Dnes som sa roz­hodla, že ti tro­chu po­mô­žem s di­le­mou, ktorú má väč­šina žien. Ako sa uče­sať? Sama dobre viem, že naj­jed­no­duch­šie je no­siť stále len roz­pus­tené vlasy, alebo vlasy zvia­zané v chvoste. Av­šak nie­kedy mi to už pri­padá veľmi nudné. Čo tak si to tro­chu oko­re­niť? Niečo na sebe len do­časne zme­niť a na oko­lie pô­so­biť o čosi zau­jí­ma­vej­šie?

Pri­ná­šam ti zo­pár dob­rých vi­deí, ktoré ti po­môžu skro­tiť tú tvoju hrivu.

Ak máš ku­če­ravé vlasy, in­špi­ruj sa ňou:

Ak pat­ríš me­dzi slečny, ktoré no­sia krátke vlasy:

Pre stredne dlhé vlásky:

A pre tie, ktoré si svoju ko­runu krásy pes­to­vali na­ozaj dlho:

Ak máš vlasy tro­chu red­šie, skús tieto účesy:

 

Komentáre