľmi po­zorne vníma svoje slová a činy a myslí na prí­činu a ná­sle­dok týchto pre­ja­vov. Veľa pre­mýšľa – no nie sú to iba po­vr­chné myš­lienky, vždy ide do hĺbky.

Je sčí­taná

Je chytrá a in­te­li­gentná. Číta veľa kníh, je ne­us­tále hladná po no­vých in­for­má­ciach. Už dávno po­cho­pila, že člo­vek sa učí a zlep­šuje celý svoj ži­vot.

Vie, čo sa deje vo svete

Keď sa jej spý­tate na sve­tové kon­flikty, má na ne sku­točný ná­zor. Dia­nie vo svete jej nie je ukrad­nuté.

Ne­bojí sa byť zra­ni­teľná

Ne­po­va­žuje jej emó­cie za sla­bosť, ale skôr za naj­väč­šiu silu. Vie, že každý člo­vek sa raz za čas cíti zra­ni­teľne, a po­tre­buje, aby ho nie­kto ob­jal a po­ve­dal mu, že všetko bude v po­riadku.

unsp­lash.com

Ne­bojí sa pri­znať, čo cíti

Ni­kdy sa ne­musí na nič hrať, pre­tože vždy kaž­dému po­vie to, čo cíti a ako to cíti.  A ak to nie­kto ne­cíti rov­nako, ne­be­rie si to osobne.

Od­púšťa sebe i os­tat­ným

Nie je do­ko­nalá. Robí chyby a ospra­vedlní sa za ne. Do­káže od­pus­tiť sebe i os­tat­ným. Vie, že ni­kto nie je per­fektný a naj­lepší spô­sob, ako sa po­u­čiť, nie je tým, že sa na nie­koho na­hnevá, ale že mu od­pustí.

Má zdravé vzťahy

Po­zriete sa na jej sku­pinu pria­te­ľov a všetci sú ako ona. Ne­náj­dete ju v spo­loč­nosti to­xic­kých ne­mo­ti­vo­va­ných ľudí, ktorí ju zrá­žajú na ko­lená. Ona to­tiž vie, že ľu­dia s kto­rými sa stýka, majú veľký vplyv na jej ži­vot.

Ne­oho­vára

Ne­ga­tív­nosť a kle­bety sú to­xické ná­vyky. Keď pri­ná­šate niečo ne­ga­tívne, za­me­ria­vate sa na ne­správne veci. Keď ho­vo­ríte zle o nie­kom,svedčí to iba o va­šej vlast­nej ne­is­tote, nie osoby, o kto­rej ho­vo­ríte.

Ovláda svoje emó­cie

Aj keď sa ne­bojí po­edať svetu, čo cíti, ni­kdy to ne­urobí tak, že by nad se­bou stra­tila kon­trolu. Sta­rost­livo vy­berá slová a nechce ni­koho zra­niť.

unsp­lash.com

Do­káže pre­kuk­núť kaž­dého

Vie, kedy sú ľu­dia fa­lošní. Vie, kto klame. Ale na­miesto po­zor­nosti sa ich roz­hodne ig­no­ro­vať.

Od­íde, keď po­tre­buje

Ak vidí, že vzťah, ktorý s nie­kým má, je to­xický a ne­po­súva ju vpred, do­káže od­ísť. Ne­to­le­ruje ne­ga­tív­nych ľudí vo svo­jom ži­vote.

Iní muži si nie­kedy mys­lia, že je na­mys­lená

Je váš­nivá. Je to emo­ci­onálna. Vo ve­čer­ných ho­di­nách si užíva hl­boké roz­ho­vory. Chce vás po­znať až do jadra. Tento druh vecí za­stra­šuje ľudí. Spô­sob, akým žije svoj ži­vot sa nie­kto­rým ne­musí po­zdá­vať. Ale sku­toční muži to môžu oce­niť.

Je au­ten­tická

Razí si svoju vlastnú cestu a ne­stará sa o to, čo si mys­lia os­tatní. Ni­kdy ne­za­pa­dala do davu. Je to typ diev­čaťa, ktorý vás pri­núti pre­mýš­ľať dva­krát o ve­ciach v ži­vote. Ne­po­dobá sa na ni­koho, koho ste kedy stretli.

Všetko do­káže oce­niť

Vie, že vďač­nosť je dô­le­žitá a snaží sa to uká­zať vždy a kaž­dému.

unsp­lash.com

Mi­luje, koho mi­luje

Mi­luje hl­boko. A ne­bojí sa lásky. Keď sa roz­hodne, že ťa mi­luje, v sku­toč­nosti nie je nič, čo pre teba ne­bude ro­biť.

Do­káže ťa po­su­núť vpred

Je to akčný, mo­ti­vo­vaný, hú­žev­natý člo­vek, ktorý nechce mať vo svo­jom ži­vote presné opaky. Stačí len je­den po­hľad na ňu a aj vy máte chuť pus­tiť sa do tvr­dej práce a do­siah­nuť svoje ciele.

Verí vo vás

Verí vo vás viac, než kto­koľ­vek iný. Je pre vás ob­rov­skou pod­po­rou a mo­ti­vá­ciou k tomu, aby ste chceli byť ty­pom člo­veka hod­ného stáť vedľa nie­koho ako je ona.

zdroj: thought­ca­ta­log

 

Komentáre